JCW - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Jednostka Certyfikująca Wyroby - JCW
Oferta
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W FALENTACH ODDZIAŁ W WARSZAWIE
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY
ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa

tel/fax:+48 (22) 243 55 04; tel: (22) 243 54 39; 243 54 22; kom. +48 694 623 281; +48 694 692 504

TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEŃ
WZAJEMNYCH
Polisa
OG 32855064
JEDNOSTKA AKREDYTOWANA przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Nr AC 006
JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA KOMISJI EUROPEJSKIEJ
I KRAJOM UNII EUROPEJSKIEJ
NR IDENTYFIKACYJNY JEDNOSTKI: 1459

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W FALENTACH
ODDZIAŁ W WARSZAWIE
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY
ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa
tel. kom. +48 694 623 281 ; +48 694 692 504
e-mail: m.hryniewicz@itp.edu.pl; e.szajba@itp.edu.pl; internet: www.itp.edu.pl
Jednostka Certyfikująca Wyroby Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowego Instytutu Badawczego (dalej ITP-PIB) w Falentach, Oddział w Warszawie, prowadzi:
 1. Działalność związaną z certyfikacją wyrobów, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z zakresu certyfikatu akredytacji Nr AC 006, wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzającego spełnienie przez JCW ITP-PIB wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03. Certyfikat akredytacji AC 006 jest ważny do 22.12.2026 r.;
 2. Działalność związaną z obowiązkową certyfikacją badań typu maszyn wyszczególnionych w załączniku IV do Dyrektywy 2006/42/WE, w zakresie wymagań wynikających z zakresu notyfikacji NB 1459, wydanego przez Komisję Europejską, na rzecz Instytutu w 2004 r.;
 3. Działalność związaną z oceną zgodności z wymaganiami Dyrektywy 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8.05.2000 r. z.z. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń, w zakresie wymagań wynikających z zakresu notyfikacji NB 1459, wydanego przez Komisję Europejską, na rzecz Instytutu w 2004 r.
Deklaracja Polityki Jakości wydanie z dnia 10.04.2021 r.
Polityka bezstronności ITP wg stanu na 10.04.2021 r.
Druki dla klientów dotyczące certyfikacji zgodności
Certyfikacja ciągników, pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie i przemyśle spożywczym.
Informator, Wydanie 40 z 1004. 2021 r.
Kwestionariusz oceny zakładu dostawcy-Producenta/Upoważnionego Przedstawiciela w UE
Jednostka Certyfikująca Wyroby ITP-PIB (zwana JCW) jest osobą prawną działającą od 1960 roku (w dawnym IBMER) w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie i przemyśle spożywczym, tworzącą postęp techniczny w budowie i eksploatacji tych maszyn i urządzeń.
Głównym zadaniem JCW jest certyfikacja zgodności maszyn w fazach projektowania, wytwarzania i eksploatacji.
JCW jest organizacją niezależną zarówno pod względem finansowym, jak i w obszarze działalności technicznej.
JCW współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami certyfikującymi i badawczymi oraz z producentami i importerami maszyn rolniczych i spożywczych.
Akredytacje, autoryzacje i notyfikacje
Organizacja pracy, zarządzanie oraz kompetencje JCW są nadzorowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Historia doskonalenia systemu zarządzania jakością certyfikacji zgodności i kompetencjami Jednostki Certyfikującej przedstawia się następująco:
1993 - Akredytacja Jednostki Certyfikującej Wyroby przez Centralne Biuro Jakości Wyrobów zgodnie z PN-EN 45011 i Przewodnikiem ISO/IEC 28. Przyznany został numer akredytacji: 6/C-07/93/1.
1999 - Akredytacja Jednostki Certyfikującej Wyroby przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji zgodnie z PN-EN 45011 i Przewodnikiem ISO/IEC 28. Przyznany został numer akredytacji: 06/Cw-07/4/99.
2001 - Akredytacja Jednostki Certyfikującej Wyroby przez Polskie Centrum Akredytacji zgodnie z wymaganiami PN-EN 45011:2000 i Przewodnikiem ISO/IEC 65. Przyznany został numer akredytacji: AC 006.
2010 - Notyfikacja Jednostki Certyfikującej przez Ministra Gospodarki, jako jednostki notyfikowanej, o numerze identyfikacyjnym 1459, przyznanym przez Komisję Europejską. Zakres działania naszej jednostki notyfikowanej obejmuje ocenę zgodności i certyfikację zgodności z zasadniczymi wymaganiami Dyrektyw Nowego Podejścia -2006/42/WE dot. maszyn; -2006/95/WE dot. sprzętu elektrycznego; -2000/14/WE dot. emisji hałasu do środowiska ze zmianami.
14.09.2015 - Akredytacja Jednostki Certyfikującej Wyroby przez Polskie Centrum Akredytacji zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03. Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.
JCW dysponuje wysoce wykwalifikowanym personelem, gwarantującym solidność i wysoką jakość świadczonych usług
Nasz zakres działania obejmuje ocenę zgodności i certyfikację zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami powyższych dyrektyw:
 • maszyn rolniczych
 • urządzeń przemysłu spożywczego
 • sprzętu gospodarstwa domowego,
 • kolektorów słonecznych
 • nadzór nad prawidłowym stosowaniem wydanych przez jednostkę certyfikatów zgodności.
Naszym klientom służymy wszechstronną pomocą w zakresie oceny zgodności i certyfikacji zgodności oraz wystawianiu stosownych dokumentów, jak również wychodzimy naprzeciw ich merytorycznym problemom związanym z oceną zgodności
 • W dniu 26.07.2017 r. Jednostka Certyfikująca Wyroby ITP zawarła umowę z International Accreditation Forum (IAF) poprzez PCA sygnatariusza tego porozumienia w zakresie zgodności z wymaganiami IAF MLA zawartymi w treści umowy.
 • JCW prowadzi także certyfikację wyrobów na dobrowolny, wspólny znak towarowy gwarancyjny "B" w ramach porozumienia Jednostek Certyfikujących Wyroby zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Badań Technicznych i Atestacji. Logo z numerem naszej jednostki: "B11"
 • Od 1996 r. do 31.12.2009 r. JCW prowadziła, według zatwierdzonych procedur w IBMER, certyfikację części maszyn rolniczych ( m.in. noże do kosiarek rotacyjnych, elementy robocze maszyn do uprawy gleby, łańcuchy, liny, itp.) uprawniającą do oznaczania wyrobów znakiem IBMER, tzw. "ATEST IBMER". Certyfikacja była prowadzona w trybie dobrowolnym poza akredytacją PCA.
Zestawienie umów o wzajemnym uznawaniu wyników badań i certyfikatów zawartych przez Jednostkę Certyfikującą Wyroby Warszawa z zagranicznymi jednostkami certyfikującymi i laboratoriami badawczymi:

15.10.1996 - Państwowy Instytut Badawczy Maszyn Rolniczych Przetwórczych i Leśnych Repy k/Pragi Czechy (skrót czeski SZZPLS). SZZPLS jest Jednostką Notyfikowaną UE, numer notyfikacji 1016.
13.06.1997 - TŰV ZETOM- TŰV BERLIN-BRANDENBURG POLAND-GERMANY UL. KONSTRUKTORSKA 4; 02-673 WARSZAWA POLAND MAGIRUSSTR 5; 12103 BERLIN GERMANY nr jednostki 197
27.06.1997 - LANDESGEWERBEANSTALT BAYERN (LGA) TILLYSTRASSE 2 ; D-90431 NEUNBERG GERMANY nr jednostki 125 11.02.2000 INTERTEK TESTING SERVICE ETL SEMKO BOX 1103 SE-16422 KISTA SWEDEN nr jednostki 413.
31.08.2001 - DEUTSCHE LANDWIRTSCHAFTS-GESELLSCHAFT E.V./DPLF KASSEL MAX EYTH-WEG 1 D-64823 GROSS UMSTADT GERMANY nr jednostki 363
28.02.2003 - VDE PRŰV-UND ZERTIFIZIERUNGINSTITUT MARIANSTRASSE 22 D-63069 OFFENBACH GERMANY nr jednostki 366
19.01.2005 - BIAŁORUSKI PAŃSTWOWY INSTYTUT METROLOGII (Bieł-GIM) STAROWILEŃSKI TRAKT 93 220053 MIŃSK BELARUS REPUBLIC
21.06.2007 - Ukraiński Naukowo-Badawczy Instytut Prognozowania Techniki i Technologii dla Rolnictwa imienia Leonida Pogorełego (Ukr NIIPIT). Doslidnitskoje, ul Inżyniernoja 5, Wasilkowskij rejon, Kijowskie województwo, 08654 Ukraina
19.04.2010 - GU Białoruska Stacja Badawcza Maszyn Rolniczych 223062 Republika Białoruś Minskij rajon, pos. Priwolnyj ul. Mira 14
27.08.2010 - FORSCHUNGS- und TESTZENTRUM fur SOLARANLAGEN am INSTITUT fur THERMODYNAMIK und WARMETECHNIK der UNIVERSITAT STUTTGART, Pfaffenwaldring 6 70550 Stuttgart, laboratorium badawcze, akredytowane przez DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prufwesen GmbH, wg ISO/IEC 17025:2005, DAR rejestracja Nr DAP-PL-3518.00.
28.08.2010 - Technicky Skusebny Ustav Piestany s.p. Krajinska cesta 2929/9 92101 Piestany (dot. kolektorów słonecznych)
23.02.2017 - Południowo-Ukraińska Filia Instytutu Badań i Prognozowania Procesów Techniki, Technologii i Produkcji Maszyn Rolniczych im. Leonida Pogoriełego, 73484. Cherson, m. Inżyniernyj.
Dotyczy umowy z BelGIM
Wykaz certyfikatów wydanych przez JCW WARSZAWA
Wykaz certyfikatów unieważnionych przez JCW WARSZAWA
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści