LAB KLUDZIENKO - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Laboratorium badawcze - Oddział w Kłudzienku
Laboratorium Badawcze Bezpieczeństwa Ciągników i Maszyn Rolniczych

20 września 2013 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wyznaczył Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy jako jednostkę uprawnioną:

W zakresie homologacji do:
 • przeprowadzania badań homologacyjnych typu WE pojazdu albo typu pojazdu dla kategorii pojazdów: T, C, R i S,
 • przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części dla kategorii pojazdów: T, C, R i S,
 • przeprowadzania:
  • kontroli zgodności produkcji pojazdu dla pojazdów kategorii: T, C, R i S,
  • kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: T, C, R i S;
   W zakresie dopuszczenia jednostkowego pojazdu do:
   • przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu dla kategorii pojazdów: T, C, R i S.
   Ponadto Laboratorium wykonuje badania:
   • Bezpieczeństwa użytkowania przyczep rolniczych, maszyn rolniczych, leśnych i ogrodniczych;
   • Mocy silnika na WOM i zużycia paliwa w ciągnikach rolniczych i leśnych;
   • Wytrzymałości konstrukcji ochronnych wg. metodyk OECD: kody 4, 6, 7, 8 i 10
   Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - certyfikat akredytacji nr AB 116 w systemie zapewnienia jakości zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
   Jesteśmy członkiem Polskiego Klubu Laboratoriów Badawczych - POLLAB
   oraz członkiem stowarzyszonym European Network for Testing of Agricultural Machines - ENTAM.
   Zakres działania:
   • badania podstawowe mające na celu unowocześnienie metod badawczych;
   • opracowywanie i adaptacja metodyk do nowego sprzętu, nowych wymagań w miarę rozszerzania zakresu akredytacji na nowe wyroby;
   • stałe podnoszenie kompetencji personelu laboratoriów przez wymianę międzynarodową i uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych porozumieniach i stowarzyszeniach laboratoriów badawczych;
   • adaptacja nowych technik pomiarowych i badawczych do potrzeb prowadzonych badań;
   • badania bezpieczeństwa i zgodności z aktami normatywnymi ciągników i maszyn rolniczych wg zatwierdzonego przez PCA zakresu akredytacji;
   • badania do homologacji ciągników i przyczep rolniczych wg upoważnienia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;
   • doskonalenie metod badawczych i ich stałe dostosowywanie do zmieniających się Dyrektyw UE i innych aktów prawnych, obowiązujących w zakresie akredytacji;
   • podnoszenie kompetencji personalnych oraz doskonalenie i unowocześnianie wyposażenia laboratorium;
   • współpraca z krajowymi i zagranicznymi laboratoriami, w tym badania międzylaboratoryjne;
   • normalizacja w zakresie posiadanych uprawnień;
   • śledzenie postępu w doskonaleniu metod badawczych i wyposażeniu analogicznych laboratoriów i wykorzystanie go w utrzymaniu standardu badań na wymaganym poziomie
   • udział w pracach legislacyjnych Komisji Europejskiej.
   Kontakt:
   inż. Sebastian Dorociński - Kierownik Laboratorium
   tel. (+48 22) 243 53 84; e-mail: s.dorocinski@itp.edu.pl
   Władysław Deliś - Z-ca Kierownika Laboratorium;
   e-mail: wdelis@wp.pl

   Adres:
   Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
   Państwowy Instytut Badawczy
   Oddział w Kłudzienku
   Kłudzienko 7
   05-825 Grodzisk Mazowiecki
   INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
   PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
   Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
   NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
   tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
   INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
   PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
   Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
   NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
   tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
   Wróć do spisu treści