Karolina Kolasińska - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
dr inż. Karolina Kolasińska
Zakład Technologiczny
Informacje

Dr inż. Karolina Kolasińska
Kierownik Zakładu Inżynierii i Gospodarki Wodnej
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Falentach
Aleja Hrabska 3, Falenty
05-090 Raszyn
tel. 692 501 899
e-mail: k.kolasinska@itp.edu.pl
Wykształcenie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytut Inżynierii Środowiska. Studia doktoranckie, stopień naukowy - doktor nauk rolniczych. Dyscyplina: Ochrona i kształtowanie środowiska, specjalność: Zagospodarowanie wód opadowych. Temat rozprawy doktorskiej: Zmiany właściwości substratów w czasie ich użytkowania na zielonych dachach (Absolwentka studiów -październik 2018)
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Instytut Inżynierii Środowiska. Studia magisterskie, magister, kierunek: Ochrona Środowiska, specjalność - Ochrona Wód. Temat pracy magisterskiej: Ocena skuteczności oczyszczania ścieków w oczyszczalni biologicznej w Turku ( Absolwentka studiów –lipiec 2010)
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Rolniczy, Instytut Inżynierii Środowiska. Studia inżynierskie, inżynier, kierunek: Ochrona Środowiska. specjalność-Ochrona Wód (Absolwentka studiów– luty 2009)
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny. Studia inżynierskie, inżynier, kierunek: Technologia Chemiczna, specjalność: Proekologiczne technologie chemiczne (Absolwentka studiów– lipiec 2008)
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

Ochrona wód, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, gospodarka wodna, dachy zielone, mała retencja, hydrologia, analiza jakościowa i ilościowa wód opadowych, chemizm ekosystemów wodnych, śródpolne oczka wodne
Wybrane publikacje

 • Burszta-Adamiak Ewa, Ewa Fudali, Janusz Łomotowski, and Karolina Kolasińska. 2019. “A Pilot Study on Improve the Functioning of Extensive Green Roofs in City Centers Using Mosses”  Scientifi c Review – Engineering and Environmental Sciences (2019), 28 (1), 118–130Sci. Rev. Eng. Env. Sci. (2019), 28 (1). Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska (2019), 28 (1), 118–130Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ. (2019), 28 (1)http://iks.pn.sggw.pl DOI 10.22630/PNIKS.2019.28.1.11. http://iks.pn.sggw.pl/PN83/A11/art11.pdf
 • Kuta Łukasz, Marta Gas-Smereka, Izabela Gołąb-Bogacz, and Karolina Kolasińska. 2014. “Determinanty Stabilnego Rozwoju Infrastruktury Agroturystycznej Na Przykładzie Wybranych Gospodarstw w gminie Międzylesie.”, EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 1 (22): 39–45. https://bazawiedzy.upwr.edu.pl/info/article/UPWr2f361a988f67476abf698db878c43e4c/#.X2n-7W7grmE
 • Mumot Justyna, Maria Ostrowska-Dudys, Karolina Kolasińska, and Justyna Kubicz. 2014. “Badania Transportu Rumowiska Unoszonego Urządzeniem ISCO 3700 Na Wybranym Odcinku Rzeki.”, EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 2 (22): 287–93. https://docplayer.pl/27843219-Issn-episteme-czasopismo-naukowo-kulturalne-krakow-nr-22-2014-t-ii.html
 • Kuta Łukasz, Cież Józef, Kolasińska Karolina: Farmers’ health and life hazards resulting from the contact with plant protection products, w: Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, vol. 59 , 2014, 57-60 https://www.semanticscholar.org/paper/FARMERS%27-HEALTH-AND-LIFE-HAZARDS-RESULTING-FROM-THE-Kuta-Cie%C5%BC/d34cd379c31f014a45a195d5559ed792133c4495
 • Bogacz Adam, Przemysław Woźniczka, Ewa Burszta-Adamiak, and Karolina Kolasińska. 2013. “Metody Zwiększania Retencji Wodnej Na Terenach Zurbanizowanych” Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (59): 27–35. Scientific Review – Engineering and Environmental Sciences No 59, 2013: 27–35(Sci. Rev. Eng. Env. Sci. 59, 2013) http://iks_pn.sggw.pl/z59/art3.pdf
Wybrane patenty, wzory użytkowe

Brak danych.
Projekty, granty

 • Ekspert wiodący w Programie Wieloletnim (PW)  2016-2020 w Zadaniu 4 i Ekspert pomocniczy w zadaniu 4 w ramach PW pod nazwą "Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej niskoemisowej gospodarki na obszarach wiejskich”.
 • Ekspert pomocniczy prac badawczo-rozwojowych dotyczących projektu „Innowacje technologiczne oraz system monitoringu, prognozowania i operacyjnego planowania działań melioracyjnych dla precyzyjnego gospodarowania wodą w skali obiektu melioracyjnego” (INNOMEL) realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” (BIOSTRATEG) ( 2015-2019).
 • PROJEKT, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny Zakład Inżynierii Bioprocesowej  i Biomedycznej, praca przy realizacji projektu "Oczyszczanie wód ze ścieków koksowniczych” (2016-2018).
 • PROJEKT, Berlin, Niemcy, Wydawnictwo EPK i Hochschule Neubranderburg. Udział w projekcie zagranicznym: "Zamień Szare na Zielone” realizowanym w Berlinie przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie” (kwiecień 2014).
 • STAŻ ZAGRANICZNY,  Wielka Brytania, Birmingham,  Innovation Birmingham Ltd. "Aston University, staż naukowy w ramach projektu dotyczącego tworzenia Zielonych Dachów - program „Pioneers into Practice 2013” ( listopad 2013 - grudzień 2013).
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści