ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności pomocniczej

Kierownik Działu Wydawnictw
Dr hab. inż. Halina Jankowska-Huflejt, prof. nadzw.

Studia na Wydziale Rolniczym SGGW ukończyła w 1980 roku specjalizując się w szczegółowej uprawie roli i roślin. W IMUZ (obecnie ITP) pracuje od 1989 r., najpierw jako starszy specjalista redaktor, a od 1993 roku jako Kierownik Działu Wydawnictw oraz równocześnie od 1995 do sierpnia 2016 roku w Zakładzie Łąk i Pastwisk, kolejno jako asystent, adiunkt i profesor nadzwyczajny.

W 1999 r. obroniła pracę doktorską nt. wpływu wieloletniego nawożenia obornikiem na stan i produkcyjność łąki. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie agronomia, specjalność łąkarstwo, uzyskała w marcu 2013 roku na podstawie cyklu publikacji naukowych pod wspólnym tytułem: "Uwarunkowania zachowania trwałych użytków zielonych ze szczególnym uwzględnieniem roli gospodarstw ekologicznych". W tym też roku została powołana na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Użytków Zielonych.

W latach 2002-2006 była zatrudniona w Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach, prowadząc zajęcia z ekologii na Wydziale Ochrony Środowiska. W latach 2011-2015 była wykładowcą na studiach doktoranckich ITP.

Jej zawodowe zainteresowania dotyczą:

  • gospodarowania na trwałych użytkach zielonych (nawożenie mineralne i naturalne, renowacja, technologie zbioru i konserwacja pasz) oraz rolnictwa ekologicznego.
  • rozwoju upowszechniania wyników badań przez kierowane przez nią Wydawnictwo ITP.

Od 2017 roku pracuje jako kierownik Działu Wydawnictw - profesor nadzwyczajny. Jest członkiem i sekretarzem Komitetu Redakcyjnego czasopism naukowych: "Journal of Water and Land Development", "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie", "Problemy Inżynierii Rolniczej" oraz członkiem Rady Programowej czasopisma "Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie".

Jest także autorem (lub współautorem) ok. 400 prac naukowych i popularno-naukowych, w tym ok. 110 oryginalnych, publikowanych w wydawnictwach krajowych, międzynarodowych i materiałach międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, oraz 38 rozdziałów w monografiach. Jest też redaktorem (lub współredaktorem) naukowym ok. 50 monografii.

Jest członkiem:

  • SITWM: od 2005 r. jako wiceprezes i przewodnicząca Sekcji Głównej Łąkarzy i Torfiarzy;
  • Polskiego Towarzystwa Łąkarskiego (członek Zarządu Oddziału Warszawskiego);
  • CIHEAM Mountain Pastures Network,
  • oraz członkiem założycielem Stowarzyszenia Forum Ekologiczne im. Prof. J. Górnego.

Za swą dotychczasową działalność zawodową i społeczną otrzymała nagrodę zespołową II st. Ministra Rolnictwa (1997) i została odznaczona: Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003), Złotym Krzyżem Zasługi (2011); Srebrną (2001) i Złotą (2005) Odznaką Honorową SITWM oraz Srebrną (2009) i Złotą (2013) Odznaką Honorową NOT.