ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nadawanie stopni naukowych

dr inż. Halina Jankowska-Huflejt

z Zakładu Łąk i Pastwisk Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, na kolokwium  habilitacyjnym w dniu 20 marca 2013 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym przedstawiła rozprawę habilitacyjną stanowiącą zbiór dziewięciu samodzielnych, monotematycznych publikacji, pt. "Uwarunkowania zachowania trwałych użytków zielonych ze szczególnym uwzględnieniem roli gospodarstw ekologicznych".

Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 20 marca 2013 roku dr inż. Halinie Jankowskiej  stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia w specjalności łąkarstwo.