LBTR POZNAN - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Laboratorium Badawcze Technologii i Biosystemów Rolniczych - Oddział w Poznaniu
Oferta badań laboratoryjnych
Zapraszamy do współpracy
W ZAKRESIE AKREDYTACJI AB 116 WYKONUJEMY:
ilac-mra
BADANIA ODORÓW
Ta potoczna nazwa dotyczy oceny stężenia zapachowego w próbkach powietrza. Wykonywana jest referencyjną metodą zgodnie z normą PN-EN 13725:2007 Jakość powietrza - oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej.

Próbki złowonnego powietrza pobieramy na otwartym terenie oraz w budynkach inwentarskich, zakładach produkcyjnych, instalacjach oczyszczalni ścieków, zakładów komunalnych i wielu innych. Oceniamy skuteczność hermetyzacji obiektów, skuteczność usuwania zapachów i stopień dezodoryzacji przez filtry, płuczki i preparaty chemiczne.

Pobór próbki wykonywany jest za pomocą automatycznego samplera zasysającego próbkę do jednorazowych worków Nalophanowych, Tedlarowych lub teflonowych.

Badania odorówBadanie wykonywane jest w specjalistycznym bezzapachowym laboratorium przez zespół wykwalifikowanych oceniających, którzy spełniają kryterium wrażliwości na zapach europejskiego wzorca zapachu n-butanolu. Aparatura badawcza to czterostanowiskowy OLFAKTOMETR model T08 firmy Ecoma.

Ocena olfaktometryczna to naprzemienne wąchanie powietrza czystego oraz szeregu rozcieńczeń badanej próbki wraz z losowo podawaną próbką ślepą aby utrzymać czujność pracującego zespołu, oraz ocenić jakość badania.

Badania odorówJednostką stężenia zapachowego jest EUROPEJSKA JEDNOSTKA ZAPACHOWA zapisana jako OUE/m3 powietrza w warunkach standardowych.
Opracowujemy wyniki zgodnie z wymaganiami Decyzji Wykonawczych Komisji (UE) 2016-2018 ustanawiających konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w ramach BAT.
BADANIA WYDAJNOŚCI BIOGAZOWEJ
Ocena uzysku biogazu z substratów dla biogazowni rolniczych wykonywana jest akredytowaną metodą fermentacji anaerobowej w termostatowanych zestawach eudiometrycznych według Procedury Badawczej  PB-01/LBMZP-2010/FM opartej na normie DIN 38 414 S.8: 1985. Fermentacja wykonywana jest dla dowolnych substratów, produktów ubocznych, inhibitorów, stymulatorów oraz testowania odgazowania mieszanin pofermentacyjnych.

Badamy substraty stanowiące pozostałości z hodowli zwierząt np. gnojowica krów mlecznych, bukatów, tuczników, obornik zwierząt inwentarskich, pozostałości z uprawy zbóż, warzyw i owoców np. plewy, słoma, łęty pomidorów, kaczany kapusty, spady sadownicze. Oceniamy jakość biogazową pozostałości z procesu produkcji żywności np. wysłodki buraków cukrowych, wywar gorzelniany, wytłok rzepakowy, z przetwórstwa owoców i warzyw np. wycierki z produkcji soków.

Oceniamy wydajność procesu fermentacji w warunkach rzeczywistych, badamy stopień odfermentowania oraz efektywność fermentacji mieszaniny fermentacyjnej pobieranej z aktywnych instalacji biogazowni rolniczych.

Jednostką uzysku biogazu jest JEDNOSTKOWY NORMALIZOWANY LITR SUCHEGO BIOGAZU uzyskanego z substratu w przeliczeniu na kilogram fermentowanej suchej masy organicznej zawartej w substracie, zapisaną jako N l/kg smo.
POZA ZAKRESEM AKREDYTACJI WYKONUJEMY:
W RAMACH BADANIA ODORÓW
— terenowe oznaczenie intensywności zapachu i jakości zapachowej powietrza wokół źródeł emitujących zapachy. Badania prowadzi panel 3-5 wykwalifikowanych oceniających zaopatrzonych w osobiste dyspensery powietrza bezwonnego. Ocena w pięciostopniowej skali gdzie: 0-brak zapachu, 1-zapach słaby, wyczuwalny, 2-zapach wyraźny, 3-zapach mocny, 4-zapach duszący.
— monitoring terenowy,
— identyfikację źródeł odorów,
— modelowanie dyspersji i zasięgu uciążliwości,
— plan zarządzania odorami wg wymagań CWW Decyzji Wykonawczej Komisji EU 2016/902.

W RAMACH BADANIA SUBSTRATÓW DLA BIOGAZOWNI
— ocenę wydajności komponowanych mieszanin fermentacyjnych w warunkach półtechnicznych z zastosowaniem kompletnych komór fermentacyjnych o pojemności 140l,
— ocenę parametrów fizyko-chemicznych powstającej masy pofermentacyjnej,
— projektowanie biogazowni rolniczych o wybranych parametrach technicznych oraz symulację wydajności biogazowni przy zadanych parametrach eksploatacyjnych w oparciu o autorski program komputerowy Platforma Obliczeniowa Technologii Biogazu v.1.0/2019,
— szkolenia tematyczne oraz warsztaty praktyczne w laboratorium z udostępnieniem stanowisk badawczych, fermentatorów oraz możliwością pracy na programach symulacyjnych.

W RAMACH BADANIA MIKROKLIMATU W BUDYNKACH INWENTARSKICH
— ocenę temperatury, wilgotności, ciśnienia powietrza,
— oceniamy natężenie promieniowania świetlnego,
— w badaniach terenowych oznaczamy kierunki i prędkość wiatru,
— wyznaczamy objętościowe natężenie przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych,
— mierzymy masę pyłu zawieszonego, frakcje: PM 2,5; PM 5; PM 10 metodą grawimetryczną,
— oznaczamy stężenie amoniaku, metanu, podtlenku azotu, dwutlenku węgla, siarkowodoru,
— prowadzimy badania środków i technik redukujących emisję do powietrza oraz preparaty żywieniowe dla zwierząt inwentarskich w laboratoryjnych komorach bilansowych.

AKTUALNOŚCI
Zapraszamy na szkolenia na temat wydajności biogazowej substratów, produktów ubocznych, inhibitorów i stymulatorów dla biogazowni rolniczych, sposobów obliczania energii zakumulowanej w substratach oraz sposobów komponowania mieszanin zasilających biogazownie rolnicze.
              
Projekt realizowany w ramach Programu Wieloletniego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2016-2020 zadanie n.t.: Ocena zasobów odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, w szczególności biomasy oraz racjonalizacja ich wykorzystywania.

Kontakt
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ODDZIAŁ W POZNANIU
ul. Biskupińska 67, 60-463 Poznań
Z-ca Kierownika laboratorium,
Kierownik ds. jakości
dr inż. Agnieszka Graczyk-Pawlak
telefon: 22 243 53 11 w. 423
e-mail: a.pawlak@itp.edu.pl
St. Technik
Renata Musiał
telefon: 22 243 53 15 w. 426
e-mail: r.musial@itp.edu.pl

Kierownik laboratorium
dr Renata Myczko
telefon: 22 243 53 05 w. 421
mob.: +48 692 394 609
e-mail: r.myczko@itp.edu.pl
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści