Grzegorz Wałowski - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
dr hab. inż. Grzegorz Wałowski
Zakład Technologiczny
Informacje

Dr hab. inż. Grzegorz Wałowski
Profesor ITP-PIB, Kierownik Zespołu Badawczego Energii Odnawialnych
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Poznaniu
ul. Biskupinska 67
60-463 Poznan
tel. 696 784 729
e-mail: g.walowski@itp.edu.pl
Wykształcenie

 • Absolwent studiów podyplomowych "Zarządzanie projektami w organizacjach" Politechniki Opolskiej (2017–2018) na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki. Temat pracy dyplomowej: "Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa." Certyfikat Nr GR633107994GW PRINCE2 Fundation Certificate in Project Management. Certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia PRINCE2 Foundation.
 • Absolwent studiów doktoranckich Politechniki Opolskiej (2010–2015) na Wydziale Mechanicznym w Katedrze Inżynierii Procesowej. Tytuł pracy doktorskiej: "Hydrodynamika przepływu gazu przez złoże porowate".
 • Absolwent studiów na Wydziale Mechanicznym w Katedrze Inżynierii Procesowej o kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn, specjalizacja: Maszyny i Urządzenia Przemysłowe, Politechniki Opolskiej (2008–2010). Tytuł pracy magisterskiej: "Podziemne zgazowanie węgla kamiennego".
 • Absolwent studiów na Wydziale Mechanicznym w Katedrze Inżynierii Procesowej o kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn, specjalizacja: Maszyny, Urządzenia Przemysłowe i Ochrony Środowiska, Politechniki Opolskiej (2005–2008).Tytuł pracy inżynierskiej: "Technologia zgazowania węgla kamiennego".
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

Syngaz, podziemne zgazowanie węgla, georeaktor, biogaz rolniczy, fermentacja, substrat polidyspersyjny,gazoprzepuszczalność, złoże adhezyjne, materiały porowate, karbonizat, krętość, porowatość, anizotropia, izotropia, CFD, energia odnawialna, sekwestracja, odsiarczanie, uzdatnianie gazu.
Wybrane publikacje

 • Romaniuk, W.; Savinykh, P.; Borek, K.; Roman, K.; Isupov, A.Y.; Moshonkin, A.; Wałowski, G.; Roman, M. The Application of SimilarityTheory and Dimensional Analysis to the Study of Centrifugal-RotaryChopper of ForageGrain. Energies 2021, 14, 4501. https://doi.org/10.3390/en14154501
 • Wałowski, G.GasPermeability Model for Porous Materials from Underground CoalGasification Technology. Energies 2021, 14, 4462. https://doi.org/10.3390/en14154462
 • Wałowski, G.Experimental and NumericalStudies of GasPermeabilitythroughOrthogonal Networks for IsotropicPorousMaterial. Materials 2021, 14, 3832. https://doi.org/10.3390/ma14143832
 • Klimek, K.; Kapłan, M.; Syrotyuk, S.; Konieczny, R.; Anders, D.; Dybek, B.; Karwacka, A.; Wałowski, G.Production of AgriculturalBiogas with the Use of a HydrodynamicMixing System of a PolydisperseSubstrate in a Reactorwith anAdhesive Bed. Energies 2021, 14, 3538. https://doi.org/10.3390/en14123538
 • Wałowski, G. Model of FlowResistanceCoefficient for a Fragment of a PorousMaterialDeposit with SkeletalStructure. Energies 2021, 14, 3355. https://doi.org/10.3390/en14113355
 • Wałowski, G.The method to assess the gasflow of a porousbedproductderived from underground coalgasificationtechnology. Energy 2020, 199, 117456. https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117456
 • Wałowski, G.Assessment of cokequalityrelated to of effectivepermeabilitycoefficient and anisotropycoefficient. Fuel 2019, 236, 82-91. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2018.08.149
           
