ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności podstawowej

Zakład Analiz Ekonomicznych i Energetycznych
dr inż. Aleksander Muzalewski

Absolwent Instytutu Mechanizacji Rolnictwa na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Poznaniu. Stopień magistra mechanizacji rolnictwa uzyskał  w 1980 r. Po zakończeniu studiów rozpoczął pracę w w/w instytucie na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego prowadząc zajęcia ze studentami i badania naukowe w zakresie konstrukcji i eksploatacji maszyn rolniczych.
Od 1987 r. pracował w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie na stanowisku asystenta naukowego.
W 1989 r. na podstawie pracy pt. Wpływ poziomu i form mechanizacji na efektywność gospodarstw rolnych, uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie inżynieria rolnicza.
W latach 2011-2012 był zatrudniony w towarzystwie ubezpieczeniowym HDI Asekuracja (Warta) na stanowisku głównego specjalisty w Departamencie Ubezpieczeń Rolnych wdrażając ubezpieczenia upraw rolnych oraz agro-caso sprzętu rolniczego.
Od 2013 r. kontynuował pracę w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym Oddział w Warszawie w Zakładzie Analiz Ekonomicznych i Energetycznych na stanowisku adiunkta.
Od grudnia 2015 r. pełni obowiązki kierownika w w/w zakładzie.

W latach 1992-1999 uczestniczył w międzynarodowych kursach i programach szkoleniowych zorganizowanych w Grecji, Niemczech i Izraelu. W latach 2006-2015 współpracował z ARiMR oraz MRiRW we wdrażaniu programów rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (SPO, PROW 2007-2013, PROW 2014-2020) w zakresie technicznej modernizacji gospodarstw rolnych.

Autor lub współautor ok. 260 publikacji naukowych, popularno-naukowych, opracowań i ekspertyz z zakresu: ekonomiki i organizacji użytkowania maszyn rolniczych, zasad doboru maszyn do gospodarstw rolnych, zespołowego użytkowania maszyn, ekonomiki i modernizacji gospodarstw rolnych, rynku maszyn i ciągników rolniczych, zasad wyceny używanych maszyn i ciągników rolniczych, technologii i maszyn do pozyskiwania biomasy na cele energetyczne, środowiskowych i klimatycznych aspektów użytkowania maszyn, emisji GHG z rolnictwa, biogazowni rolniczych.