ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności pomocniczej

Stanowisko ds. Aprobat Technicznych - SAT

Główny specjalista: mgr inż. Franciszek Misiewicz
Falenty: tel. 22 243 53 85

Zakres prac:

  • prowadzenie postępowań aprobacyjnych dla wyrobów budowlanych dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobów które różnią się istotnie od określonych w Polskiej Normie;
  • rejestrowanie wniosków o udzielenie lub uaktualnienie aprobat technicznych, weryfikacja wniosków i ocena ich zasadności, przygotowywanie pisemnych stanowisk w sprawie wniosków, określanie rodzaju i zakresu badań laboratoryjnych lub prac obliczeniowych, ocena przydatności wyrobu, przygotowywanie aprobat technicznych, prowadzenie rejestru udzielonych i uchylonych aprobat technicznych;
  • prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem opinii dotyczących nawozów, środków poprawiających właściwości gleby i stymulatorów wzrostu stosowanych na użytkach zielonych.

Na stanowisku wykonuje się również zadania dotyczące normalizacji, w zakresie działalności Instytutu realizowanej w pionie agro-środowiskowym, w szczególności:

  • opracowywanie planów normalizacyjnych, organizowanie prac związanych z opracowywaniem polskich norm, opiniowanie dokumentów normalizacyjnych krajowych i międzynarodowych, występowanie z wnioskami o zmiany i unieważnienia norm, informacja i poradnictwo w sprawach normalizacyjnych oraz rozliczanie wszelkich wykonanych opracowań;
  • prowadzenie sekretariatu Komitetu Technicznego 199 na podstawie podpisanej umowy wieloletniej z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w zakresie obejmującym całokształt zagadnień, związanych z budową i eksploatacją systemów melioracyjnych oraz wybrane zagadnienia, związane z budownictwem wodnym, deszczowaniem roślin, wykorzystaniem gnojowicy, zagospodarowaniem pomelioracyjnym itp. - k lasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS: 01.040.65; 65.060.35; 93.160;
  • współpracę krajową na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów z Ministerstwem Gospodarki oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  • współpracę międzynarodową i regionalną z komitetami CEN/TC 318; ISO/TC 113; ISO/TC 113/SC 1; ISO/TC 113/SC 2; ISO/TC 113/SC 3; ISO/TC 113/SC 5; ISO/TC 113/SC 6; ISO/TC 113/SC 8 (hydrotechnika);
  • opracowywanie norm zgodnie z planem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dla KT199;
  • ankietowanie i głosowanie projektów norm europejskich oraz projektów norm europejskich z CEN/TC 318; ISO/TC 113; ISO/TC 113/SC 1; ISO/TC 113/SC 2; ISO/TC 113/SC 3; ISO/TC 113/SC 5; ISO/TC 113/SC 6; ISO/TC 113/SC 8;
  • opracowywanie uwag do treści merytorycznej projektów EN i PN-EN.

Na Stanowisku realizuje się także pomocnicze prace związane z działalnością patentową w pionie Agro-środowiskowym Instytutu. Działalność ta jest realizowana w porozumieniu ze Stanowiskiem ds. Ochrony Własności Przemysłowej i Intelektualnej.

Główny Specjalista
mgr inż.
Franciszek Misiewicz

Falenty
tel. 22 243 53 85