ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności podstawowej

Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe - JWTS

Głównym celem JWTS jest prowadzenie działalności kontrolnej polegającej na ocenie innowacyjnych technologii środowiskowych, które mogą się przyczynić do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz wysokiego poziomu ochrony środowiska w obszarach technologicznych:

 • materiały odpady i zasoby:
  • produkty wykonane z biomasy,
  • recykling przemysłowych produktów ubocznych i odpadów na surowce wtórne,
  • recykling odpadów budowlanych na materiały budowlane,
  • separacja lub techniki sortowania odpadów stałych (np. przetwórstwo tworzyw sztucznych, odpadów mieszanych i metali) i odzysk surowców.
 • technologie energetyczne
  • produkcja energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii:
   • biomasy,
   • słońca (kolektory, akumulatory, ogniwa fotowoltaiczne),
   • wiatru (siłownie wiatrowe),
   • wody (elektrownie, turbiny),
   • ziemi (pompy ciepła, wymienniki gruntowe, rekuperatory).
 • W obszarze technologicznym IETV2: materiały, odpady, zasoby:
  • recykling odpadów rolniczych i produktów ubocznych do celów innych niż rolnictwo

Certyfikat Akredytacji Jednostki Inspekcyjnej


Zasady działania jednostki JWTS oparte są o normę PN-EN ISO/IEC 17020:2012 oraz szczegółowo opisane w Procedurach i w Księdze Jakości.

Zakres prac:

 • badania zgłoszonych technologii z zakresu ww. obszarów pod kątem innowacyjności i ochrony środowiska oraz efektywnego obniżania nakładów energetycznych w szczególności w działalności rolniczej (po pozytywnym stwierdzeniu kwalifikowalności technologii do weryfikacji, wnioskodawca (autor/właściciel ocenianej technologii – klient JWTS) dostarcza wszystkie istotne informacje, w tym dostępne wyniki badań oraz wstępną deklarację sprawności),
 • sprawdzanie deklaracji, określenie parametrów weryfikacyjnych, ocena udostępnionych danych, decyzja o konieczności wykonania dodatkowych badań zleconych przez wnioskodawcę,
 • końcowe sprawdzenie danych oraz gromadzenie dokumentacji procedur weryfikacyjnych badanych technologii,
 • wskazanie jednostek badawczych i/lub laboratoriów analitycznych do przeprowadzenia badań określonych parametrów zgłoszonych technologii,
 • sporządzenie końcowego raportu z procesu weryfikacji badanych technologii na podstawie wykonanych badań,
 • wydanie stosownego poświadczania o przeprowadzonej weryfikacji badanej technologii dla autora/właściciela zgłaszanej do oceny technologii,
 • rejestracja Świadectwa Weryfikacji i jego opublikowanie na stronie internetowej Komisji Europejskiej i Ministerstwa Środowiska RP.  

W ramach programu Unii Europejskiej "ERASMUS PLUS", skierowanego do młodej kadry naukowców, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy jest jednym z partnerów i beneficjentów projektu ETV4INNOVATION o numerze: 2017-1-IE01-KA-202-025703. Tytuł projektu: "Opracowanie zasobu internetowego przeznaczonego do szkolenia przedsiębiorstw, studentów, którego ostatecznym celem jest zachęcanie do wdrożenia Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV". Zadaniem ITP będzie opracowanie programu nauczania dla obecnych i przyszłych menedżerów oraz pracowników w sektorach technologicznych związanych z eko-innowacjami. Projekt trwa od 1 grudnia 2017 do 31 marca 2020. Całkowita kwota dofinansowania to: 1 280 349, 00 PLN.


ms ke

Pracownicy Zakładu

Nazwisko - Stanowisko Telefon Nr wewnętrzny e-mail Pokój
dr Agnieszka Wawrzyniak
Asystent, Kierownik JWTS, P.o. Kierownika techn. JWTS
22 243 53 18 427  
dr inż. Przemysław Marek
Kierownik ds. jakości, Z-ca Kierownika JWTS
22 243 53 46 432    
mgr inż. Andrzej Rakowski
Z-ca Kierownika ds. jakości
22 243 53 50 435    

 

 

 

Kierownik Jednostki
dr Agnieszka Wawrzyniak
Poznań
tel. 22 243 53 18