ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności podstawowej

Zakład Inżynierii i Gospodarki Wodnej
dr hab. inż. Tomasz Szymczak, prof. nadzw.

Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej, uzyskując w 1978 roku dyplom magistra inżyniera inżynierii środowiska.
Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę naukowo-badawczą w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach w Samodzielnej Pracowni Hydrologii i Hydrogeologii Melioracyjnej – początkowo na stanowisku inżyniera, następnie asystenta i starszego asystenta.
Od roku 1981 pełnił funkcję kierownika Samodzielnej Pracowni Hydrologii i Hydrogeologii Melioracyjnej. W roku 1992 został zatrudniony w Zakładzie Zasobów Wodnych kierowanym przez profesora Waldemara Mioduszewskiego. Po odbyciu 4-miesięcznego stażu naukowego w Instytucie CEMAGREF w Paryżu, w 1993 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. Modelowanie odpływu rzecznego w małych niekontrolowanych zlewniach nizinnych na przykładzie górnej Mławki i otrzymał stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska. Od 1993 roku pracował na stanowisku adiunkta w Zakładzie Zasobów Wodnych w IMUZ, a od 2010 w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach.
W latach 2002–2012 pracował jako wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach na Wydziale Ochrony Środowiska. W latach 2003–2007 prowadził także działalność dydaktyczną w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie na Wydziale Ekologii i Wydziale Architektury. W roku akademickim 2013/2014 prowadził zajęcia na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
W roku 2013 na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: Odpływ rzeczny z małych nizinnych zlewni rolniczych i jego modelowanie z uwzględnieniem oddziaływań antropogenicznych uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska i specjalności hydrologia i gospodarka wodna. Z dniem 1 kwietnia 2013 r . został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.  Od 01.02.2014 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Zasobów Wodnych.
Od początku pracy w IMUZ był zainteresowany nowym kierunkiem badań – modelowaniem matematycznym procesów hydrologicznych, szczególnie procesami związanymi z obiegiem wody i transportem zanieczyszczeń obszarowych w małych nizinnych zlewniach rolniczych. Prowadził bezpośrednie badania tych procesów w zlewniach badawczych i eksperymentalnych.
Od 1991 roku kierował zadaniami badawczymi realizowanymi w ramach działalności statutowej IMUZ a później ITP. Zrealizował dwa własne projekty badawcze finansowane przez KBN oraz uczestniczył w 10 innych projektach jako wykonawca.
Jest autorem lub współautorem 58 opublikowanych prac naukowych oraz ponad 80 niepublikowanych opracowań, prac projektowych i ekspertyz.
W latach 1995–1998 był członkiem Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych i uczestniczył w pracach Komisji Informacji i Promocji w zakresie nauk rolniczych.
W latach 1994–2006 był członkiem Sekcji Hydrologii Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. Uczestnicząc w pracach tej sekcji brał m.in. udział w opracowaniu polskiej wersji międzynarodowego słownika hydrologicznego.
Od 2004 roku jest członkiem Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.

Od 2012 roku jest redaktorem statystycznym w czasopiśmie Journal of Water and Land Development wydawanym przez Wydawnictwo ITP.