ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

REZERWAT PRZYRODY

Drzewostan

Teren rezerwatu charakteryzuje się wysokim poziomem wody gruntowej i nadmierną wilgotnością gleby, a lokalnie nawet występowaniem wody stagnującej.

Główną powierzchnię stanowią ogroblowane stawy rybne, a pozostałą część zajmują małe kompleksy lasów olszowych. Ponadto krajobraz stawów urozmaicają wysepki i kępy porośnięte drzewostanem typowym dla łęgów. Olsza czarna, jesion wyniosły i wiąz polny to gatunki najczęściej występujące w rezerwacie na jego bardzo silnie uwilgotnionym podłożu. Mogą one znosić okresowe zalewanie dzięki odpowiednio przystosowanym systemom korzeniowym. Gatunkami towarzyszącymi tym zadrzewieniom są: klon pospolity, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, jarząb pospolity i czeremcha pospolita. Najczęściej występującymi krzewami zarośli łęgowych są: bez czarny, głóg jednoszyjkowy, dereń świdwa, leszczyna pospolita, trzmielina pospolita, kruszyna pospolita i szakłak pospolity.

Przy obiekcie rybackim "Odpijalnia" rośnie klon pospolity uznany za pomnik przyrody (wysokość – 20 m, obwód na pierśnicy – 3,7 m).