Wybrane patenty, wzory użytkowe

 • Bioreaktor do fermentacji biologicznej. Pat. 425469, decyzja o udzieleniu prawa wyłącznego 2021-06-23.
 • Fermentatormonosubstratowy do metanowej fermentacji gnojowicy. Pat. 237482, decyzja o udzieleniu prawa wyłącznego 2020-12-09.
 • Urządzenie do filtracji cieczy, zwłaszcza substratu. Pat. 235003, decyzja o udzieleniu prawa wyłącznego 2020-05-18.
 • Sposób oznaczania współczynnika gazoprzepuszczalności koksu. Pat.234382, decyzja o udzieleniu prawa wyłącznego 2019-11-25.
 • Sposób oznaczania współczynnika gazoprzepuszczalnościkarbonizatu. Pat.234381, decyzja o udzieleniu prawa wyłącznego 2019-11-25.
 • Urządzenie do fluidalno-dyspergującej maceracji substratu. Pat.234314, decyzja o udzieleniu prawa wyłącznego 2019-09-19.
 • Urządzenie rozdrabniająco-rozcierające substrat. Rwu.070223, decyzja o udzieleniu prawa wyłącznego 2018-05-16.
 • Urządzenie dezintegrująco-rozcierające substrat. Pat.230425, decyzja o udzieleniu prawa wyłącznego 2018-06-19.
 • Układ do wyznaczania współczynnika przepuszczalności gazów przez porowate materiały o anizotropowej strukturze, zwłaszcza przez karbonizaty. Pat.225980, decyzja o udzieleniu prawa wyłącznego 2016-12-15.
               
Projekty, granty

 • Doświadczenie w opracowaniu struktury organizacyjnej Filaru Wdrożeń do strategii dla sektora komercjalizacji wyników badan - Członek "Zespołu ds. Wdrożeń Sieci Instytutów Badawczych" nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Ekspert – Program Wieloletni pn.: „Przedsięwzięcia technologiczmo-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich” zgodnie z uchwałą  nr 127/2019 Rady Ministrów.
 • Doświadczenie w pracy Biegłego Sądowego w zakresie realizacji planów inwestycyjnych, analiz rynkowych, monitorowania rynku, regulacji prawnych w branży OZE dla biogazowni rolniczych.
 • Doświadczenie we wdrażaniu strategii dla sektora energetycznego - Członek "Zespołu eksperckiego ds. biogazu rolniczego i sieci gazowych" w ramach Polskiej Spółki Gazownictwa, działającego na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy Departamencie Gospodarki Ziemią.
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi, budżetowanie, obsługa systemu SL2014 dla NCBiR, wsparcie: kadry naukowej i zarządczej oraz pozostałych interesariuszy projektu.
 • Kierownik zadania - dotacja celowa na lata 2019-2021, prowadzenie badań podstawowych i prac rozwojowych w Zakładzie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w jednostce organizacyjnej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - PIB, finansowanych w ramach działalności statutowej: „Opracowanie modelu opisującego gazoprzepuszczalność anizotropowych materiałów porowatych w aspekcie hydrodynamiki złóż adhezyjnych dla zastosowań agroenergetycznych”.
 • Koordynator techniczny projektu badawczo-rozwojowego: „Opracowanie i weryfikacja w warunkach przemysłowych technologii dekontaminacji urządzeń i zbiorników produktów ropopochodnych w procesie ich automatycznego czyszczenia” POIR w ramach działania 1.1.
 • Kierownika projektu o akr. BIOGAS&EE „Interdyscyplinarne badania nad poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa”.
 • Uczestnik programu Czyste Technologie Węglowe, opracowywanie założeń w związku z wprowadzeniem innowacji dla sekwestracji CO2 w ramach projektu HydrogenOriented Underground CoalGasification for Europe (HUGE).
 • Koordynator projektu, animator Pakietów Roboczych, budżetu projektu, aplikant wniosku o finansowanie projektu badawczego: GOSPOSTRATEG 1 , BIOSTRATEG 3, organizowanego przez NCBiR; FUGA, MINIATURA, SONATA, OPUS organizowanego przez NCN; FIRST TEAM, TEAM TECH organizowanego przez FNP.
 • Wdrożenie instalacji oraz technologii do produkcji biogazu zrealizowanej w ramach projektu o akr. BIOGAS&EE współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).
 • Uzyskanie tytułu doktora nauk technicznych w wyniku obrony dysertacji pt. Hydrodynamika przepływu gazu przez złoża porowate złożonej na Politechnice Opolskiej.
 • Nagrodzony Statuetką Zielonego Feniksa A.D. 2018 za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki - nagroda przyznana w ramach pracy zespołowej Zakład Odnawialnych Źródeł Energii, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach - za opracowanie i wdrożenie: „Model monosubstratowego, przepływowego reaktora biogazowego”.
 • Finalista konkursu „START START-UP” w partnerstwie z VENTURE Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (działającym w ramach: Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A.) oraz Controlingonline Sp. z o. o. Cel konkursu: Identyfikacja i przygotowanie innowacyjnych pomysłów biznesowych w ramach Business Model Canvas.
                           
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści