ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności pomocniczej

Dział Finansowo-Księgowy - DFK

Podstawami prawnymi działalności finansowo-księgowej Instytutu są: rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 2001 r. nr 153 poz. 1764 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. nr 54, poz. 535 z pózn. zm.), ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z pózn. zm.)

Zakres prac:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych Instytutu;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych;
  • prowadzenie rozliczeń podatkowych z urzędami skarbowymi z tytułu VAT i CIT;
  • sprawozdawczość zewnętrzna w zakresie finansowo-księgowym;
  • dokonywanie operacji finansowych, kasowych, bankowych, likwidatura dokumentów, prowadzenie rozrachunków;
  • ewidencja majątku trwałego i materiałów oraz pozabilansowa ewidencja wyposażenia i aparatury naukowo-badawczej;
  • rozliczanie działalności finansowo wyodrębnionej (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych);
  • wykonywanie wewnętrznych analiz i zestawień, niezbędnych do zarządzania finansami jednostki;
  • kontrola zgodności wydatków z planem finansowym;
  • nadzór finansowy nad realizowanymi projektami, grantami itp.

 

Pracownicy Działu

Nazwisko Stanowisko Telefon Wewn. e-mail Pokój
Centrala w Falentach: +48 22 628 37 63
Regina Krasowska
Z-ca Głównego Księgowego
22 243 52 99 234 33
inż. Bogumiła Wiśniewska
Z-ca Głównego Księgowego ds. Zakładów Doświadczalnych
22 243 52 95 230 16
Małgorzata Chilczuk
Kierownik Działu
22 243 53 73 252 31
mgr Kamila Dobrzyńska
Sam. księgowa
22 243 54 09 274 33
Alicja Durniewicz
Sam. księgowa
22 243 52 92 229 28
Renata Gałązka
St. specjalista administracyjno-techniczny
22 243 53 04 236 30
Regina Kaźmierska
St. Księgowa
22 243 52 97 232 28
Elżbieta Kuran
Sam. Księgowa
22 243 52 98 233 27
Elżbieta Raczek
St. Księgowa
22 243 53 69 250 29
Monika Rurka
Sam. księgowa
22 243 54 08 273 24
mgr inż. Magdalena Szatyłowicz
St. księgowa
22 243 53 68 249 29
Małgorzata Zajączkowska
Sam. księgowa
22 243 54 05 272 27

Kierownik Działu
Małgorzata Chilczuk
Falenty
tel. 22 243 53 73