ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Organy stanowiące i opiniodawczo-doradcze

Rada Naukowa

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym idoradczym w zakresie działalności statutowej oraz sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Zadania i zakres działania Rady określa odrębny regulamin. Członków Rady Naukowej w liczbie określonej w statucie wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy Instytutu na okres 4 lat.

Skład Rady Naukowej
Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach
na 4-letnią kadencję 2017 - 2021

I. Członkowie Rady zatrudnieni w ITP

1. Dr hab. Jerzy Barszczewski Agronomia – chemia rolna
2. Mgr inż. Kinga Borek -
3. Dr hab. Irena Burzyńska Agronomia – chemia środowiska rolniczego
4. Prof. dr hab. Wiesław Dembek Ochrona i kształtowanie środowiska – torfoznawstwo
5. Dr hab.Wojciech Golimowski Inżynieria rolnicza - odnawialne źródła energii
6. Prof. dr hab. Jerzy Lech Jugowar Inżynieria rolnicza – energia odnawialna, mechanizacja produkcji zwierzęcej
7. Dr hab. Jan Kamionka Inżynieria rolnicza –inżynieria rolnicza
8. Dr hab. Marek Kopacz Ochrona i kształtowanie środowiska - kształtowanie środowiska górskiego
9. Dr inż. Katarzyna Krężałek Ochrona i kształtowanie środowiska - ochrona i kształtowanie zasobów wodnych
10. Dr hab. Józef Lipiński Ochrona i kształtowanie środowiska - melioracje wodne i kształtowanie środowiska
11. Prof. dr hab. Leszek Łabędzki Ochrona i kształtowanie środowiska – melioracje wodne
12. Prof. dr hab. Andrzej Myczko Inżynieria rolnicza - mechanizacja produkcji zwierzęcej,agroenergetyka
13. Dr hab.  Stefan Pietrzak Agronomia – oddziaływanie rolnictwa na środowisko
14. Prof. dr hab. Wacław Romaniuk Inżynieria rolnicza – mechanizacja produkcji zwierzęcej
15. Dr hab. Maria Strzelczyk Ochrona i kształtowanie środowiska – gospodarka odpadami i sanitacja wsi
16. Prof. dr hab. Aleksander Szeptycki Inżynieria rolnicza – technologia produkcji rolniczej
17. Prof. dr hab. Stanisław Twardy Agronomia - łąkarstwo
18. Dr hab. Barbara Wróbel Agronomia - łąkarstwo

II. Członkowie Rady niezatrudnieni w ITP

1. Dr hab. Piotr Banaszuk Ochrona i kształtowanie środowiska – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i zarządzanie zasobami naturalnymi
2. Prof. dr hab. Przemysław Borkowski Budowa i eksploatacja maszyn - obróbka erozyjna wysokociśnieniową strugą cieczy
3. Dr hab. Janusz Czerepko Leśnictwo - ekologia lasu
4. Prof. dr hab. Bohdan Dobrzański Agronomia agrofizyka, fizyka materiałów roślinnych, sadownictwo
5. Prof. dr hab. Stefan Ignar Ochrona i kształtowanie środowiska - melioracje wodne, hydrologia, Kształtowanie środowiska
6. Dr hab. Mohamed Hazem Kalaji Agronomia - fizjologia roślin, fotosynteza, fluorescencja chlorofilu, fotosystem, stres abiotyczny, rośliny energetyczne
7. Dr inż. Jadwiga Kamińska
8. Dr hab. Ignacy Kitowski Biologia - ekologia zwierząt
9. Dr hab. Roman Lusawa Agronomia ekonomia, integracja europejska, rozwój obszarów wiejskich, samorząd terytorialny, rozwój lokalny
10. Prof. dr hab. Bożena Łozowicka Agronomia - ochrona roślin, toksykologia żywności, toksykologia środowiska, analiza pozostałości pestycydów, związki biologiczne aktywne
11. Dr inż. Tomasz Mirosław Budowa i eksploatacja maszyn
12. Mgr inż. Krzysztof Niedzielski -
13. Dr hab. Artur Nosalewicz Agronomia-agrofizyka
14. Prof. dr hab. Janusz Podleśny Agronomia uprawa roli i roślin
15. Dr hab. Mateusz Stasiak Agronomia-agrofizyka
16. Prof. dr hab. Agnieszka Sujak Technika rolnicza-biofizyka, inżynieria rolnicza
17. Dr hab. Małgorzata Suska-Malawska Biologia - biologia środowiskowa
18. Prof. dr hab. Małgorzata Szynkowska Nauki chemiczne -adsorpcja i kataliza, chemia analityczna, ochrona środowiska
19. Dr hab. Marek Śnieg Technika rolnicza maszyny i urządzenia rolnicze
20. Mgr inż. Monika Zabrzeńska-Chaterera -
21. Dr inż. Józef Zajkowski Inżynieria i ochrona środowiska

PREZYDIUM

Przewodniczący prof. dr hab. Bohdan Dobrzański, Jr.
Zastępca Przewodniczącego prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko
Zastępca Przewodniczącego dr hab. inż. Stefan Pietrzak
Sekretarz dr hab. inż. Barbara Wróbel
Członek prof. dr hab. Agnieszka Sujak
Członek prof. dr hab. inż. Leszek Łabędzki
Członek prof. dr hab. inż. Jerzy Lech Jugowar

Komisja ds. rozwoju i oceny kadry naukowej

Przewodniczący Prof. dr hab. Agnieszka Sujak
Zastępca Przewodniczącego dr hab. Mohamed Hazem Kalaji
Członek dr hab. inż. Irena Burzyńska
Członek dr hab. Małgorzata Suska-Malawska
Członek dr hab. inż. Barbara Wróbel

Komisja ds. naukowo-badawczych, wdrożeniowych i upowszechniania

Przewodniczący prof. dr hab. inż. Leszek Łabędzki
Członek prof. dr hab. inż. Stefan Ignar
Członek dr hab. inż. Maria Strzelczyk
Członek prof. dr hab. inż. Stanisław Twardy

Komisja ds. ekonomiczno-organizacyjnych

Przewodniczący prof. dr hab. inż. Jerzy Lech Jugowar
Zastępca Przewodniczącego dr hab. inż. Jan Kamionka
Członek dr hab. inż. Jerzy Barszczewski
Członek dr hab. inż. Józef Lipiński
Członek prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk

 

Sekretariat Rady Naukowej

tel. 22 243 53 99
22 243 53 91
e-mail: