Kinga Borek - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
dr inż. Kinga Borek
Zakład Technologiczny
Informacje

Dr inż. Kinga Borek
Zastępca Dyrektora Oddziału, Asystent
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Warszawie
ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa
tel. 694 620 713
e-mail: k.borek@itp.edu.pl
Wykształcenie

 • Obrona rozprawy doktorskiej pt. "Pozyskanie biogazu z frakcji płynnej ze stałego nawozu naturalnego" na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie – Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna (2022). Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna nadany przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 25.11.2022 r.
 • Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Rolnictwa i Biologii na kierunku Rolnictwo, specjalizacja Bioinżynieria Rolnicza, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (2012-2013). Tytuł pracy magisterskiej: Ocena wpływu masy pofermentacyjnej powstającej podczas produkcji biogazu na właściwości fizyko-chemiczne gleb.
 • Absolwentka studiów inżynierskich na Wydziale Rolnictwa i Biologii na kierunku Rolnictwo, specjalizacja Bioinżynieria Rolnicza, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (2008-2012). Tytuł pracy inżynierskiej: Wykorzystanie biomasy zwierzęcej (odchodów zwierzęcych i odpadów z przemysłu mięsnego) w produkcji zwierzęcej.
   
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

energia odnawialna, ochrona środowiska, biogaz rolniczy, fermentacja metanowa, poferment, samowystarczalne budynki inwentarskie
Wybrane publikacje

 • Borek K., Romaniuk W., Roman K., Roman M. Kuboń. 2021. The analysis of prototype installation to biogas production from chosen agricultural substrates. Energies, 14(8), 2132. https://doi.org/10.3390/en14082132
 • Romaniuk W., Savinykh P., Borek K., Roman K., Isupov A.Y., Moshonkin A., Wałowski G., Roman M. 2021. The application of similarity theory and dimensional analysis to the study of centrifugal-rotary chopper of forage grain. Energies, 14(15), 4501. https://doi.org/10.3390/en14154501
 • Romaniuk W., Savinykh P., Borek K., Plotnikowa Y.A., Palitsyn A.V., Korotkov A.N., Roman K., Roman M. 2021. Improvement of gas generator technology for energy processing of agricultural waste. 14(12), 3642. https://doi.org/10.3390/en14123642
 • Romaniuk W., Mazur K., Borek K., Borusiewicz A., Wardal W.J., Tabor S., Kuboń M. 2021. Biomass energy technologies from innovative dairy farming system. Processes, ISSN 2227-9717, 9(2), 335. DOI: https://doi.org/10.3390/pr9020335
 • Borek K., Romaniuk W. 2020.  Biogas installations for harvesting energy and utylization of natural fertilisers. Agricultural Engineering, ISSN 2083-1587, e-ISSN 2449-5999, Vo. 24, No. 1, 1-14. DOI: https://doi.org/10.1515/agriceng-2020-0001
 • Borek K., Romaniuk W. 2020. Possibilities of obtaining renewable energy in dairy farming. Agricultural Engineering, ISSN 2083-1587, e-ISSN 2449-5999, Vo. 24, No. 2, 9-12. DOI:  https://doi.org/10.1515/agriceng-2020-0012
 • Wałowski G., Borek K., Romaniuk W., Wardal W.J., Borusiewicz A. 2019. Nowoczesne systemy pozyskania energii - biogazu. Monografia, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, ISBN 978-83-947669-9-3, ss. 116.
           
Wybrane patenty, wzory użytkowe

 • Romaniuk W., Borek K., Łochowski B., Savinyh P., Kosolapov V.M., Otroshko S.A., Shevtsov A.B., patent nr 237336 z dnia 09.06.2016. Mieszarko-suszarka. uprawniony: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy.
 • Barwicki J., Łochowski B., Romaniuk W., Mazur K., Wardal W.J., Borek K., Rudnik K. Zgłoszenie patentowe. P.426133 z dnia 29.06.2018. Zespół urządzeń do zakwaszania gnojowicy.
 • Romaniuk W., Łochowski B., Domasiewicz T., Borek K., Savinykh P., Sysujev V., Kosolapov V. 2017. Urządzenie do odseparowywania i magazynowania stałej masy z gnojowicy, patent nr 225111, zgłoszony 23.12.2014 r., przyznany 23.03.2017 r.
 • Romaniuk W., Łochowski B., Borek K., Mazur K. Zgłoszenie patentowe. P.421062 z dnia 30.03.2017. Sposób wytwarzania biogazu i zespół urządzeń do realizacji tego sposobu.
 • Romaniuk W., Łochowski B., Borek K., Mazur K., Wardal W.J. 2019. Układ do transportu i dystrybucji niewielkich ilości biogazu, patent nr 232201, uzyskano 31.05.2019 r., zgłoszony 13.06.2017.
   
Projekty, granty

 • Ekspert w Programie Wieloletnim 2016-2020 Działanie 2 Możliwości redukcji gazów cieplarnianych oraz gazów wpływających na jakość powietrza generowanych przez sektor rolny-technologiczne uwarunkowania i ekonomiczne oceny.
 • Ekspert w Programie Wieloletnim 2016-2020  Działanie 3 Monitoring efektów przyrodniczych wybranych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej wdrażanych w latach 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.
 • Ekspert w Programie Wieloletnim 2016-2020 Działanie 7 Ocena skuteczności funkcjonowania i wpływu na środowisko przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wyznaczenie pożądanych kierunków ich rozwoju.
 • Communication Manager i Reseracher w projekcie INTERREG Baltic Sea Region (2015-2019) - Reducing nitrogen loss from livestock production by promoting the use of slurry acidification techniques in the Baltic Sea Region, akronim Baltic Slurry Acidification.
 • Ekspert pomocniczy w projekcie INTERREG Baltic Sea Region (2016-2019) - Water emissions and their reduction in village communities - villages in Baltic Sea Region, akronim Village Waters
 • Ekspert w projekcie BIOSTRATEG: BIOGAS&EE (2015-2019) - Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa (pakiet WP1).
 • Ekspert w Programie Wieloletnim 2011-2015 Działanie 8.2 Standaryzacja obiektów zagrodowej infrastruktury technicznej, w tym budowli i budynków inwentarskich.
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści