ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności pomocniczej

Dział Administracyjno-Techniczny - DAT

Zakres prac:

  • administrowanie majątkiem trwałym i ruchomym Instytutu, prowadzenie gospodarki odzieżą roboczą i sprzętem ochronnym, opakowaniami zwrotnymi i surowcami wtórnymi, należyte zabezpieczanie i przechowywanie oraz zabezpieczanie dokumentów administracyjnych i majątkowych;
  • utrzymywanie porządku w pomieszczeniach i na terenie przyległym do obiektów Instytutu;
  • zapewnienie łączności telefonicznej oraz konserwacja i naprawy sprzętu biurowego, zabezpieczenie mienia Instytutu przed kradzieżą, zabezpieczenie pod względem bhp i p.poż., organizowanie usług pralniczych, rozliczanie opłat za wodę, energię, telefony, naliczanie czynszu i opłat c.o., obsługa administracyjno-gospodarcza konferencji, zjazdów, posiedzeń Rady Naukowej organizowanych w Instytucie, udział w odbiorach robót remontowych i inwestycyjnych, zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach Instytutu;
  • prowadzenie całokształtu spraw transportowych i samochodowych Instytutu dotyczących zwłaszcza obsługi prac badawczych i innych potrzeb ogólnych, gospodarki samochodowej i paliwowej wg obowiązujących przepisów, zapewnienia sprawności technicznej pojazdów samochodowych, sprawozdawczości;
  • zaopatrzenie materiałowo-techniczne jednostek organizacyjnych Instytutu, a w szczególności zakupy sprzętu biurowego, laboratoryjnego, obuwia i odzieży roboczej, sprzętu ochronnego, środków czystości, przewożenie do naprawy sprzętu laboratoryjnego i gospodarczego;
  • prowadzenie sekretariatu Dyrektora, kancelarii Instytutu oraz ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej, a także skarg i zażaleń, przekazywanie korespondencji jednostkom organizacyjnym Instytutu, odwożenie i przywożenie poczty, obsługa faxu i kserokopiarki, współudział w technicznej obsłudze konferencji, zjazdów, posiedzeń Rady Naukowej, komitetów redakcyjnych i seminariów organizowanych w Instytucie;
  • prowadzenie całokształtu spraw, związanych z realizacją zamówień publicznych;
  • prowadzenie sprawozdawczości zewnętrznej w zakresie użytkowania gruntów, stanu upraw, zasobów mieszkaniowych;
  • sporządzanie deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego;
  • prowadzenie całokształtu spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Instytutu.

Pracownicy Działu

 

Centrala w Falentach - Dział Administracyjno-Techniczny

Nazwisko - Stanowisko Telefon Wewn. e-mail Pokój
Centrala w Falentach: 22 735 75 02
mgr inż. Jacek Kazimierczak
Kierownik Działu
22 243 53 64 247  
mgr inż. Stanisław Kaliński
22 243 54 18 279  
Joanna Płońska
Sekretarka
22 243 53 58 202   Sekretariat
inż. Andrzej Grzelak
Sam. specjalista adm.- techn.
22 243 54 19 280 Sekretariat
Franciszek Jędrzejczyk
St. specjalista adm.-tech.
22 243 54 67 286   Transport
Małgorzata Kołodziejak  
St. specjalista adm.- techn.
22 243 52 96 231   Pałac-12
Jerzy Krajewski
Kierowca samochodu osobowego
  Transport
Edward Czerwiński
Rzemieślnik, hydraulik
22 243 54 20 281   Kotłownia
Stanisław Snochowski
Dozorca, Robotnik
  Portiernia/
Transport
Marian Pękala
Dozorca, Robotnik
22 243 51 72 287   Portiernia
Andrzej Maciak
Dozorca, Robotnik
22 243 51 72 287   Portiernia
Włodzimierz Rosłon
Dozorca, Robotnik
22 243 51 72 287   Portiernia
Grzegorz Ziółkowski
Dozorca, Robotnik
22 243 51 72 287    
Anna Jędrzejczyk  
Sprzątaczka
     
Halina Jędrzejczyk
Sprzątaczka
     

 

Kierownik Działu
mgr inż.
Jacek Kazimierczak

Falenty
Al. Hrabska 3
05-090 Raszyn
tel. 22 243 53 64