ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O INSTYTUCIE

Podstawą prawną działania Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, zwanego dalej "Instytutem", są:

  1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019, poz. 1350 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.),
  3. Statut Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego z dnia 22.06.2017 r.

Instytut ma osobowość prawną i został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, numer KRS 0000346302. Siedzibą Instytutu jest miejscowość Falenty, gmina Raszyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie.

Instytut może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019, poz. 1292 z późn. zm.),w zakresie wymienionym w Statucie.

Instytut ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinach: agronomia, inżynieria rolnicza i kształtowanie środowiska na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Nadzór nad działalnością Instytutu sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.