ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nauka/Konferencje, Seminaria, Szkolenia

XXIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym, Oddział w Warszawie w dniach 19-20 września odbyła się XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela nt. Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu. Konferencja ta organizowana jest co rok od 23 lat.

Główne cele konferencji oraz problemy poruszane podczas sesji to:

  1. Przedstawienie informacji i doświadczeń z zakresu kompleksowych badań procesów technologicznych w produkcji zwierzęcej z elementami otaczającej infrastruktury ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska.
  2. Określenie przyszłościowych kierunków rozwoju technologii chowu zwierząt z uwzględnieniem ograniczeń ochrony środowiska a także rozwoju nowoczesnych technik, w tym automatyzacji rolnictwa.
  3. Analiza potrzeb i możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji rolniczej ze szczególnych uwzględnieniem produkcji zwierzęcej wraz z metodami pozyskiwania biogazu z nawozu naturalnego i produkcji roślinnej oraz metody zagospodarowania pozostałości pofermentacyjnej.
  4. Zdefiniowanie kierunków prac w zakresie zmniejszenia nakładów energii klasycznej (zwłaszcza elektrycznej).
  5. Przedstawienie rozwiązań technologicznych i rezultatów badań w zakresie zastosowania OZE w produkcji zwierzęcej oraz ograniczenia emisji gazów szklarniowych i amoniaku.
  6. Wymiana informacji naukowo-badawczych i wdrożeniowych pomiędzy uczestnikami Konferencji oraz określenie form współpracy.
  7. Promocja polskich rozwiązań w zakresie nowoczesnych i innowacyjnych technologii produkcji zwierzęcej, w tym budownictwa inwentarskiego, niskoemisyjnego i niskoenergetycznego.

W XXIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej brało udział około 95 uczestników z zagranicy (Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Łotwy, Danii) i kraju. Uczestnicy z Polski pochodzili z Instytutów i Uczelni krajowych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Urzędów Wojewódzkich oraz prywatnych firm.

Na Konferencji zostały wygłoszone 64 referaty, z czego 29 w językach obcych (w języku rosyjskim i angielskim). W pierwszym dniu Konferencji wystąpienia zostały podzielone na referaty plenarne o tematyce innowacyjnych technik oraz rozwiązań w chowie zwierząt, a następnie poszczególne wystąpienia przydzielono do: sekcji 1 pt. Podstawowe problemy w chowie zwierząt i sekcji 2 pt. Podstawowe problemy w pozyskaniu energii alternatywnej, w tym biogazu, w kontekście produkcji rolnej. Drugiego dnia referaty zostały podzielone na sekcję 1 pt. Problemy pozyskania i zagospodarowania biogazu oraz elementy infrastruktury i sekcję 2 pt. Podstawowe problemy w chowie zwierząt i elementy infrastruktury.

W ramach kontynuacji prac konferencyjnych w dniu 21 września zorganizowano sesję wyjazdową dla gości zagranicznych do Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w celu zapoznania się z programem nauczania.

Organizacja XXIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej była możliwa dzięki współorganizatorom: Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Katedrze Inżynierii Systemów Agrotechnicznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Sponsorami Konferencji byli: URSUS S.A., WOLF SYSTEM Sp. z o.o., TESTMER Warszawa S.A., Lely East Sp. z o.o. oraz AGRO-KOMBI Sp. z o.o.

Patronem honorowym było UPEBI - Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.

Patronami medialnymi Konferencji byli: Czasopismo Czysta Energia oraz Internetowy Dziennik B2B "Teraz Środowisko".

W wyniku nadesłanych prac Uczestników XXIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej wydano trzy monografie, a mianowicie:

  1. Monografia pt. Podstawowe problemy pozyskania energii odnawialnej;
  2. Monografia pt. Innowacyjne technologie w produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej i ochrony środowiska;
  3. Monografia pt. t t , (Problems of intensification of animal production including environment protection and alternative energy production as well as biogas)".

Wywiad:

Fotoreportaż: