Gospodarka WŚ - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Gospodarka wodno-ściekowa
Model zlewni rolniczej do prognozowania odpływu rzecznego i modelowania wpływu urbanizacji zlewni na ten odpływ; ITP, 2018
Baza Obiektów Małej Retencji Wodnej
- opracowana w latach 2016-2020 w ramach realizacji zadania 4. Programu Wieloletniego MRiRW; ITP; 2020
Przenośny próg piętrzący wodę
- wykonany w 2 modelach (o różnych rozmiarach) jako prototyp urządzenia do magazynowania wody i powtórnego jej wykorzystania np. w celach nawodnień, do pojenia zwierząt gospodarskich, mycia urządzeń i maszyn rolniczych, do podnoszenia wody w małym cieku lub rowie, ułatwiając jej pobór; ITP, 2020
Poligonowy kompleks stanowisk w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Górskim Centrum Badań (GCB) w Tyliczu, do badań, edukacji środowiskowej i wdrożeń indywidualnych (przydomowych) systemów oczyszczania ścieków na terenach wiejskich o zabudowie rozproszonej
- Unikalne w skali kraju polowe laboratorium badawcze. Problematyka badawczo-rozwojowa i doradczo-prezentacyjna realizowana od lat w Poligonowym  Kompleksie Badawczym GCBw Tyliczu  predestynuje ten Ośrodek do pełnienia roli rzecznika MRiRW w sprawach dotyczących sanitacji ściekowej na terenach wiejskich o zabudowie rozproszonej, pozbawionych możliwości budowy zbiorczych systemów sanitarnych. Umożliwia to (przed podjęciem decyzji o zastosowaniu) wielokryterialną ocenę poszczególnych rozwiązań technicznych pod kątem minimalizacji oddziaływania na jakość zasobów wodnych w miejscach ich instalacj; ITP; 2020
Hybrydowe, quasi techniczne instalacje do oczyszczania ścieków bytowych
- pochodzących z pojedynczych lub z grup gospodarstw wiejskich, szczególnie przydatne na wiejskich terenach przyrodniczo cennych, użytkowanych rolniczo, będących w zabudowie rozproszonej. Wzorce wdrożeniowe ITP GCB w Tyliczu; ITP; 2020
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści