ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności podstawowej

Zakład Jakości Wody
dr hab. inż. Stefan Pietrzak, prof. nadzw.

Ukończył Wydział Techniki Rolniczej i Leśnej SGGW-AR w Warszawie, uzyskując w marcu 1984 r. tytuł zawodowy magistra inżyniera mechanizacji rolnictwa.

W czerwcu 1985 r. podjął pracę w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach. Początkowo zajmował się problematyką optymalizacji technologii zbioru i konserwacji pasz z użytków zielonych. W późniejszym okresie swoją działalność naukowo-badawczą ukierunkował na zagadnieniach zarządzania składnikami nawozowymi i ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych.

W kwietniu 2000 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych na podstawie rozprawy pt.: "Ocena potencjalnych strat azotu na podstawie bilansu w gospodarstwach rolnych o zróżnicowanym udziale użytków zielonych".

W listopadzie 2006 r. zdał z wyróżnieniem kolokwium habilitacyjne i uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie agronomia. Tematem rozprawy habilitacyjnej była "Optymalizacja wykorzystania azotu i fosforu w gospodarstwach prowadzących chów bydła mlecznego na Podlasiu".

Od początku 2005 r. pełni funkcję kierownika zakładu. Aktualnie (od 1.03.2015 r.) kieruje Zakładem Jakości Wody. Jest autorem bądź współautorem ponad 130 publikacji (jesień 2014 r.). Brał udział w kilku międzynarodowych projektach naukowo-badawczych i edukacyjnych.

W okresie od października 2002 r. do lipca 2009 r. był zatrudniony w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach. Na uczelni tej prowadził zajęcia ze studentami z przedmiotów "Gospodarstwo wiejskie" oraz "Monitoring środowiska".