ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Regionalne Ośrodki Badawcze

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badawczego w Bydgoszczy
prof. dr hab. inż. Leszek Łabędzki

Ukończył w 1978 r. Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej, uzyskując stopień magistra inżyniera inżynierii środowiska w specjalności gospodarka wodna i hydrologia. W 1979 roku rozpoczął pracę w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych, Oddział w Bydgoszczy, na stanowisku asystenta, a od 1 lipca 1981 na stanowisku starszego asystenta. W 1989 roku obronił rozprawę doktorską nt. prognozowania zapotrzebowania wody do nawodnień. Na podstawie rozprawy habilitacyjnej na temat przyrodniczych uwarunkowań potrzeb nawodnień użytków zielonych, w 1998 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska, a 1 grudnia 1998 roku został mianowany na stanowisko docenta. W 2007 r. uzyskał tytuł profesora nauk rolniczych.

Od 2001 roku jest dyrektorem Wielkopolsko-Pomorskiego Ośrodka Badawczego Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Bydgoszczy (od 1 stycznia 2010 r., po utworzeniu Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badawczego w Bydgoszczy).

Jego dorobek naukowy obejmuje zagadnienia z zakresu agrometeorologii, gospodarki wodnej gleb i roślin, ewapotranspiracji upraw rolniczych, potrzeb i niedoborów wodnych upraw rolniczych, nawadniania, susz rolniczych, gospodarowania wodą w rolnictwie.

Jest autorem lub współautorem 269 opublikowanych prac, w tym 173 oryginalnych publikacji naukowych i 96 innych publikacji. Był redaktorem naukowym 4 monografii. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, członkiem Komisji Gospodarki Wodnej Delty Wisły przy Oddziale PAN w Gdańsku, przewodniczącym Rady Naukowej Czasopisma "Woda Środowisko Obszary Wiejskie". W latach 2011-2014 był członkiem Komitetu Melioracji i Inżynierii Środowiska PAN, w latach 1999-2006 był członkiem Sekcji Gospodarowania Wodą i Eksploatacji Systemów Melioracyjnych Komitetu Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego V Wydziału PAN.

W zakresie działalności dydaktycznej, prowadził wykłady na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy z przedmiotu "Eksploatacja systemów melioracyjnych" i "Gospodarowanie wodą", na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z przedmiotu "Gospodarka wodna", na Studium doktoranckim Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego z przedmiotu "Zjawiska ekstremalne - susze".

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Dwukrotnie laureat zespołowej nagrody Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej I i II stopnia oraz wyróżnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pracę zespołową. Uzyskał zespołową nagrodę i wyróżnienie Marszałka woj. kujawsko-pomorskiego w kategorii Rolnictwo. Odznaczony przez Ministra Środowiska "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej".