Jerzy Lech Jugowar - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
prof. dr hab. Jerzy Lech Jugowar
Zakład Technologiczny
Informacje

Prof. dr hab. J. Lech Jugowar
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Poznaniu
ul. Biskupińska 67
60-462 Poznań
tel. 22 243 53 45
e-mail: l.jugowar@itp.edu.pl
Wykształcenie

1972 – mgr fizyki, Uniwersytet im. A Mickiewicza w Poznaniu
1980 – dr nauk fizycznych, Uniwersytet im. A Mickiewicza w Poznaniu
2002 – dr habilitowany w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza, Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie
2009 – profesor nauk rolniczych,Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie (MP 2010 nr 6 poz.52)
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

 • badania emisji i rozprzestrzeniania się gazów i odorów powstających w chowie zwierząt oraz poszukiwania rozwiązań ograniczających ich wielkość,
 • zastosowanie techniki komputerowej i mikroprocesorowej do wspomagania chowu zwierząt,
 • technika w chowie zwierząt,
 • ergonomia i bezpieczeństwo pracy przy wykorzystaniu technicznych środków produkcji w budynkach inwentarskich.
     
Wybrane publikacje

2020
 • Zmniejszenie emisji amoniaku w świetle wymagań polityki środowiskowej Unii Europejskiej.  Rozdział, Mielcarek-Bocheńska P, Jugowar J 2020
2019
 • Influence of milking robot on milkquality and technologicalprocesses.   Rozdział, Romaniuk W, Winnicki S, Jugowar J 2019
 • Wdrażanie dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa.   Monografia, Jugowar J, Mielcarek-Bocheńska P 2019
 • Nowoczesne technologie w oborze.   Rozdział, Romaniuk W, Jugowar J, Winnicki S 2019
 • Zarządzanie w stadach krów dojonych robotami w praktyce.   Rozdział, Romaniuk W, Jugowar J, Winnicki S, Mielcarek-Bocheńska P 2019
2018
 • Влияниетехническогооснащениякоровниковнаэффективностьпроизводства и качествомолока.   Artykuł, Romaniuk W, Jugowar J, Borek K, Winnicki S 2018
 • Modern technologies in barn - the futuresolutions in practice.   Rozdział, Romaniuk W, Jugowar J, Borek K, Winnicki S 2018
 • The effects of milking automation on a family farm.   Artykuł, Jugowar J, Winnicki S 2018
 • Robotyzacja doju krów w praktyce .   Artykuł, Jugowar J, Winnicki S, Mielcarek-Bocheńska P 2018
2017
 • The effect of milkingsystems on the quantity and quality of cowmilk.   Artykuł, Jugowar J, Winnicki S 2017
 • Emission of ammonia, nitrousoxide and methane from hen house in deeplitter/slattedfloor system.   Artykuł, Jugowar J, Mielcarek-Bocheńska P, Rzeźnik W 2017
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy i jego dorobek naukowy w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu.   Rozdział, Jugowar J, Mielcarek-Bocheńska P, Rzeźnik W 2017
 • Efektywność kompleksowej robotyzacji w oborze.   Rozdział, Jugowar J, Winnicki S 2017
 • Różne aspekty wykorzystania biomasy pofermentacyjnej.   Monografia, Jugowar J, Mielcarek-Bocheńska P, Rzeźnik W 2017
 • Emisja odorów z rolnictwa i sposoby jej redukowania.   Rozdział, Jugowar J, Mielcarek-Bocheńska P, Rzeźnik W 2017
2016
 • Hodowla bydła: współczesne zagadnienia produkcji mleka i żywca wołowego w Polsce z uwzględnieniem wymagań środowiska.T.1.Monografia, Winnicki S, Jugowar J, Myczko A 2016
 • Separat gnojowicy bydlęcej jako alternatywa ściółki dla krów mlecznych.   Artykuł, Winnicki S, Jugowar J 2016
 • Selectedproblems of productionprocess in a barn with robots.   Artykuł, Jugowar J, Winnicki S 2016
 • Analiza cech użytkowości mlecznej krów w zależności od organizacji i poziomu ich żywienia w stadzie o wysokiej wydajności.   Artykuł, Winnicki S, Jugowar J 2016
2015
 • Porównanie dwóch technologii żywienia dużych stad krów o wysokiej wydajności.   Rozdział, Jugowar J, Winnicki S 2015
 • Mechanizacja, automatyzacja i informatyzacja procesów technologicznych w chowie bydła mlecznego z uwzględnieniem ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.   Rozdział, Jugowar J, Winnicki S 2015
 • Systemy mechanizacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt..   Monografia, Winnicki S, Jugowar J, Rzeźnik W, Mielcarek-Bocheńska P, Sobczak J, Chmielowski A, Marek P 2015
 • Porównanie dwóch technologii żywienia dużych stad krów o wysokiej wydajności.   Rozdział, Jugowar J, Winnicki S 2015
 • Systemy mechanizacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.Książka pod redakcją, 2015
2014
 • The emission of odor from livestockbuildings for dairycattle in Poland.   Artykuł, Jugowar J, Rzeźnik W, Mielcarek-Bocheńska P 2014
 • Intensywność produkcji mleka a środowisko naturalne.   Artykuł, Jugowar J, Winnicki S 2014
 • Przebieg adaptacji krów do doju robotem.   Artykuł, Sobek Z, Jugowar J, Winnicki S 2014
 • Efektywność stosowania robota udojowego w gospodarstwie rodzinnym.   Rozdział, Romaniuk W, Jugowar J, Winnicki S 2014
 • Comparison of twomethods of housingprimparouscows.   Artykuł, Jugowar J, Winnicki S 2014
 • The emission of odor from livestockbuildings for dairycattle in Poland.   Artykuł, Jugowar J, Mielcarek-Bocheńska P, Rzeźnik W 2014
 • Intensywność produkcji mleka a środowisko naturalne.   Artykuł, Jugowar J, Winnicki S 2014
 • Przebieg adaptacji krów do doju robotem.   Artykuł, Jugowar J, Winnicki S 2014
 • Efektywność stosowania robota udojowego w gospodarstwie rodzinnym.   Rozdział, Jugowar J, Romaniuk W, Winnicki S 2014
 • Przystosowanie się krów do doju robotem.   Rozdział, Jugowar J, Winnicki S 2014
 • Wskaźniki produkcji krów w stadach z robotami udojowymi.   Artykuł, Jugowar J, Winnicki S 2014
 • Przystosowanie się krów do doju robotem.   Rozdział, Jugowar J, Winnicki S 2014
 • Comparison of twomethods of housingprimparouscows.   Artykuł, Sobek Z, Jugowar J, Winnicki S 2014
 • Wskaźniki produkcji krów w stadach z robotami udojowymi.   Artykuł, Jugowar J, Winnicki S 2014
2013
 • Aktualne kierunki badań nad redukcją gazów i odorów z budynków inwentarskich.   Rozdział, Jugowar J 2013
 • Wybrane elementy technologiczne żywienia dużego stada krów o wysokiej wydajności.   Rozdział, Jugowar J, Winnicki S 2013
 • Systemy utrzymania krów w Wielkopolsce - stan obecny i perspektywy.   Artykuł, Namyślak Ł, Notecki G, Jugowar J, Winnicki S 2013
 • Aktualne kierunki badań nad redukcją gazów i odorów z budynków inwentarskich.   Rozdział, Jugowar J 2013
 • Realizacja założeń żywienia precyzyjnego krów mlecznych w gospodarstwie rodzinnym.   Rozdział, Jugowar J, Rzeźnik W, Winnicki S 2013
 • Analiza czynników decydujących o efektywności chowu krów mlecznych w oborze bezściołowej.   Artykuł, Jugowar J, Winnicki S 2013
 • Systemy utrzymania krów w Wielkopolsce - stan obecny i perspektywy.   Artykuł, Jugowar J, Namyślak Ł, Winnicki S 2013
                                                                                                                     
