ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności pomocniczej

Dział Kadr i Płac

Zakres prac:

 • realizowanie polityki kadrowej, płacowej, socjalnej i bytowej;
 • prowadzenie spraw osobowych;
 • należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów osobowych pracowników;
 • nadzorowanie realizacji przepisów prawa pracy oraz prowadzenie działalności informacyjnej w tym zakresie;
 • organizowanie kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji pracowników;
 • współdziałanie z innymi służbami, organizacjami i komisjami społecznymi, działającymi w Instytucie, w dziedzinie rozwiązywania problemów spraw pracowniczych i zapobiegania powstawaniu konfliktów indywidualnych i zbiorowych;
 • przechowywanie wewnętrznych aktów normatywnych;
 • prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora Instytutu.
 • sporządzanie list płac;
 • prowadzenie rozliczeń podatkowych z urzędami skarbowymi z tytułu PIT;
 • prowadzenie rozliczeń dotyczących ubezpieczeń społecznych z ZUS;
 • sprawozdawczość w zakresie dotyczącym wynagrodzeń;
 • wykonywanie wewnętrznych analiz i zestawień niezbędnych do zarządzania finansami jednostki.

Pracownicy Działu:

Nazwisko - Stanowisko Telefon Wewn. e-mail Pokój
Centrala w Falentach: 22 628 37 63
mgr Alicja Szeląg
po. Kierownika Działu

21
mgr inż. Ryszard Biernacki
22 243 52 49
207 21