ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

 

O INSTYTUCIE

Struktura ITP

Struktura organizacyjna Instytutu ma cechy struktury sztabowo-liniowej i struktury funkcjonalnej. Na czele Instytutu stoi dyrektor, któremu bezpośrednio jest podporządkowane najwyższe kierownictwo ITP: zastępcy dyrektora ds. naukowych, zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych, sekretarz naukowy ITP, doradca dyrektora ds. rozwoju, główny księgowy. W tej strukturze najwyższe kierownictwo tworzy komórkę sztabową (kolegium dyrekcyjne) - specjalistyczne wsparcie zarządzania Instytutem przez dyrektora. Dyrektor podejmuje jednoosobowo najważniejsze decyzje i odpowiada za funkcjonowanie Instytutu. Natomiast komórka sztabowa m.in. zbiera informacje, przygotowuje decyzje, daje rekomendacje, prowadzi prace prognostyczne.
Drugi poziom organizacji, w części dotyczącej komórek badawczo-rozwojowych (zakładów naukowych, regionalnych ośrodków badawczych) posiada strukturę funkcjonalną. Na tym poziomie obowiązuje zasada wielostronnego podporządkowania. Kierownicy tego poziomu podlegają w określonym zakresie bezpośrednio najwyższemu kierownictwu ITP. Każdy z członków tego kierownictwa odpowiada za pewien fragment funkcjonowania Instytutu. Dyrektor i najwyższe kierownictwo ITP bezpośrednio zarządzają komórkami działalności pomocniczej (działy, sekcje, stanowiska), które realizują zadania na rzecz jednostek naukowych. Podobne jednostki są na poziomie niższym organizacji (oddziały, regionalne ośrodki badawcze, zakłady doświadczalne). 
Struktura funkcjonalna nie dotyczy Laboratorium Badawczego ITP. W tej części Instytut jest zorganizowany wg struktury sztabowo-liniowej (dyrektor z komórką sztabową - kierownik laboratorium - kierownicy laboratoriów działowych). 

W skład Instytutu wchodzą:

  1. Centrala w Falentach;
  2. Oddział w Warszawie
  3. Oddział w Poznaniu;
  4. Oddział w Kłudzienku z Zakładem Inżynierii Produkcji Roślinnej i Działem Filmu Naukowego;
  5. Dolnośląski Ośrodek Badawczy we Wrocławiu ze Stacją Badawczą w Kamieńcu Wrocławskim;
  6. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy;
  7. Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie;

Na czele Instytutu stoi dyrektor, który kieruje całokształtem działalności Instytutu. Zastępcami dyrektora są: zastępca dyrektora ds. naukowych, zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych, główny księgowy.
Organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej jest Rada Naukowa Instytutu, której zadania i zakres działalności określa odrębny regulamin.
Podstawową komórką naukową Instytutu jest zakład naukowy (ZN), regionalny ośrodek badawczy (ROB) i stacja badawcza (St.), a komórką wspomagającą techniczną i obsługową - dział (Dz.), sekcja i stanowisko (S.). Do podstawowych komórek Instytutu zalicza się Laboratorium Badawcze Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego (LAB), Jednostkę Certyfikującą Wyroby (JCW) oraz Jednostkę Weryfikującą Technologie Środowiskowe (JWTS).
Zakłady naukowe są zgrupowane w Centrali w Falentach, w oddziałach (O): w Oddziale Warszawa (O. Warszawa) i Oddziale Poznań (O. Poznań) oraz w Mazowieckim Ośrodku Badawczym. Centralą w Falentach kieruje bezpośrednio dyrektor Instytutu poprzez swoich zastępców, zaś oddziałem - dyrektor Instytutu za pośrednictwem swoich zastępców i kierownika oddziału, pełniącego funkcje administracyjno-ekonomiczne. Regionalnym ośrodkiem badawczym kieruje dyrektor Instytutu poprzez swoich zastępców i dyrektora ROB, pełniącego funkcje administracyjno-ekonomiczne i naukowe.
Centrala w Falentach, oddziały i regionalne ośrodki badawcze są jednostkami wyodrębnionymi administracyjnie i ekonomicznie. Regionalne ośrodki badawcze są jednostkami jednozakładowymi, prowadzącymi działalność głównie na rzecz wydzielonych regionów. ROB oraz ZN mogą prowadzić działalność w formie laboratoriów oraz mieć wydzielone pracownie.
W zakresie działalności naukowej dyrektorzy ROB i kierownicy ZN bezpośrednio podlegają jednemu z zastępców dyrektora ds. naukowych. Kierownicy Oddziałów, dyrektorzy ROB i kierownicy ZN w Centrali bezpośrednio podlegają: w zakresie administracyjno-technicznym - zastępcy dyrektora ds. administracyjno-technicznych, w zakresie finansowo-księgowym - głównemu księgowemu. Kierownik Laboratorium Badawczego ITP, kierownik Jednostki Certyfikującej Wyroby, kierownik Jednostki Weryfikującej Technologie Środowiskowe oraz dyrektorzy ZD podlegają tylko dyrektorowi ITP.
Pod względem administracyjnym stacją badawczą kieruje kierownik stacji podlegający dyrektorowi ROB.
W Centrali, oddziałach i ROB mogą być powoływane komórki usługowe, które świadczą usługi na podstawie odrębnie opracowanych cenników.
W skład Instytutu wchodzą kierowane przez dyrektorów zakłady doświadczalne (ZD):

  • Zakład Doświadczalny w Biebrzy; 
  • Zakład Doświadczalny w Falentach;
  • Zakład Doświadczalny w Poznaniu.

ZD jest jednostką wyodrębnioną merytorycznie, administracyjnie i ekonomicznie i działa na zasadzie pełnego rozrachunku wewnętrznego i samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe. Dyrektorzy ZD w sprawach ekonomiczno-gospodarczych współdziałają z zastępcą dyrektora ds. administracyjno-technicznych, zaś w sprawach finansowo-księgowych - z  głównym księgowym ITP.
Do rozwiązywania zagadnień specjalnych lub interdyscyplinarnych problemów badawczych mogą być tworzone samodzielne zadaniowe zespoły badawcze (SZB).
Dyrektor, zastępcy dyrektora ds. naukowych, zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych, główny księgowy, kierownicy oddziałów oraz dyrektorzy ROB mogą powierzać podległym komórkom organizacyjnym czynności niewymienione w regulaminie organizacyjnym, związane z działalnością statutową Instytutu lub powierzone do realizacji przez organy nadrzędne.
W każdym ROB i oddziale  wyznaczana jest osoba, która realizuje zadania w zakresie obrony cywilnej, postawione przez właściwego terytorialnie Szefa OC. W zakresie OC występuje ścisła podległość terytorialna, odpowiednio: wojewoda - starosta - gmina - zakład pracy.
Do zadań i obowiązków wszystkich jednostek organizacyjnych ITP należy współdziałanie w zakresie wykonywania zadań obronnych, obrony cywilnej  i zarządzania kryzysowego.