Konferencja wrzesien 2021 - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
KONFERENCJA

XXVII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

W dniu 15 września 2021 r. w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym Państwowym Instytucie Badawczym w Falentach odbyła się XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskiego Towarzystwa Biomasy POLBIOM i Krajowej Reprezentacji Doktorantów nt. „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu”. Konferencja była transmitowana on-line i jest dostępna na platformie YouTube:
Podczas Konferencji było poruszanych wiele tematów dotyczących zrównoważonego rozwoju w produkcji zwierzęcej i roślinnej, ochrony środowiska z elementami infrastruktury na obszarach wiejskich, ograniczania emisji gazów cieplarnianych i amoniaku oraz energii odnawialnej. Zostały one podzielone na sesje:
  • plenarną,
  • energia odnawialna oraz nowoczesny chów zwierząt inwentarskich przyjazny dla środowiska i klimatu,
  • posterową.
W trakcie trwania Konferencji odbył się blok szkoleniowy dotyczący programów badawczych. W tym bloku zostały wygłoszone dwie prezentacje przygotowane przez Pana Tomasza Mroza z Działu Krajowego Punktu Kontaktowego - NCBR pt. "Horyzont Europa - Klaster 6 Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko" oraz Aleksandra Bomberskiego krajowego Brokera Innowacji pt. "Działanie ›Współpraca‹ narzędziem do wielopodmiotowego wdrażania innowacji w polskim sektorze rolno-spożywczym".
W XXVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej brało udział 100 uczestników z kraju i zagranicy (Federacji Rosyjskiej, Białorusi i Łotwy) z następujących instytucji:
  • Politechniki Koszalińskiej,
  • Wyższej Szkoły Agrobiznesu,
  • Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
  • Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  • Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
  • Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
  • Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie,
  • Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej,
  • Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
  • Politechniki Białostockiej,
  • Uniwersytetu Zielonogórskiego,
  • Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie,
  • Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
  • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • BELAGROMECH, Mińsk, Białoruś,
  • GNU VNII Kormov im. V.R. Viliamsa, Moskwa, Rosja (Instytut Pasz),
  • RUNIP "IMSKH NAN Belarusi", Mińsk, Białoruś (Instytut Energetyki),
  • Łotewskiego Uniwersytetu Rolniczego, Jelgava, Łotwa
  • GNU NIISH Rolniczego Instytutu Naukowo-Badawczego, Kirów, Rosja
  • FGBNU FANC Północnego-Wschodu im. N.V. Rudnickiego, Kirów, Rosja,
  • Państwowego Inżynieryjno-Ekonomicznego Instytutu w Knyaginino, Rosja,
  • Gospodarstwa Rolnego Tadeusz Radzięciak,
  • AGRAVES Sp. z o.o.,
  • TRUSTT,
  • De Heus,
  • TESTMER Warszawa S.A.,
  • WOLF System Sp. z o.o.,
  • Lely East Sp. z o.o.
Na Konferencji zostało wygłoszonych 37 referatów i 19 posterów, z czego 32 wystąpienia odbyły się w językach obcych (w języku rosyjskim i angielskim).
Organizacja XXVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej była możliwa dzięki współorganizatorom:
  • Katedrze Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
  • Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży,
  • Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
  • Uniwersytetowi Rolniczemu w Krakowie.
Sponsorami Konferencji byli:
  • WOLF SYSTEM Sp. z o.o.,
  • TESTMER Warszawa S.A.
Patronat  medialny sprawowali:
  • Top Agrar Polska,
  • Czasopismo Polish Technical Review,
  • nternetowy Dziennik B2B „Teraz Środowisko”,
  • Czasopismo AURA Ochrona Środowiska.
W wyniku nadesłanych prac Uczestników XXVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej zostaną wydane dwie monografie:
  1. Monografia pt. „Doskonalenie technologii produkcji     rolnej, w tym energii odnawialnej, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego     rozwoju”.
  2. Monografia pt. „Проблемы интенсификации животноводства с учетом охраны окружающей среды и производства     альтернаtивных исtочников энергии,  в     том числе биогаза (Problems of intensification of animal production including environment protection and alternative energy production as well     as biogas)".
Serdecznie dziękujemy Współorganizatorom, Sponsorom, Patronom i Uczestnikom za wsparcie i aktywny udział w Konferencji!
Prezentacje do pobrania:
Fotoreportaż:
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści