ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Laboratorium ITP > Laboratoria Badawcze

Zakład Użytków Zielonych
dr hab. inż. Jerzy Barszczewski, prof. nadzw.

Ukończył studia na Wydziale Rolniczym SGGW w Warszawie, uzyskując w 1979 roku dyplom inżyniera. 

Pracując w ZD MUZ - Falenty, podjął dalszą naukę na studiach magisterskich, uzyskując w 1982 r. stopień magistra inżyniera łąkarstwa. 

Po ukończeniu studiów pracując w Dziale Naukowym ZD MUZ - Falenty na etacie Głównego Specjalisty zorganizował Pracownię Użytków Zielonych i kierował pracami zlecanymi w ramach tematyki IMUZ z zakresu nawożenia użytków zielonych, gospodarki pastwiskowej i konserwacji pasz z użytków zielonych.

Od 01.01. 1994 r. pracował na etacie Zastępcy Dyrektora ds. naukowych w ZD MUZ Falenty. 

W 1998 r. przedstawił rozprawę doktorską pt.: "Zachowanie się potasu, wapnia i magnezu w układzie gleba - roślinność łąki trwałej deszczowanej”, uzyskując tytuł Doktora Nauk Rolniczych w zakresie Agronomii.

Od 01. 05. 2005 r. podjął pracę w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych na stanowisku adiunkta, przejmując funkcję Kierownika Zakładu Łąk i Pastwisk (obecnie Zakład Użytków Zielonych.

Jest autorem i współautorem 150 opublikowanych prac z zakresu gospodarki na użytkach zielonych. Jest twórcą trzech patentów: nr 190846, 214959, 217945). Jest członkiem SITWM NOT, będąc vice przewodniczącym Krajowej Sekcji Łąkarzy i Torfiarzy; członkiem Rady Ekologicznej przy Ministrze Rolnictwa; członkiem Komisji ds. Rejestracji Odmian w COBORU; zastępcą członka Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020. Obecnie zajmuje się badaniami z zakresu zrównoważonych i ekologicznych sposobów gospodarowania na użytkach zielonych.