ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności pomocniczej

Kierownik Działu Informacji i Transferu Wiedzy
Dr inż. Izabela Lubbe

Ukończyła SGGW w Warszawie uzyskując stopień magistra inżyniera melioracji wodnych. Po ukończeniu studiów przeszła kilkuletnią praktykę marketingową w spółkach prawa handlowego.

Pracę w Instytucie rozpoczęła w roku 1993 na stanowisku asystenta w Zakładzie Regulacji Stosunków Wodnych Gleb (obecnie: Zakład Inżynierii Wodnej i Melioracji).
W roku 1997, po publicznej obronie rozprawy doktorskiej pt.: "Zużycie wody w systemie nawodnień podsiąkowych", otrzymała stopień doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska.

W tym samym roku została powołana na stanowisko adiunkta. W latach 2000 - 2001 pracowała w Zakładzie Ochrony Przyrody Obszarów Wiejskich (obecnie: Zakład Ochrony Przyrody i Krajobrazu Wiejskiego).
Od 1 września 2001 roku – do 31 stycznia 2014 roku kierowała Działem Promocji i Marketingu. 

Od 1 sierpnia 2002 – 30 września 2012 roku pełniła równolegle funkcję kanclerza i nauczyciela akademickiego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego, a wcześniej od listopada 2001 roku do chwili powołania WSPiRR – Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Obszarów Wiejskich – Założyciela ww. uczelni.

W okresie od 1 czerwca 2012 roku do 31 października 2013 roku kierowała projektem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "Zielone światło dla szkolnictwa zawodowego. Program doskonalenia praktycznego dla nauczycieli kształcenia zawodowego kształcących w zawodach związanych z zieloną gospodarką"  realizowanym przez partnerstwo Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego z siedzibą w Falentach  z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Instytutem Nauk Społeczno-Ekonomicznych  Sp. z o.o. w Łodzi. 

Od dnia 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku pełniła funkcję Koordynatora ds. wzmacniania i rozwoju kompetencji zawodowych w projekcie realizowanym również w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn."Przedsiębiorczy absolwent w nowoczesnym rolnictwie. Program rozwojowy dla Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim".

Od dnia 1 września 2016 roku jest Koordynatorem merytorycznym w projekcie współfinansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WM 2014-2020, pt.: "Bratniacy najlepsi na rynku pracy! Kompetencje kluczowe, innowacyjność i kreatywność gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie". Zakończenie projektu - 31 sierpnia 2017 roku.

Działem Informacji i Transferu Wiedzy kieruje od  1 lutego 2014 roku.