Marcin Herkowiak - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
dr inż. Marcin Herkowiak
Zakład Technologiczny
Informacje

Dr inż. Marcin Herkowiak
Adiunkt
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Poznaniu
ul. Biskupińska 67
60-463 Poznań
tel. 692 366 746
e-mail: m.herkowiak@itp.edu.pl
Wykształcenie

 • W 2020 roku stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Temat rozprawy doktorskiej: Badania i modelowanie ciepła spalania biopaliw stałych.
 • Absolwent studiów dziennych magisterskich na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii na kierunku Technika Rolnicza i Leśna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (2014-2015). Tytuł pracy magisterskiej: Modyfikacja układu zasilania generatora prądotwórczego małej mocy w zakresie wykorzystania jako paliwa biogazu wytworzonego w skali laboratoryjnej z wybranych substancji odpadowych.
 • Absolwent studiów dziennych inżynierskich na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii na kierunku Technika Rolnicza i Leśna, specjalność Inżynieria Agroenergetyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (2010-2014). Tytuł pracy inżynierskiej: Projekt układu zasilania biogazem generatora prądotwórczego małej mocy.
   
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

Odnawialne źródła energii,biopaliwa stałe oraz gazowe (biogaz, wodór), techniki wytwarzania, wzbogacania i wykorzystania biogazu, domieszkowanie biogazu wodorem, optymalizacja produkcji energii z OZE, magazynowanie energii, procesy produkcji zielonego wodoru, zagospodarowanie biomasowych produktów ubocznych na cele energetyczne, bilans energetyczny, analiza cyklu życia (LCA), zasilanie silników spalinowych paliwami odnawialnymi, projektowanie systemów agroenergetycznych.
Wybrane publikacje

