ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

REZERWAT PRZYRODY

Informacje ogólne

 

Rezerwat przyrody "Stawy Raszyńskie" powołano zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1978 roku. Rezerwat zajmuje powierzchnię 110 ha. Położony jest w Falentach, na terenie gminy Raszyn, w województwie mazowieckim. Obejmuje on stawy hodowlane, wyspy na stawach oraz groble stawowe i bezpośrednio przyległe grunty, głównie łąki i pastwiska. Celem ochrony jest zachowanie cennego biotopu lęgowego wielu rzadkich gatunków ptaków oraz żerowisk i miejsc odpoczynku ptaków przelotnych.

Rezerwat położony jest w środkowej części zlewni rzeki Raszynki, na jej 6. kilometrze po południowo-zachodniej stronie. Notuje się tu około 130 gatunków ptaków zarówno wodno-błotnych, jak i lądowych. Jest doskonałym miejscem do obserwacji awifauny przez cały rok.

Znaczną część rezerwatu stanowią stawy hodowlane, ale mimo to roślinność szuwarowa obrzeża stawów, liczne wyspy porośnięte krzewami, turzycami i trawami, a także łęgowe drzewostany z topolą białą, wiązem i klonem stanowią mozaikę ekosystemów tworzącą dogodne warunki bytowania także – poza ptakami – licznym gatunkom ssaków, gadów i płazów.

Zbiorniki wodne w rezerwacie to 11 stawów hodowlanych, wykorzystywanych – w zależności od potrzeb – jako narybkowe, kroczkowe lub towarowe, przesadki oraz zimochowy (dodatkowa funkcja głębszych stawów). Wszystkie stawy należą do grupy spuszczanych typu karpiowego o wodzie stojącej lub wolno przepływającej w ilości kilku lub kilkunastu litrów na sekundę. Stawy te tworzą obręb hodowlany zatwierdzony przez Wojewodę Mazowieckiego.

Wieczystym użytkownikiem rezerwatu i otaczającego go terenu o całkowitej powierzchni około 370 ha, jest Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach (ITP.)