ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

NAUKA

Projekty krajowe i zagraniczne
Projekty NFOŚiGW/WFOŚiGW

Projekty finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  • Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska (Wetlands conservation and restoration in "Puszcza Kampinoska" Natura 2000 site.); Akronim: „Kampinoskie bagna”. LIFE12 NAT/PL/000084  (01.07.2013 – 31.03.2018);  więcej...
  • Ochrona mokradeł i muraw w krajobrazie rolniczym; 605/2010/Wn-50/EE-EE/D  (10.11.2010-30.09.2011)

Projekty finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  • Zapewnienie właściwych warunków bytowych, w tym bazy żerowej dla cennych gatunków ornitofauny wodnej i wodno-błotnej w Rezerwacie Przyrody Stawy Raszyńskie; 0026/18/OP/D  z dnia 20.07.2018 r.
  • Elektroniczna baza danych o czynnikach przyrodniczych i numeryczny model terenu jako podstawa kształtowania granicy rolno-leśnej w powiecie oleśnickim; 026/D/OP/WR/2010  (01.12.2009-30.09.2010)
  • Elektroniczna baza danych o czynnikach przyrodniczych i numeryczny model terenu jako podstawa kształtowania granicy rolno-leśnej w powiecie Środa Śląska; 025/D/OP/WR/2010  (01.12.2009-31.10.2010)
  • Ocena działań proekologicznych w celu ograniczenia dopływu biogenów i emisji gazów cieplarnianych w zlewni jeziora Miedwie; 79/07/NE-GW/D  (23.10.2007-31.03.2009)