ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności podstawowej

Zakład Ochrony Przyrody i Krajobrazu Wiejskiego - ZOP

Zakład prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność wdrożeniową, upowszechnieniową, doradczą, edukacyjną, szkoleniową, promocyjną, wynalazczą i monitoringową w zakresie :

 • ochrona przyrody, różnorodność biologiczna i krajobrazowa obszarów wiejskich;
 • kształtowanie struktury użytkowania powierzchni i ładu przestrzennego, infrastruktura rolnicza i wiejska, układy infrastruktury technicznej i technologiczno-przyrodniczej oraz ład ekologiczno-krajobrazowy.

Kierunki badań:

 • ochrona oraz wzbogacanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów rolniczych, a w szczególności siedlisk hydrogenicznych;
 • biologiczna i krajobrazowa renaturalizacja obszarów rolniczych i porolniczych;
 • waloryzacja przyrodnicza obszarów rolniczych w różnych uwarunkowaniach geograficznych;
 • zasady integrowania ochrony walorów przyrodniczych z działalnością rolniczą ;
 • zasady kształtowania struktury użytkowania obszarów wiejskich i ich ładu przestrzennego oraz ekologiczno-krajobrazowego;
 • doskonalenie i wykorzystanie nowoczesnych metod informacji przestrzennej do identyfikacji i kształtowania struktur ekologiczno-krajobrazowych.

Zakres prac:

 • wypracowanie podstaw kształtowania środowiska obszarów wiejskich z zachowaniem walorów przyrodniczych, według zasad zrównoważonego rozwoju oraz przepisów i wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej;
 • opracowywanie wymogów niezbędnych do zachowania wartości przyrodniczych obszarów rolniczych z uwzględnieniem różnych form ich ochrony;
 • rozwijanie metodyki waloryzacji przyrodniczej terenów wiejskich;
 • badanie ekologicznych i fizjograficznych uwarunkowań gospodarki wodnej na obszarach rolniczych;
 • rozwijanie metod i technik badawczych umożliwiających wielkoskalowe rozpoznanie terenu jako podstawy racjonalnego planowania przestrzennego;
 • opracowywanie zasad kształtowania i ochrony krajobrazu w różnych uwarunkowaniach fizyczno-geograficznych i siedliskowych;
 • badania zmian gleb organicznych i różnorodności biologicznej łąk uprawnych w warunkach minimalizowania odwodnień;
 • opracowywanie ekspertyz w zakresie renaturalizacji różnego typu użytków rolnych;
 • lokalizowanie wartościowych ekosystemów w krajobrazie rolniczym, predestynowanych do różnych form ochrony, jako elementów składowych krajobrazu rolniczego;
 • rozwijanie, uaktualnianie i udostępnianie baz danych o siedliskach hydrogenicznych w skali kraju;
 • ocena zmian warunków wodnych, glebowych i roślinności w zmeliorowanych niegdyś siedliskach hydrogenicznych na obszarach chronionych;
 • obserwowanie i sygnalizowanie zmian zagrażających stabilności walorów przyrodniczych na terenach wiejskich;
 • określanie warunków glebowo-wodnych siedlisk hydrogenicznych, zapewniających ochronę ich walorów.

Pracownicy Zakładu:

Nazwisko - Stanowisko e-mail Telefon wew. Pokój
Centrala w Falentach: 22 720 05 31 lub 22 735 75 00
dr Hubert Piórkowski
Adiunkt, Kierownik Zakładu
22 735 75 79
 
579
 
Pn-42
mgr Kamila Brzezińska
St. specjalista inż.-techn.
22 735 75 76 576 Pn-39
Mariya Dubil
Specjalista inż.-techn.
22 735 75 16 516 Pn-14A
dr inż. Agnieszka Gutkowska
Adiunkt
22 735 75 75 575 Pn-38
mgr inż. Anna Hoffmann-Niedek
St. specjalista inż.-techn.
22 735 75 72 572 Pn-14
mgr Wojciech Jakubowski
St. specjalista inż.-techn.
22 735 75 73 573 Pn-36
mgr Filip Jarzombkowski
Asystent
22 735 75 77 577 Pn-40
Marek Jobda        
mgr Grzegorz Kaliszewski
Specjalista inż.-techn.
  22 735 75 76 576 Pn-39
mgr inż. Anna Łempicka
Sam. specjalista adm.-techn.
22 735 75 75 575 Pn-38
mgr inż. Beata Nasiłowska
Specjalista adm.-techn.
  22 735 75 76 576 Pn-39
mgr Piotr Nasiłowski
Specjalista adm.-techn.
  22 735 75 76 576 Pn-39
prof. dr hab. inż. Janusz Ostrowski
Profesor zwyczajny
22 735 75 74 574 Pn-35
inż. Sławomir Ostrzyżek
Z-ca Kierownika Zakładu ds. Administracyjnych, St. specjalista inż.-techn.
22 735 75 76 576 Pn-39
mgr Zuzanna Oświecimska-Piasko
Asystent
22 735 75 78 578 Pn-37
dr Marek Rycharski
Adiunkt
22 735 75 78 578 Pn-37
Paweł Szałański        
lic. Anna Szczepaniuk
Specjalista adm.-techn.
  22 735 75 77 577 Pn-40
mgr Edmund Tusiński
St. specjalista inż.-techn.
  22 735 75 80 580 Pn-37
mgr Marta Wielgosz
St. specjalista inż.-techn.
22 735 75 16 516 Pn-14A

Kierownik Jednostki
dr Hubert Piórkowski
Falenty
tel. 22 735 75 79