ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności podstawowej

Zakład Ochrony Przyrody i Krajobrazu Wiejskiego
dr Hubert Piórkowski

Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień magistra geografii uzyskał w 1995 roku. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę naukową w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych w Zakładzie Ekorozwoju Przestrzeni Rolniczej (obecnie Zakład Ochrony Przyrody Obszarów Wiejskich).

W roku 2004 na podstawie pracy pt. Wpływ uwarunkowań siedliskowo-krajobrazowych na sukcesję zbiorowisk zaroślowych w dolinie Biebrzy po zaprzestaniu użytkowania rolniczego uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska.

Od 01.03.2008 pełni obowiązki kierownika Zakładu Ochrony Przyrody Obszarów Wiejskich.

Autor lub współautor ok. 40 publikacji, opracowań naukowych i metodycznych oraz ekspertyz związanych z kształtowaniem krajobrazu i ochroną przyrody. Uczestnik zagranicznego stażu naukowego (IBN-DLO Wageningen, Holandia), studiów podyplomowych i kursów szkoleniowych ukierunkowanych na wykorzystanie teledetekcji oraz GIS w analizach zmian struktury krajobrazu. Kierownik lub wykonawca projektów badawczych zarówno krajowych jak i międzynarodowych realizowanych w Zakładzie Ochrony Przyrody Obszarów Wiejskich w latach 1996-2007.

W latach 2002-2006 członek zarządu Stowarzyszenia Chrońmy Mokradła, organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną przyrody.

Obecny przedmiot zainteresowań zawodowych związany jest z: funkcjonowaniem naturalnych i przekształconych antropogenicznie ekosystemów mokradłowych, waloryzacją siedlisk hydrogenicznych, identyfikacją genezy i skutków zmian struktury współczesnego krajobrazu, wdrażaniem koncepcji zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich, renaturyzacją obiektów mokradłowych, wykorzystaniem GIS i teledetekcji w badaniach obszarów wiejskich oraz planowaniu przestrzennym w skali lokalnej i regionalnej, a także prowadzeniem dydaktyki i szkoleń w dziedzinie ekologii krajobrazu, zrównoważonego gospodarowania na obszarach wiejskich oraz wykorzystania zasobów i narzędzi geoinformacyjnych w planowaniu przestrzennym.