ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności pomocniczej

Dział Informacji i Transferu Wiedzy - DITW

Zakres prac:

 • prowadzenie informacji naukowej poprzez tworzenie i utrzymywanie bazy danych SIBROL oraz koordynowanie działań w zakresie wprowadzania danych objętych Systemem Informacji o Nauce w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on";
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej publikacji, patentów, wdrożeń pracowników ITP na potrzeby oceny parametrycznej jednostki;
 • przygotowywanie informacji o osiągnięciach naukowych i organizacyjnych pracowników ITP na potrzeby okresowej oceny pracowników zatwierdzanej przez RN wg regulaminu opracowanego przez Dyrektora ITP;
 • prowadzenie sekretariatu studiów doktoranckich: obsługa organizacyjna i administracyjna studiów, w tym prowadzenie i dokumentacja spraw związanych z pomocą materialną doktorantom;
 • obsługa biblioteki: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, prowadzenie wymiany publikacji Instytutu (krajowej i zagranicznej);
 • obsługa archiwum: współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego przygotowania akt do przekazania do archiwum, przyjmowanie uporządkowanych akt oraz ich przechowywanie, udostępnianie, przygotowywanie i przekazywanie akt kat. "A" do archiwum państwowego oraz dokumentacji kat. "B" do wybrakowania, ewidencja, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji torfowych i map;
 • przygotowywanie, przechowywanie i upowszechnianie wewnętrznych aktów normatywnych;
 • prowadzenie rejestru i upowszechnianie zarządzeń Dyrektora Instytutu;
 • organizacja konferencji, seminariów we współpracy z Działem Promocji;
 • organizacja/współorganizacja szkoleń, warsztatów, kursów, innych przedsięwzięć szkoleniowych i edukacyjnych;
 • organizacja/współorganizacja studiów podyplomowych;
 • udział w organizowaniu współpracy i wymiany naukowej z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi, w tym wykonywanie czynności związanych z rezerwacją i zakupem biletów lotniczych na trasach międzynarodowych oraz rezerwacją i zakupem miejsc hotelowych poza granicami Polski, a także z uzgadnianiem, aktualizowaniem, przekazywaniem do realizacji wizytówek pracowników ITP;
 • prowadzenie i dokumentacja prac zlecanych przez Doradcę Dyrektora ds. Rozwoju;
 • redakcja strony internetowej jednostki, koordynowanie prac Zespołu Redakcyjnego strony internetowej ITP.

Pracownicy Działu:

Nazwisko - Stanowisko Telefon Wewn. e-mail Pokój
Centrala w Falentach: 22 628 37 63
dr inż. Izabela Lubbe
Kierownik Działu
22 243 53 99 268 Pn-23
mgr inż. Robert Łukawski
Z-ca Kierownika Działu
22 243 52 36 501 Pn-3
mgr Jadwiga Antos
Sam. specjalista ds. informacji naukowej i bibliotekarstwa
22 243 53 97 267 Pn-6,
Pn-7
dr Krzysztof Kosiński
Gł. specjalista inż.-techn.
22 243 53 95 265 Pn-14
Maria Leszkiewicz
Specjalista adm.-techn.
22 243 54 98 301   Biblioteka
Bełła Rogala
St. specjalista ds. archiwizacji
22 243 53 92 263 P.o-4
Justyna Włodarczyk
St. specjalista ds. informacji naukowej i bibliotekarstwa
22 243 53 91 262 Pn-6,
Pn-7Pracownia Filmu Naukowego

Kierownik Działu
dr inż. Izabela Lubbe
Falenty
tel. 22 243 53 99