ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Laboratorium ITP > Laboratoria Badawcze

Laboratorium Badawcze Inżynierii Środowiska
prof. dr hab. inż. Magdalena Borys

Ukończyła Wydział Melioracji Wodnych SGGW-AR w Warszawie, uzyskując w roku 1976 stopień magistra inżyniera po obronie pracy magisterskiej pt. "Próba klasyfikacji gruntów organicznych pod względem ich nośności".

W tym samym roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Budownictwa Wodno-Melioracyjnego IMUZ w Falentach , w Pracowni Geotechniki, zaczynając od stanowiska asystenta, później starszego asystenta. W roku 1983 obroniła przed Radą Naukową IMUZ rozprawę doktorską pt. "Zmiany wytrzymałości niezamulonego torfu niskiego pod wpływem odwodnienia i obciążenia złoża torfowego", uzyskując stopień doktora nauk technicznych i stanowisko adiunkta. Na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. "Niskie nasypy z miejscowych gruntów organicznych dla potrzeb budownictwa wodno-melioracyjnego" oraz pozytywnie zdanego kolokwium w 1994 roku Rada Naukowa IMUZ nadała jej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska. Tytuł profesora nauk rolniczych uzyskała w roku 2010.

W latach 1992-2009 kierowała w IMUZ Zakładem Inżynierii Wodno-Melioracyjnej. Po przekształceniu IMUZ w ITP od 2010 roku kierowała Zakładem Inżynierii Wodnej i Melioracji, a od lipca 2012 roku kieruje Laboratorium Badawczym Inżynierii Środowiska.

Ponadto w latach 2002-2010 była zatrudniona w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach na stanowisku profesora, gdzie oprócz prowadzenia wykładów sprawowała funkcję dziekana Wydziału Ochrony Środowiska.

Na jej dotychczasowy dorobek składa się blisko 180 publikacji wydanych drukiem, w tym 10 monografii. Brała także udział w opracowaniu około 200 prac nie opublikowanych oraz opinii, ekspertyz i prac projektowych wykonanych na zlecenie podmiotów gospodarczych, normy i kilkudziesięciu aprobat technicznych.

Była promotorem 2 przewodów doktorskich i kilkunastu prac inżynierskich. Ponadto była recenzentem prac doktorskich i rozpraw habilitacyjnych.

Ukończyła międzynarodowy kurs z zakresu odwodnień (International Course on Land Drainage) w Wageningen (Holandia) w 1980 r. oraz kurs "Zasady ocen oddziaływania na środowisko" zorganizowany w Warszawie przez US EPA w 1998 r.

Pełni szereg funkcji organizacyjnych, zarówno w Instytucie jak i poza nim, w różnych instytucjach i organizacjach naukowych. Była członkiem Rady Naukowej IMUZ w latach 1995-2009, w tym Sekretarzem w trzech kolejnych kadencjach i Zastępcą Przewodniczącego w latach 2007-2009, a w latach 2010-2011 była członkiem Rady Naukowej ITP.
Od roku 1997 wchodzi w skład Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw IMUZ publikujących do roku 2001 takie serie wydawnicze o zasięgu ogólnokrajowym jak Wiadomości IMUZ, Biblioteczka Wiadomości IMUZ, Rozprawy Habilitacyjne, a po roku 2001 czasopismo Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie i serię Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, Rozprawy naukowe i monografie. Od roku 1997 jest też członkiem Rady Programowej oraz sekretarzem redakcji czasopisma Journal of Water and Land Development, wydawanego wspólnie przez Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych PAN i IMUZ.

Za działalność naukową została wyróżniona Nagrodą Zespołową I stopnia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (1980) i Nagrodą Zespołową Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2003). Jest odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2003) i Srebrną Odznaką Honorową SITWM NOT (2002).