ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Regionalne Ośrodki Badawcze

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy - KPOB

85-174 Bydgoszcz,
ul. Glinki 60,
tel. 22 243 52 91
fax 22 735 75 06

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy prowadzi, w szczególności na potrzeby regionu Wielkopolski, Kujaw i Pomorza, badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność wdrożeniową, upowszechnieniową, doradczą, edukacyjną, szkoleniową, promocyjną, wynalazczą i monitoringową w zakresie:

 1. gospodarowanie wodą w rolnictwie i jego agroklimatyczne uwarunkowania
 2. emisja i redukcja gazów cieplarnianych z użytków rolnych
 3. przemiany i ochrona odwodnionych gleb organicznych

Kierunki badań:

 • przyrodniczo-środowiskowe uwarunkowania racjonalnego użytkowania zasobów wodnych i glebowych
 • emisja zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych z rolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem regionów intensywnego rolnictwa o niekorzystnych warunkach hydrometeorologicznych

Przedmiot prac:

 • agroklimatyczne i agrometeorologiczne podstawy i uwarunkowania melioracji nawadniających i odwadniających oraz użytkowania rolniczych zasobów wodnych
 • potrzeby wodne i niedobory wodne upraw rolniczych
 • susze w rolnictwie i łagodzenie ich skutków
 • potrzeby nawodnień i odwodnień użytków rolnych
 • monitorowanie i prognozowania deficytu i nadmiaru wody w rolnictwie oraz ich skutków
 • mała retencja wodna na obszarach rolniczych
 • wpływ zmiany klimatu na potrzeby i niedobory wodne upraw rolniczych, potrzeby nawodnień, susze w rolnictwie
 • emisja i potencjał redukcji gazów cieplarnianych z użytków rolnych
 • bilans węgla ekosystemów trwałych użytków zielonych, potencjał sekwestracji węgla w ekosystemach hydrogenicznych, ochrona gleb łąkowych i zawartych w nich zasobów węgla organicznego
 • wpływ rolnictwa na jakość wód powierzchniowych w małych zlewniach rolniczych, odpływ składników biogennych z wodami drenarskimi z obszarów rolniczych, modelowanie odpływu związków azotu z małych zlewni rolniczych,
 • gospodarowanie wodą w systemach melioracyjnych i w małych zlewniach rolniczych
 • zarządzanie infrastrukturą melioracyjną – budowa baz danych i narzędzi wspomagających
 • przeobrażenia i ochrona gleb hydrogenicznych użytkowanych rolniczo

Pracownicy Ośrodka:

Nazwisko-Stanowisko Telefon Nr wewnętrzny e-mail
dr inż. Ewa Kanecka-Geszke,
Dyrektor Ośrodka
22 243 52 07 603
dr hab. inż. Zygmunt Miatkowski
Profesor nadzwyczajny
22 243 52 06 602
dr inż. Piotr Burczyk
Adiunkt
22 243 52 32 613
dr inż. Adam Brysiewicz
Adiunkt
22 243 52 32 613
dr inż. Bogdan Bąk
Adiunkt
22 243 52 08 605
dr inż. Wiesława Kasperska-Wołowicz
Adiunkt
22 243 52 03 604
dr inż. Janusz Turbiak
Adiunkt
22 243 52 23 606
dr inż. Marek Kierończyk
Adiunkt
22 243 52 26 608
mgr inż. Tymoteusz Bolewski
Asystent
22 243 52 28 609
Grzegorz Bartkowski
St. specjalista adm.-techn.
22 243 52 25 607  
Bernadeta Fligiel
St. specjalista adm.-techn.
22 243 52 91 600, 612
Jan Meller
St. specjalista adm.-techn.
22 243 52 30 610  
Renata Wiśniewska
St. specjalista adm.-techn.
22 243 52 31 611  

Dyrektor Ośrodka
dr inż. Ewa Kanecka-Geszke
Bydgoszcz
tel. 22 243 52 07