 • Herkowiak, M.; Osuch, A.; Osuch, E.; Waliszewska, B.; Zając, G. Analysis of the Possibility of Management of Curly-Leaf Pondweed for Energetic Purposes. Energies 2021, 14, 5477. https://doi.org/10.3390/en14175477
 • Herkowiak, M.; Łaska-Zieja, B.; Myczko, A.; Wrzesińska-Jędrusiak, E. Problems of Hydrogen Doping in the Methane Fermentation Process and of Energetic Use of the Gas Mixture. Appl. Sci. 2021, 11, 6374. https://doi.org/10.3390/app11146374
 • Herkowiak M., Łaska-Zieja B., Wrzesińska-Jędrusiak E., Myczko A. 2021. Doskonalenie technik wytwarzania, wzbogacania i zagospodarowywania biogazu. Rynek Biogazu. (Magazyn Biomasa).
 • Witaszek, K., Pilarski, K., Niedbała, G., Pilarska, A. A.,  Herkowiak, M. (2020). Energy efficiency of comminution and extrusion of maize substrates subjected to methane fermentation. Energies 2020, 13, 1887. https://doi.org/10.3390/en13081887
 • Osuch A., Przygodziński P., Rybacki P., Osuch E., Kowalik I., Piechnik L., Przygodziński A., Herkowiak M. Analysis of the Effectiveness of Shielded Band Spraying in Weed Control in Field Crops. Agronomy 2020, 10(4), 475; https://doi.org/10.3390/agronomy10040475
 • Herkowiak M., Wrzesińska-Jędrusiak E., Łaska-Zieja B., Waliszewska B., Myczko A. 2020. Energetyczne wykorzystanie pofermentu z biogazowania gnojowicy świńskiej. Przemysł Chemiczny 99/6 s.848- 851. DOI: 10.15199/62.2020.6.3
 • Adamski M., Herkowiak M., Mioduszewska N., Osuch E., Osuch A.,  Niedbała G., Piekutowska M., Przygodziński P. (2020). Analysis of the Possibilities of Using a Hybrid Heating System in the Process of Anaerobic Biomass Decomposition in Mesophilic Conditions. 10.1007/978-3-030-13888-2_1. Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. Springer Proceedings in Energy. Springer, Cham
 • Barbara Łaska-Zieja, Marcin Herkowiak, Edyta Wrzesińska-Jędrusiak, Andrzej Myczko, (2020) Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego przez biogazownię monosubstratową z innowacyjnym systemem mieszania, Global warming potential for a monosubstrate biogas plant with aninnovativemixing system, 10.15199/62.2020.8.8, Przemysł Chemiczny, nr katalogowy: 127560, 10.15199/62.2020.8.8
 • A. Myczko, E. Wrzesińska-Jędrusiak, Marcin Herkowiak, R. Sawiński, B. Łaska-Zieja. (2019) Innowacyjna, monosubstratowa instalacja biogazowa do zagospodarowania gnojowicy z produkcji trzody chlewnej. Doskonalenie technologii w produkcji zwierzęcej i energii odnawialnej z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Monografia pod redakcją naukową prof. dr hab. inż. Wacława Romaniuka i dr hab. inż. Haliny Jankowskiej-Huflejt. Falenty-Warszawa 2019.
 • Mariusz Adamski, Marcin Herkowiak, Natalia Mioduszewska, Ewa Osuch, Andrzej Osuch, Gniewko Niedbała, Magdalena Piekutowska, Przemysław Przygodziński (2018) Analysis of the possibilities of using a hybrid heating system in the process of anaerobicbiomassdecomposition in a containerfermenter, Analiza możliwości wykorzystania hybrydowego systemu grzewczego w procesie beztlenowego przetwarzania biomasy w fermentorze kontenerowym. J. Res. Appl. Agric. Eng. - 2018, vol. 63, 4, s. 7-16, il., bibliogr., abstr., streszcz.p-ISSN: 1642-686X
 • Marcin Herkowiak, Mariusz Adamski, Zbigniew Dworecki, BogusławaWaliszewska, Krzysztof Pilarski, Kamil Witaszek, GniewkoNiedbała, Magdalena Piekutowska (2018) Analysis of the possibility of obtaining thermal energy from combustion of selected cereal straw species, Analiza możliwości pozyskania energii cieplnej ze spalania wybranych gatunków słomy zbóż, J. Res. Appl. Agric. Eng. - 2018, vol. 63, 4, s. 68-72, il., bibliogr., abstr., streszcz.p-ISSN: 1642-686X
 • Gniewko Niedbała, Magdalena Piekutowska, Janina Rudowicz-Nawrocka, Mariusz Adamski, Tomasz Wojciechowski, Marcin Herkowiak, Agnieszka Szparaga, Aneta Czechowska-Kosacka (2018), Application of artificialneural networks to analyze the emergence of soybeanseedsafterapplyingherbaltreatments, Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do analizy wschodów nasion soi po zastosowaniu zapraw ziołowych, J. Res. Appl. Agric. Eng. - 2018, vol. 63, 4, s. 145-149, il., bibliogr., abstr., streszcz.p-ISSN: 1642-686X
 • Marcin Herkowiak, Mariusz Adamski, Krzysztof Pilarski, Zbigniew Dworecki, Kamil Witaszek, GniewkoNiedbała, Magdalena Piekutowska (2018)Comparison of the effects of management of apple pomace for energy purposes in fermentation and combustion processes, Porównanie efektów zagospodarowania wytłoków jabłkowych na cele energetyczne w procesach fermentacji oraz spalania, J. Res. Appl. Agric. Eng. - 2018, vol. 63, 4, s. 73-79, il., bibliogr., abstr., streszcz.p-ISSN: 1642-686X
 • Mariusz Adamski, Marcin Herkowiak, Natalia Mioduszewska, Ewa Osuch, Andrzej Osuch, Gniewko Niedbała, Magdalena Piekutowska, Przemysław Przygodziński (2018), Fertilizer value and energy value of multi-component digestate pulp and the possibility of its aggregation, Wartość nawozowa i wartość energetyczna wieloskładnikowej pulpy pofermentacyjnej oraz możliwości jej agregacji, J. Res. Appl. Agric. Eng. - 2018, vol. 63, 4, s. 17-23, il., bibliogr., abstr., streszcz. p-ISSN: 1642-686X
 • Marcin Herkowiak, Mariusz Adamski, Zbigniew Dworecki, Andrzej Osuch, Grzegorz Przybylski (2017), Analiza możliwości pozyskania ciepła odpadowego z układu wydechowego silnika spalinowego, Aktualne problemy inżynierii biosystemów 2017 / Pod red. Mariana Lipińskiego i Jacka Przybyła.Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2017 s. 132-139, il., bibliogr., streszcz., abstr.ISBN: 978-83-7160-859-9
 • Mariusz Adamski, Marcin Herkowiak, Gniewko Niedbała, Andrzej Osuch, Ewa Osuch (2017), Emisja gazów spalinowych z generatora prądotwórczego zasilanego biogazem, Aktualne problemy inżynierii biosystemów 2017 / Pod red. Mariana Lipińskiego i Jacka Przybyła.Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2017s. 140-153, il., bibliogr., streszcz., abstr.ISBN: 978-83-7160-859-9
                             
Wybrane patenty, wzory użytkowe

Brak danych.
Projekty, granty

 • Ekspert ds. technologii biomasy i LCA w  projekcie pt.: „Opracowanie technologii racjonalnego zagospodarowania strużyn z przetwórstwa skór”, akronim MIZDRA 2.0. Realizowany w latach 2021-2023. Umowa nr POIR.04.01.04-00-0071/20-00 z dnia 28.01.2021 r. współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego. Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne", realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/4.1.4/2020 - Projekty aplikacyjne
 • Ekspert w projekcie „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej”, akronim KompUtyl, realizowany w programie BIOSTRATEG 2 (2019 rok)
 • Opinie i ekspertyzy dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
   
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści