Krystian Butlewski - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
dr inż. Krystian Butlewski
Zakład Technologiczny
Informacje

Dr inż. Krystian Butlewski
Dyrektor Oddziału
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Poznaniu
ul. Biskupińska 67
60-463 Poznan
tel. 22 243 51 86
e-mail: k.butlewski@itp.edu.pl
Wykształcenie

D. inż.
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

 • Budowa rafinerii biomasy i odpadów organicznych – produkcja energii, biopaliw i wartościowych produktów
 • Redukcja śladu tworzyw polimerowych w rolnictwie
 • Zastosowanie ogniw paliwowych w elektrociepłowniach rolniczych
 • Uzdatnianie i uszlachetnianie biogazu
 • Mikrofalowa i plazmowa piroliza biomasy
   
Wybrane publikacje

W przygotowaniu:
 • Butlewski K. „Koncepcja budowy i działania eksperymentalnej rafinerii biomasy” monografia,ITP Falenty
 • Butlewski K. Transport biofuel production level and the development of biofuel technologies in the world.
 • Butlewski K. Agriculture plastic waste conversion into valuable products and energy carriers.
 • Butlewski K. Biomass and organic waste refinery plant concept based on the locally available organic materials in rural areas in Poland.

Opublikowane:
 • Butlewski K. Konwersja zużytych rolniczych tworzyw polimerowych na wartościowe produkty i nośniki energii. XIV Konferencją Naukowo Techniczną „Kierunki Modyfikacji i Zastosowań Tworzyw Polimerowych”, XXIII Warsztatach profesorskie, Rydzyna 2020
 • Butlewski K. Biogazownia jako zasadniczy element rafinerii biomasy. Rozdział w monografii „Produkcja biogazu w rafinerii biomasy z uwzględnieniem aspektów eksploatacji biogazowni. ITP, Falenty.
 • Butlewski K. Produkty uboczne w rafinerii biomasy i metody ich zagospodarowania. Rozdział w monografii „Produkcja biogazu w rafinerii biomasy z uwzględnieniem aspektów eksploatacji biogazowni. ITP, Falenty
 • Butlewski K. Anaerobic digestion and microwave pyrolysis techniques for recycling organic wastes. Polimery, No 11-12, pp. 77-83. DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.11.10
   
 • Butlewski K. Concept for Building an Experimental Biomass Refinery Plant in Poznan Strzeszyn (Poland). 27th European Biomass Conference and Exhibition pp. 1032-1034. ISBN 978-88-89407-19-6. DOI: 10.5071/27thEUBCE2019-3AO.3.2
 • Butlewski K. Current Status and Prospects for Biofuel Production in Poland. 26th European Biomass Conference and Exhibition pp. 257-258. ISBN 978-88-89407-18-9. DOI: 10.5071/26thEUBCE2018-1CV.8.9
 • Butlewski K. Biofuel production level and the development of biofuel technologies in the world. 1st Sustainable Solution for Growth conference. Book of Abstract. p.44. ISBN 978-83-948507-3-9.
 • Butlewski K., Golimowski W., Gracz W.,Marcinkowski D., Waliński M., Podleski J. Torrefaction of the Black Lilac (Sambucus Nigra L.) as an Example of Biocoal Production from Garden Maintenance Waste. Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation, Springer Proceedings in Energy. Springer: Cham, Switzerland, pp. 345-356. ISBN 978-3-31-972370-9
 • Gracz W., Golimowski W., Butlewski K., Marcinkowski D. Analysis of the Potential of Methane Emission and Energy Power from Excrement of Livestock in Poland. Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation, Springer Proceedings in Energy. Springer: Cham, Switzerland,  ISBN 978-3-31-972370-9
 • Golimowski W., Butlewski K., Gracz W., Marcinkowski D., Konieczny R. Energy and Environmental Potaential of Grasslands in Poland. Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation, Springer Proceedings in Energy. Springer: Cham, Switzerland. ISBN 978-3-31-972370-9
 • Marcinkowski D., Czachlewski M., Gracz W., Butlewski K., Golimowski W. Determination of Methyl Mirystate Content in Biofuels Using NIR Spectroscopy. Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation, Springer Proceedings in Energy. Springer: Cham, Switzerland. ISBN 978-3-31-972370-9
 • Butlewski K. Evaluation of the Present State and Prospects for Energy and Energy Carrier Production from Biomass in Poland. 25th European Biomass Conference and Exhibition pp. 30-33. ISBN 978-88-89407-17-2DOI: 10.5071/25thEUBCE2017-1AO.1.4
 • Butlewski K. Combined Biomass Gasification and Anaerobic Digestion for the Synergic Effect inPower Production for the Local Application. 24th European Biomass Conference and Exhibition, pp. 884-885. ISBN 978-88-89407-165. DOI: 10.5071/24thEUBCE2016-2CV.3.26
 • Butlewski K. Biogas Upgrading Methods Including Possibilities of Thermal Integration with Biomass Fermentation Process. Problems of Agricultural Engineering, No 2 (92), pp.67-83. ISSN 1231-0093, www.itp.edu.pl/wydawnictwo
   
Wybrane patenty, wzory użytkowe

 • Butlewski K. Sposób wykorzystania biogazu w celach grzewczych. Zgłoszenie P.432064
 • Butlewski K., Golimowski W., Myczko A., Marcinkowski D., Gracz W. Urządzenie do wytwarzania toryfikatu z biomasy. Patent PL 234449
 • Butlewski K., Golimowski W., Myczko A. Sposób uzyskiwania energii elektrycznej z biomasy w rolniczej elektrociepłowni. Patent PL 227318
   
