Konferencja wrzesien 2023 - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
XXIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA


W dniach 26, 27 i 28 września 2023 r. w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym Państwowym Instytucie Badawczym w Falentach odbyła się XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Roberta Telusa, pt. „Problemów zrównoważonego rolnictwa, ochrona obszarów wiejskich, zasobów wodnych i środowiska”.
W ramach programu Konferencji były omawiane i analizowane następujące zagadnienia:
  • zrównoważonej produkcji rolnej, gospodarki o obiegu zamkniętym z uwzględnieniem ochrony środowiska, a także przeciwdziałania zmianom klimatu,
  • innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla zrównoważonej produkcji rolnej, w tym zwierzęcej łącznie z OZE ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania mikrobiogazowni rolniczych,
  • innowacyjnej i efektywnej produkcji rolnej,
  • zarządzania zasobami naturalnymi oraz glebami i ochronę przyrody,
  • gospodarki wodno-ściekowej i zagospodarowania odpadów oraz elementami infrastruktury technicznej wsi,
  • ochrony i ekologii wód, zanieczyszczenia wód oraz wpływu na bioróżnorodność.
         
W dniu 26 września 2023 r. odbyły się wykłady plenarne dotyczące tematu wody na obszarach wiejskich, a następnie uczestnicy Konferencji wybrali się na wycieczkę po Rezerwacie Przyrody Stawy Raszyńskie z praktycznym pokazem firmy Moldaenke GmBH.
W dniu 27 września 2023 r. wystąpienia zostały podzielone na sekcje tematyczne: zrównoważone rolnictwo oraz energetyka i OZE na obszarach wiejskich. Tego dnia została również poprowadzona sesja posterowa obejmująca tematy produkcji rolnej, OZE i wody.
Ostatniego dnia Konferencji – 28 września 2023 r. – odbyły się warsztaty naukowe na temat doboru metod statystycznych w pracach naukowych, analizy danych i niepewności pomiarów.

Podczas XXIX Konferencji przedstawiono prezentacje przygotowane z okazji 75 lat od powstania Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER) oraz 70 lat od powstania Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ), z połączenia których powstał w 2010 r. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy. Następnie od 2021 r. Instytut otrzymał status Państwowego Instytutu Badawczego.

W okresie 1948-2010 IMER (Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa), a potem IBMER, zajmował się pracami twórczymi, naukowymi i wdrożeniowymi w zakresie:
-  inżynierii rolniczej na potrzeby gospodarstw rolnych o różnej wielkości,
-  automatyzacji (robotyzacji) i elektryfikacji gospodarstw, w tym rozwoju energii niekonwencjonalnej (OZE), zwłaszcza pozyskania i zagospodarowania biogazu,
-  budownictwa rolniczego, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznych gospodarstw rolnych w produkcji zwierzęcej, a także produkcji roślinnej,
-  ochrony środowiska, w szczególności zagospodarowanie ścieków na terenach górskich i podgórskich,
-  standardów technologicznych w rolnictwie, szczególnie w produkcji zwierzęcej w zakresie wymagań wynikających z przystąpienia Polski do UE.
         
Powołany w 1953 r. IMUZ otrzymał, zapisane w pierwszym jego Statucie, zadania:
-  prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie melioracji rolnych i dziedzinie pielęgnowania trwałych użytków zielonych, w szczególności:
-  kształtowania środowiska rolniczego poprzez regulację warunków glebowych i wodnych oraz odziaływania na klimat za pomocą zalesień, zadrzewień i innych zabiegów,
-  melioracji użytków zielonych i gruntów ornych (w tym upraw warzywniczych) oraz terenów depresyjnych,
-  gospodarki łąkowo-pastwiskowej na trwałych użytkach zielonych,
-  techniki melioracji rolnych ze szczególnym uwzględnieniem mechanizacji robót,
-  zaopatrzenia w wodę ośrodków produkcji rolnej,
-  wykorzystywania energii wodnej na małych ciekach;
które generalnie były realizowane przez cały okres istnienia Instytutu.

Na Konferencji zostało wygłoszonych ponad 40 referatów w języku polskim i angielskim. Sesje tematyczne poprowadzone podczas Konferencji można podsumować następującymi stwierdzeniami:
- istnieje potrzeba dalszego rozwoju gospodarstw rolnych zgodnie z zasadą zrównoważonych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania innowacji, racjonalnej gospodarki składnikami nawozowymi, w tym nawozami naturalnymi i wytwarzania energii ze źródeł alternatywnych, a także odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego,
- należy dbać o ochronę wody w kraju i na świecie ze względu na jej ograniczone zasoby, m.in. poprzez dobór racjonalnych metod zagospodarowania.
   
W XXIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej brało udział 80 uczestników z kraju i zagranicy reprezentujących następujące instytucje:
- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
- Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży,
- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
- Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
- Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
- Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy,
- Instytut Badań Przepływowych, Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku,
- Politechnika Mołdawska, Kiszyniów, Republika Mołdawii
- Fergański Instytut Politechniczny, Fergana,Uzbekistan        
a także prywatni przedsiębiorcy:
- Moldaenke GmBH, Kilionia, Niemcy.
- Ekotechnologie Sp. z o.o.,
- Stomil Bydgoszcz S.A.,
- TESTMER Warszawa S.A.,
- WOLF System Sp. z o.o.,
         
Partnerem XXIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który udzielił swojego wsparcia merytorycznego i finansowego. Organizacja Konferencji była też możliwa dzięki współorganizatorom:
- Katedrze Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
- Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży,
- Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
Sponsorami Konferencji byli:
- Moldaenke GmBH, Kilionia, Niemcy,
- WOLF SYSTEM Sp. z o.o.,
- TESTMER Warszawa S.A.
Patronat medialny sprawowali:
- Czasopismo Polish Technical Review,
- Internetowy Dziennik B2B „Teraz Środowisko”,
- Internetowy Portal agropolska.pl,
- Czasopismo Wodne Sprawy.
Na podstawie przesłanych prac uczestników XXIX Międzynarodowej Konferencji naukowej zostaną opublikowane dwie monografie:
  1. Monografia pt. „Wybrane problemy zrównoważonego rolnictwa, w tym odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska”.
  2. Monografia pt. „Problems of sustainable development in agriculture including renewable energy production and environment protection”.

XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa była relacjonowana przez Telewizję Interaktywną AgroNews.com.pl.
 
Serdecznie dziękujemy Partnerowi, Współorganizatorom, Sponsorom, Patronom i Uczestnikom za wsparcie i aktywny udział w Konferencji!
Program Konferencji (plik do pobrania)
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści