ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Regionalne Ośrodki Badawcze

Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie - MOB

31-450 Kraków,
ul. Ułanów 21B
tel. 22 243 54 12
fax 22 735 75 06

Małopolski Ośrodek Badawczy prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność wdrożeniową, upowszechnieniową, doradczą, edukacyjną, szkoleniową, promocyjną, wynalazczą i monitoringową na obszarach urzeźbionych południowej Polski, a w szczególności w regionie Karpat w zakresie:

 • kształtowanie struktury użytkowania powierzchni i ładu przestrzennego;
 • ochrona przyrody, różnorodność biologiczna i krajobrazowa obszarów górskich (Karpaty) i pogórskich;
 • gospodarka na trwałych użytkach zielonych na terenach pogórskich i górskich, zagrożenia i ochrona siedlisk łąkowych, gleb i wód;
 • gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich, potrzeby nawodnień i odwodnień, deficyt wody;
 • inżynieria i technologie sanitacji wsi oraz stan sanitarno-higieniczny wsi, utylizacja osadów ściekowych, odpadów komunalnych i pochodzących z przetwórstwa rolno-spożywczego;
 • zanieczyszczenie i ochrona jakości wód.

Kierunki badań:

 • identyfikacja i ocena wpływu gospodarowania ziemią na wybrane zasoby i walory środowiska przyrodniczego;
 • rozpoznanie rolniczych i pozarolniczych czynników degradujących środowisko glebowo-wodne w komunalnych oraz rolniczo-turystycznych małych i średnich zlewniach górskich;
 • kształtowanie i ochrona krajobrazu rolniczego obszarów urzeźbionych pod kątem harmonizacji ich funkcji społeczno-gospodarczych;
 • restrukturyzacja i doskonalenie zasad zarządzania przestrzenią użytkową obszarów urzeźbionych z uwzględnieniem równowagi ekologicznej, społecznej, ekonomicznej oraz produkcyjnej i pozaprodukcyjnej funkcji użytków zielonych;
 • gospodarowanie rolnicze na obszarach ustawowo chronionych;
 • zmiany hydrologiczne i klimatyczne oraz bilans wodny;
 • badania i rozwój w zakresie:
  • nowoczesnych technologii i technik zbioru oraz konserwacji pasz z górskich użytków rolniczych, a także utrzymanie i pielęgnacja górskich krajobrazów,
  • prośrodowiskowych metod zagospodarowania nawozów naturalnych i organicznych, przyjaznego środowisku wykorzystania urządzeń i maszyn do ich magazynowania i uzdatniania, a także ich aplikacji na górskie użytki rolnicze,
  • wysokoefektywnych i energooszczędnych metod i środków ochrony górskich zasobów wodnych, w tym: oczyszczania i utylizacji ścieków bytowych i wód zanieczyszczonych w procesach filtracji w quasi naturalnych instalacjach gruntowo-roślinnych na terenach rolniczych z uwzględnieniem terenów przyrodniczo cennych,
  • technologicznych projektów modernizacyjno-rozwojowych w górskich gospodarstwach rolniczych z uwzględnieniem obowiązujących wymogów ekologicznych,
  • gospodarowania w warunkach niskonakładowej działalności - gospodarstwa ekologiczne , agroturystyczne i rolno-leśne,
  • gospodarowania w otulinach parków krajobrazowych i narodowych,
  • gospodarowania w warunkach intensywnego, sezonowego napływu turystów, wczasowiczów i innych osób korzystających z walorów przyrodoleczniczych.

Zakres prac:

 • rozpoznawanie i hierarchizacja funkcji obszarów wyżynnych, pogórskich i górskich, zwłaszcza obszarów karpackich;
 • identyfikacja i alokacja odnawialnych i nieodnawialnych przyrodniczych zasobów dyspozycyjnych;
 • katalogowanie ekosystemów polowych, darniowych i leśnych ze szczególnym uwzględnieniem szaty roślinnej;
 • kwantyfikacja zasobów przyrodniczych wraz z opracowaniem zasad ich racjonalnego użytkowania, odtwarzania i ochrony;
 • rozpoznanie zdolności retencyjnych zlewni wraz z ilościowo-jakościowym bilansem wód;
 • rozpoznanie relacji między sposobem użytkowania terenu a procesami erozji wodnej;
 • opracowywanie modyfikacji użytkowania zlewni zbiorników retencyjnych, występujących na większych rzekach górskich;
 • ocena wpływu stale i okresowo przebywającej ludności na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym;
 • realizacja prac studialnych i ekspertyzowych;
 • realizacja analiz, ocen, opracowywanie wytycznych, wskazówek, założeń itp.;
 • realizacja prac koncepcyjno-rozpoznawczych syntetyzujących aktualny stan, prawidłowość założeń, zamierzenia oraz kierunki przeobrażeń;
 • świadczenie usług laboratoryjnych;
 • świadczenie usług szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska i relacji zachodzących między zanieczyszczeniem a działalnością człowieka;
 • monitoring zanieczyszczeń wód (zwłaszcza powierzchniowych);
 • doradztwo technologiczne, konsulting oraz działalność edukacyjno-szkolenio­wa z zakresu ekonomii i techniki rolniczej, infrastruktury technicznej oraz ochrony środowiska na górskich terenach rolniczych w oparciu o własną bazę i środki szkoleniowo-prezentacyjne;
 • usługi projektowe i nadzory autorskie w zakresie technologicznym oraz wdrażenia wyników prac rozwojowych (obiektów wdrożeniowych w pełnej skali technicznej) w górskich gospodarstwach rolniczych;
 • organizacja konferencji, seminariów, spotkań naukowych, warsztatów badawczych.

Pracownicy Ośrodka:

Nazwisko - Stanowisko Telefon Nr wewnętrzny e-mail
dr inż. Robert Kurnicki
Gł. specjalista inż.-techn., Dyrektor MOB
22 243 51 67 701  
dr hab. inż. Marek Kopacz
Profesor nadzwyczajny
22 243 51 76
705
dr inż. Agnieszka Kowalczyk
Adiunkt
22 243 51 74
703
mgr inż. Dominika Bar-Michalczyk
Specjalista inż.-techn.
22 243 51 71 702  
mgr inż. Władysława Bobak
Główny specjalista adm.-techn.
22 243 51 70 707
Józefa Kasprzak
Robotnik
 
Tadeusz Nieć
Rzemieślnik, Obserwator
22 243 51 68 708  

Dyrektor Ośrodka
dr inż. Robert Kurnicki
Kraków
tel. 22 243 51 67