Wybrane patenty, wzory użytkowe

 • Układ elektroniczny do automatycznej identyfikacji zwierząt hodowlanych i zadawania paszy treściwej. Urząd patentowy RP, patent nr 160611, rok 1993
 • Urządzenie do automatycznego zadawania paszy treściwej sterowane układem elektronicznym do automatycznej identyfikacji i automatycznego zadawania paszy treściwej. Urząd patentowy RP, wzór użytkowy nr W-97946, rok 1993.
   
Projekty, granty

 • Projekt o akronimie  “Youth Farm” (2003-2006)  w ramach programu UE Leonardo da Vinci ,zrealizowany przez 5 państw europejskich Koordynator Research and Development Center, Cypr (umowa nr 2003-CY-03/B/PP-167315). Realizacja i koordynacja prac zespołu polskiego.
 • Kierowanie realizacją przez stronę Polską międzynarodowego projektu UE o akronimieBioMotion (Biofuels in Motion), w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji - CIP (nr kontraktu EIE/07/121/SI12. 467615-ł. (2008-2010)
 • Polski projekt zamawiany PBZ-MEiN-5/2/2006  "Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce komunalnej". Kierowanie realizacją zadania: „Modyfikacje technologiczno-techniczne procesów generujących odory w gnojownicy i nawozach naturalnych z zastosowaniem nanokatalizy” (2007-2010).
 • Program wieloletni na lata 2011-2015 „Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Kierowanie realizacją :
  • działania 1.4. „Monitoring uciążliwych zapachów i emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł rolniczych, w tym pyłów i gazów cieplarnianych”, oraz
  • działania 4.2 – „Standaryzacja mechanizacji produkcji zwierzęcej, z uwzględnieniem ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt”
 • Program wieloletni na lata 2016–2020 „Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjności , efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich”.  Realizacja i kierowanie realizacją (do 2018) zadania 2.  Możliwości redukcji gazów cieplarnianych oraz gazów wpływających na jakość powietrza generowanych przez sektor rolny – technologiczne uwarunkowania i ekonomiczne oceny.
                   
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści