ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności podstawowej

Zakład Jakości Wody - ZJW

Zakład prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność wdrożeniową, upowszechnieniową, doradczą, edukacyjną, szkoleniową, promocyjną, wynalazczą i monitoringową w zakresie ochrony jakości wody na obszarach wiejskich i zarządzania składnikami nawozowymi w rolnictwie.

Kierunki badań:

 1. rozpoznawanie stanu zanieczyszczenia wód składnikami rozpraszanymi w procesie produkcji rolnej, w szczególności związkami azotu i fosforu;
 2. diagnozowanie rodzaju i stopnia zagrożenia stwarzanego przez działalność rolniczą dla jakości wody;
 3. zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń wody ze źródeł rolniczych oraz ograniczanie ich ilości i eliminowanie.

Zakres prac:

 • badania i ocena jakości płytkich wód gruntowych oraz w małych ciekach i zbiornikach wodnych, w zakresie zanieczyszczeń związanych z działalnością rolniczą;
 • identyfikacja źródeł zanieczyszczeń wody pochodzenia rolniczego oraz określanie ich wpływu na stan wód;
 • badanie przepływu i bilansowanie składników nawozowych w mikro- i makrosystemach rolniczych na potrzeby oceny oddziaływania rolnictwa na jakość wód;
 • ocena emisji gazowych form azotu z rolnictwa oraz ich depozycji z atmosfery w zakresie związanym z ochroną jakości wody;
 • ocena zasobności gleb w składniki nawozowe i określanie zależności związanych z przemieszczaniem się tych składników w układzie gleba - woda;
 • rozpoznawanie uwarunkowań środowiskowych w kontekście ich wpływu na jakość wody;
 • opracowywanie innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących metod i sposobów ograniczających powstawanie i przedostawanie się zanieczyszczeń rolniczych, w tym zwłaszcza azotu i fosforu do wód;
 • ewaluacja środków zaradczych służących ochronie wody przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego;
 • gromadzenie, systematyzowanie, analizowanie i opracowywanie istniejących wyników badań, dotyczących zanieczyszczenia wody ze źródeł rolniczych w Polsce;
 • opracowywanie i opiniowanie formalnych dokumentów w zakresie ochrony jakości zasobów wody na terenach rolniczych.

Pracownicy Zakładu:

Nazwisko - Stanowisko e-mail Telefon wew. Pokój
Centrala w Falentach: 22 628 37 63 lub 22 735 75 02
dr hab. inż. Stefan Pietrzak, prof. nadzw.
Kierownik Zakładu
22 243 52 61
214 Lab-6
dr hab. Tadeusz Marcinkowski
Gł. specjalista inż.-techn.
 
dr inż. Ludmiła Rossa
Gł. specjalista inż.-techn.
22 243 52 62
215 Lab-7
dr Karolina Smarzyńska
Adiunkt
 
mgr inż. Marek Urbaniak
St. specjalista inż.-techn.
22 243 53 00
235 Lab-4
lic. Zuzanna Majewska
Inżynier
22 243 52 66 216 Lab-8
Piotr Nawalany
Sam. technik

Lab-7
mgr inż. Dominika Juszkowska
Specjalista inż.-techn.
22 243 52 60
213 Lab-4

Kierownik Jednostki
dr hab. inż. Stefan Pietrzak, prof. nadzw.
Falenty
tel. 22 735 75 62