ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Regionalne Ośrodki Badawcze

Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Badawczego w Krakowie
dr inż. Robert Kurnicki

Ukończył w 1996 r. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, uzyskując tytuł magistra inżyniera Inżynierii Środowiska w zakresie ochrony środowiska w planowaniu i zarządzaniu.

W 2001 r. na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH obronił rozprawę doktorską pt. „Model wykorzystania zasobów naturalnych doliny Wisły pomiędzy ujściami rzek Dłubni i Raby” uzyskując stopień Doktora Nauk o Ziemi.

Równolegle ze studiami doktoranckimi ukończył Studium Podyplomowe AGH „Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych” przedstawiając pracę „Mapa cyfrowa 'dzikich' wysypisk na terenie województwa krakowskiego” ocenioną na celująco.

Kilka lat spędził w Stanach Zjednoczonych pracując i jednocześnie ucząc się. Uzyskał dyplomy Business Industrial Resources Training Center (Chicago, IL) i certyfikaty ukończenia programów: CNC Machine Tool Operations oraz Applied Business Communications.

Po powrocie do Polski pracował w prywatnej szkole wyższej jako Specjalista ds. organizacji i jakości studiów oraz Kierownik Biura Karier i Współpracy z Zagranicą.

W latach 2009-2011 pełnił funkcję Podinspektora w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Od roku 2012 pracuje w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym, Małopolskim Ośrodku Badawczym, m.in. jako ekspert przy realizacji międzynarodowych projektów naukowo-badawczych.

Od 2017 roku jest Dyrektorem Małopolskiego Ośrodka Badawczego ITP w Krakowie.