ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Laboratorium ITP > Laboratoria Badawcze

Kierownik Laboratorium Badawczego Chemii Środowiska
dr hab. inż. Irena Burzyńska prof. nadzw.

Dr hab. Irena Burzyńska po ukończeniu Technikum Ogrodniczego w Milanówku i odbyciu stażu zawodowego, podjęła w 1985 r pracę w Stołecznym Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na stanowisku instruktora wiejskiego gospodarstwa. W tym czasie rozpoczęła naukę na Zaocznych Studiach Wyższych na Wydziale Żywienia Człowieka i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego SGGW w Warszawie, otrzymując w 1993 r dyplom magistra inżyniera żywienia człowieka i gospodarstwa domowego.
Od 1993 r jest pracownikiem Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, a od 2010 r Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach. Do 2009 roku pracowała w Zakładzie Chemii Gleby i Wody, a następnie w Zakładzie Ochrony Jakości Wody. Od 01.10.2009 roku pełni funkcję kierownika Laboratorium Badawczego Chemii Środowiska w Falentach.

W 2006 r obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską, pt. "Zastosowanie testu 0,01 M chlorku wapnia w ocenie zasobności gleby łąkowej i jakości wód gruntowych." uzyskując stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia w specjalności: chemia rolna.

W czasie wieloletniej pracy w Instytucie uczestniczyła w wielu szkoleniach, seminariach i kursach poświęconych zastosowaniu analiz chemicznych w ochronie środowiska oraz metrologii chemiczej. Brała również udział w Zespole Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delhi Narodowego Programu Foresight Polska 2020.

W 2010 roku ukończyła Podyplomowe Studia z zakresu Metrologii Chemicznej na Wydziale Chemii UW w Warszawie, otrzymując dyplom metrologa chemika. W 2012 r. ukończyła Podyplomowe Studia Menadżerskie w zakresie Zarządzanie Komercjalizacją Rezultatów Prac Badawczych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

W 2013 r na podstawie ogólnego dorobku naukowego oraz przygotowanej rozprawy habilitacyjnej, pt. " Migracja rozpuszczalnych form składników mineralnych i węgla organicznego w warunkach zróżnicowanego użytkowania łąk na glebach mineralnych." uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, specjalność: chemia środowiska rolniczego.

Dr. hab. Irena Burzyńska prowadziła działalność dydaktyczno-szkoleniową, uczestnicząc w prowadzeniu cyklu szkoleń dla rolników z zakresu "Dobrej praktyki rolniczej" na terenie woj. lubelskiego oraz wykładów z przedmiotu " Techniki Ochrony Środowiska" na Wydziale Ochrony Środowiska w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Rozwoju Regionalnego w Falentach.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. W swoim dorobku naukowym posiada ponad 60 opublikowanych prac w czasopismach naukowych, z czego 24 publikacje samodzielnie. W ciągu lat pracy w Instytucje aktywnie brała udział w programach międzynarodowych i krajowych oraz kierowała tematami statutowymi.