ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Organy stanowiące i opiniodawczo-doradcze

Stanowisko ds. Ochrony Prawnej Informacji Przemysłowej i Intelektualnej

Do zakresu obowiązków realizowanych na stanowisku należy prowadzenie działalności mającej na celu ochronę własności przemysłowej i intelektualnej Instytutu w ramach uprawnień wynikających z prawa autorskiego, prawa wynalazczego, kodeksu cywilnego i przepisów pokrewnych, w tym:

  • prowadzenie ewidencji zgłaszanych w Instytucie przedmiotów ochrony własności przemysłowej oraz prowadzenie ewidencji dokonanych zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP i zagranicznych urzędów patentowych;
  • obsługa dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków i wzorów użytkowych lub przemysłowych przez wybranych rzeczników patentowych;
  • dozorowanie terminów i wnoszenie opłat do Urzędu Patentowego RP za zgłoszenie i/lub ochronę przedmiotów własności przemysłowej oraz sprawdzanie celowości przedłużenia ochrony;
  • obsługa zagranicznych kancelarii patentowych w zakresie zgłoszonych przez Instytut za granicą wynalazków i wzorów przemysłowych;
  • sporządzanie i rejestrowanie umów dotyczących przedmiotów ochrony własności przemysłowej;
  • prowadzenie wszystkich spraw, dotyczących współpracy z Urzędem Patentowym RP i zagranicznymi urzędami patentowymi, w tym obsługa otrzymywanej korespondencji w j. polskim i w j. angielskim;
  • sporządzanie sprawozdań dotyczących przedmiotów ochrony własności przemysłowej, wymaganych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Urząd Statystyczny;
  • udzielanie pracownikom Instytutu porad oraz pomocy techniczno-prawnej w zakresie przedmiotów ochrony własności przemysłowej.

Obowiązki realizowane na Stanowisku mogą być przekazane do wykonywania w Centrum Transferu Technologii.