ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Regionalne Ośrodki Badawcze

Dolnośląski Ośrodek Badawczy we Wrocławiu - DOB

51-209 Wrocław,
ul. Heleny Motykówny 7
tel. 22 243 54 28
fax 22 735 75 06

Dolnośląski Ośrodek Badawczy prowadzi, w szczególności na potrzeby Dolnego Śląska oraz rejonu Sudetów, badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność wdrożeniową, upowszechnieniową, doradczą, edukacyjną, szkoleniową, promocyjną, wynalazczą i monitoringową w zakresie :

 • inżynieria i technologia sanitacji wsi oraz stan sanitarno-higieniczny wsi,
 • utylizacja osadów ściekowych i odpadów pochodzących z przetwórstwa rolno-spożywczego;
 • gospodarowanie odpadami komunalnymi na  terenach wiejskich,
 • zanieczyszczenia i ochrona jakości wód oraz gospodarka wodno-ściekowa na wsi,
 • kształtowanie struktury użytkowania powierzchni i ładu przestrzennego oraz ładu ekologiczno-krajobrazowego obszarów górskich (Sudety) i pogórskich;
 • ochrona przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów górskich i pogórskich;
 • gospodarka na trwałych użytkach zielonych na terenach pogórskich i górskich (Sudety), zagrożenie i ochrona siedlisk łąkowych, gleb i wód;

Kierunki badań:

Sanitacja wsi (badania o charakterze ponadregionalnym):

 • gospodarka wodno-ściekowa na wsi i w gminach wiejskich (oczyszczanie ścieków wiejskich, oczyszczalnie i utylizacja ścieków przetwórstwa rolno-spożywczego), ochrona wód i ujęć wodnych na obszarach wiejskich;
 • ekologiczne metody unieszkodliwiania oraz zagospodarowania osadów ściekowych, odpadów rolniczych i nawozów organicznych pochodzenia zwierzęcego.
 • badania składu sitowego i morfologicznego odpadów komunalnych na terenach wiejskich.

Gospodarka górska:

 • urządzanie przestrzeni rolniczej pod kątem wielofunkcyjnego zagospodarowania obszarów wiejskich z uwzględnieniem ochrony zasobów wodnych oraz produkcyjnej i pozaprodukcyjnej funkcji użytków zielonych;
 • numeryczne metody i systemy gromadzenia danych o czynnikach przyrodniczych i organizacyjnych terenów górskich;

Zakres prac:

Sanitacja wsi:

 • określanie zagrożeń środowiska na obszarach wiejskich oraz sposobów ograniczania i likwidacji tych zagrożeń z uwzględnieniem ochrony wód i ujęć wodnych oraz gospodarki wodno-ściekowej;
 • doskonalenie metod zagospodarowania gnojowicy, gnojówki, soku kiszonkowego zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska;
 • doskonalenie metod oczyszczanie i utylizacja ścieków przemysłu rolno-spożywczego, osadów ściekowych i odpadów;
 • dostosowywanie technologii unieszkodliwiania i utylizacji ścieków wiejskich, przemysłu i przetwórstwa rolno-spożywczego, nawozów organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz odpadów i osadów ściekowych do wymagań przepisów Unii Europejskiej;
 • świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie badań wody, ścieków, osadów ściekowych i odpadów rolniczych oraz gleby i materiału roślinnego;
 • wykonywanie ekspertyz, opinii i ocen oddziaływania na środowisko z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na wsi i w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego oraz zagospodarowania osadów ściekowych i odpadów organicznych, na potrzeby jednostek gospodarczych oraz władz administracyjnych, państwowych i samorządowych;
 • informowanie oraz prowadzenie doradztwa i szkoleń w zakresie ekologicznych metod unieszkodliwiania i utylizacji ścieków, osadów i odpadów rolniczych oraz w zakresie ochrony środowiska obszarów wiejskich.

Gospodarka górska:

 • opracowywanie metod wydzielania typów i form użytkowania ziemi, kierunków produkcji rolniczej oraz kształtowania granicy rolno-leśnej i darniowo-polowej w terenach górskich;
 • ocena bioróżnorodności, klasyfikacji i waloryzacji użytków zielonych;
 • wykonywanie numerycznych modeli terenu i ich zastosowań do gospodarki przestrzennej i wodnej w Sudetach;
 • opracowywanie ekspertyz i opinii dla jednostek gospodarczych oraz administracji państwowej i samorządowej w zakresie gospodarki górskiej, uwarunkowań przyrodniczych rozwoju ziem górskich oraz gospodarki łąkowo-pastwiskowej w Sudetach;
 • opracowywanie i generowanie map czynników przyrodniczych i topograficznych - hipsometrii, nachyleń, ekspozycji, nasłonecznienia oraz tematycznych map glebowych i geologicznych;
 • wyznaczanie na mapach zweryfikowanych granic rolno-leśnej i darniowo-polowej dla gmin górskich w Sudetach oraz sporządzanie zestawień liczbowych powierzchni przekwalifikowanych do zalesienia i zadrzewienia.

Pracownicy Ośrodka:

Nazwisko - Stanowisko Telefon Nr wewnętrzny e-mail
dr hab. inż. Maria Strzelczyk
Profesor nadzwyczajny, Dyrektor Ośrodka
22 243 54 95 800
prof. dr hab. inż. Franciszek Czyżyk
Profesor zwyczajny
22 243 54 32 802
dr Joanna Godzwon
Gł. specjalista inż.-techn.
22 243 54 29 803  
dr inż. Anna Paszkiewicz-Jasińska
Adiunkt
22 243 54 91 804
dr inż. Aleksandra Steinhoff-Wrześniewska
Adiunkt
22 243 54 26
805
mgr Marek Helis
Asystent
22 243 54 24 806
mgr inż. Agnieszka Rajmund
Asystent
22 243 54 28 801
Julianna Książek
St. specjalista adm.-techn.
22 243 54 96 807  
dr Paulina Majewska
St. specjalista inż.-techn.
22 243 54 25 808  
Mirosław Jaguś
St. specjalista adm.-techn.
22 243 54 83 809  

Dyrektor Ośrodka
dr hab. inż. Maria Strzelczyk, prof. nadzw.
Wrocław
tel. 22 243 54 95