Projekty, granty

 • Ekspert w weryfikowanych technologiach w ramach program ETV (Environmental Technology Verification)
 • Ekspert w opracowaniach w projekcie Komisji  Europejskiej RECREATE
 • Ekspert w Programie Wieloletnim ITP 2011-2015 „Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
 • Ekspert w Programie Wieloletnim ITP 2016-2020 „Przedsięwzięcia technologiczno – przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich”
 • Ekspert w projekcie „Opracowanie innowacyjnej metody oczyszczania powietrza w suszarniach ziarna  zbóż i nasion wraz z ograniczaniem emisji zanieczyszczeń” w ramach konkursu Biostrateg III
 • Kierownik Zadania Badawczego pt. „Opracowanie założeń projektowych dla typoszeregu rolniczych elektrociepłowni biogazowych o sprawności powyżej 45% energii elektrycznej, wykorzystujących technologię ORC oraz wysokotemperaturowe ogniwa paliwowe” (2010-2013)

Działalność naukowo-badawczo-ekspercka o zasięgu międzynarodowym
 • Przedstawiciel Polski w Międzynarodowej Agencji Energii IEA Bioenergy w charakterze obserwatora (decyzja Ministerstwa Energii).
 • CzłonekGrupyRoboczej Platformy “Integrated Biorefineries” zorganizowanej w ramchSCAR “Standing Committee on Agricultural Research” (decyzjaMRiRW).
 • Ekspert w GrupieFokusowej “Reducing the plastic footprint of agriculture” EIP AGRI (European Innovation Platform AGRI), decyzja KE.
 • Ekspert oceniający projekty w programie Komisji Europejskiej Horizon 2020 (decyzja KE).
 • Ekspert oceniający projekty w programie Komisji Europejskiej „Innovation Fund” na lata 2020-2030 (decyzja KE).
 • Ekspert oceniający technologie środowiskowe w programie Komisji Europejskiej ETV „Environmental Technology Verification” (decyzja KE). Przedstawiciel ITP w ETV.
 • Ekspert NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Ocena projektów w ramach programu ERA NETBioenergy, a także Współpraca Bilateralna (decyzja NCBiR).
 • Ekspert w programieKomisjiEuropejskiej RECREATE – “Research network for forward-looking activities and assessment of research and innovation prospects in the fields of Climate Action, Resource Efficiency and Raw Materials” (decyzja KE).

Działalność naukowo-badawczo-ekspercka o zasięgu krajowym
 • Członek Grupy Roboczej Krajowej Inteligentnej Specjalizacji KIS 4 „Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii” (decyzja Ministerstwa Rozwoju, od 2015 roku- obecnie).
 • Przedstawiciel MRiRW w Grupie Roboczej zorganizowanej przez Polskie Spółkę Gazownictwa w celu stworzenia ram prawnych dotyczących produkcji i wtłaczania biometanudo sieci gazu ziemnego w Polsce (decyzja MRiRW).
 • Przedstawiciel MRiRW w Grupie Roboczej zorganizowanej przez PKN Orlen w celu stworzenia ram prawnych dotyczących uwodornienia mieszaniny oleju napędowego z olejem roślinnym (decyzja MRiRW).
 • Ekspert NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Ocena projektów w ramach programu POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) – Szybka Ścieżka, Innomot i inne.      
 • Ekspert oceniający Krajową Inteligentną Specjalizację KIS 3 (Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty, i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska) za okres 2015-2020.
 • Ekspert oceniający Krajową Inteligentną Specjalizację KIS 4 (Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii) za okres 2015-2020.
 
 Doświadczenie dydaktyczno-naukowe
 • 6 lat – wykładowca na Uniwersytecie Kuwejckim na Wydziale Mechanicznym Fakultetu Ropy Naftowej i Inżynierii. Nauczanie przedmiotów (wykłady i laboratoria) z zakresu teorii maszyn, drgań, hałasu, kinetyki i dynamiki maszyn.
 • 5 lat – słuchacz studiów doktoranckich, st. asystent, adiunkt na Politechnice Poznańskiej, Wydział Budowy Maszyn, Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych. Nauczanie przedmiotów (wykłady, ćwiczenia, laboratoria) z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych, budowy maszyn, statystyki matematycznej.
 • 9 lat – adiunkt na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zakładzie Eksploatacji Pojazdów na Wydziale Mechanicznym. Nauczanie przedmiotów z zakresu eksploatacji maszyn i pojazdów, technologii napraw pojazdów, przetwórstwa tworzyw sztucznych.
 • 12 lat – adiunkt, kierownik Zakładu Technik Przetwarzania Biomasy, kierownik Oddziału Poznań w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym Państwowym Instytucie Badawczym. Praca badawcza w obszarze konwersji biomasy na energię, paliwa i wartościowe produkty, redukcji śladu tworzyw polimerowych w rolnictwie, zastosowania ogniw paliwowych w elektrociepłowniach rolniczych, uzdatniania i uszlachetniania biogazu, mikrofalowej i plazmowej pirolizy biomasy

 Doświadczenie w kierowaniu dysertacjami doktorskimi i pracami magisterskimi  
 • Promotor pomocniczy w 2 dysertacjach doktorskich
 • Promotor 40 prac magisterskich
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści