ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

About the Institute > Structure and Scope of work > Regional Research Centers

Żuławski Ośrodek Badawczy w Elblągu - ŻOB

82-300 Elbląg, ul. Giermków 5,
tel./fax 55 232 44 08

Żuławski Ośrodek Badawczy prowadzi, w szczególności na potrzeby Żuław, Pomorza i Pojezierza Mazurskiego, badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność wdrożeniową, upowszechnieniową, doradczą, edukacyjną, szkoleniową, promocyjną, wynalazczą i monitoringową dotyczącą :

 • inżynieria wodno-melioracyjna, melioracje rolne i wodne Żuław Wiślanych i Elbląskich;
 • kształtowanie struktury użytkowania powierzchni i ładu przestrzennego, układów infrastruktury technologiczno-przyrodniczej oraz ładu ekologiczno-krajobrazowego;
 • ochrona przyrody, różnorodność biologiczna i krajobrazowa w rejonie Żuław;
 • gospodarka na trwałych użytkach zielonych terenów polderowych, zagrożenia i ochrona siedlisk łąkowych, gleb i wód;
 • gospodarowanie wodą w rolnictwie Żuław i na obszarach wiejskich Żuław, potrzeby nawodnień i odwodnień, deficyt wody, podtopienia i powodzie oraz bilanse wodne;
 • zanieczyszczenie i ochrona jakości wód oraz gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa w zagrodzie Żuław i na obszarach Żuław;
 • kształtowanie warunków środowiskowych w obiektach rolniczych i ograniczanie emisji gazów i odorów;
 • inżynieria materiałowa.

Kierunki badań:

 • doskonalenie zasad gospodarowania zasobami obszarów polderowych z zachowaniem równowagi ekologicznej i ekonomicznej efektywności;
 • rozpoznanie i planowanie rozwoju obszarów wiejskich w zlewni Zalewu Wiślanego z uwzględnieniem obszarów chronionych i przyrodniczo cennych;
 • zwiększanie trwałości i niezawodności oraz zmniejszanie energochłonności i poprawa ergonomicznych uwarunkowań pracy maszyn i urządzeń rolniczych;
 • doskonalenie technologii konserwacji i obsługi technicznej obiektów, maszyn i urządzeń rolniczych.

Zakres prac:

 • zasady ekorozwoju obszarów polderowych i zlewni Zalewu Wiślanego;
 • podstawy planowania urządzeniowo-rolnego i organizacji produkcji rolnej na obszarach polderowych i zlewni Zalewu Wiślanego;
 • zasady modernizacji istniejącej sieci melioracyjnej w celu dowolnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 • ocena wpływu systemu melioracyjnego na procesy degradacji gleb żuławskich i jakość wód odprowadzanych z polderów;
 • projektowanie, rekonstrukcja, modernizacja i eksploatacja polderowych urządzeń wodno-melioracyjnych;
 • badania nad gospodarczym i przyrodniczym znaczeniem ekosystemów darniowych, występujących na polderach i w zlewni Zalewu Wiślanego;
 • zabudowa biologiczna polderowych urządzeń wodno-melioracyjnych;
 • badanie procesów związanych z zanieczyszczeniem wód gruntowych i powierzchniowych składnikami nawozowymi;
 • badanie obiegu i bilansu składników nawozowych w przykładowych żuławskich gospodarstwach rolnych;
 • oceny oddziaływania na środowisko produkcji rolnej, inwestycji rolniczych i budowli ziemnowodnych;
 • usługi laboratoryjne;
 • ocena stanu technicznego i monitoring obwałowań;
 • monitoring zanieczyszczeń wód powierzchniowych;
 • ekspertyzy urządzeniowo-rolne;
 • analizy społeczno-ekonomiczne w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz gospodarki wodnej na obszarach wiejskich;
 • szkolenia w zakresie ochrony środowiska na obszarach wiejskich i oddziaływanie produkcji na środowisko;

W skład ŻOB w Elblągu wchodzi jedna stacja badawcza.

Stacja Badawcza w Gdańsku z Laboratorium Badań Materiałowych i Korozyjnych. Prace badawczo-rozwojowe Stacji dotyczą inżynierii materiałowej, w szczególności zaś:

 • nowych materiałów, w tym nanokompozytów i technologii ich stosowania w technice rolniczej;
 • metod i środków obsługi technicznej oraz ochrony przed korozją maszyn rolniczych z uwzględnieniem ochrony środowiska;
 • metod zmniejszania zagrożenia środowiska w trakcie produkcji rolniczej, z  uwzględnieniem rolniczego wykorzystania odpadów technologicznych.

Stacja Badawcza w Gdańsku realizuje:

 • badania nad wpływem wybranych nanomateriałów na zwiększenie trwałości i niezawodności oraz zmniejszenie energochłonności i poprawę ergonomicznych uwarunkowań pracy w aspekcie zastosowania zmodernizowanych materiałów konstrukcyjnych w technice rolniczej;
 • doskonalenie technologii konserwacji i obsługi technicznej obiektów, maszyn i urządzeń rolniczych w trakcie ich użytkowania i przechowywania;
 • symulacyjne badania i ocena sposobu zabezpieczania przed korozją maszyn i urządzeń użytkowanych w technice rolniczej;
 • symulacyjne badania i ocena skuteczności stosowania środków myjących w aspekcie mycia maszyn rolniczych w trakcie ich użytkowania z uwzględnieniem wpływu ścieków na środowisko;
 • badania i wdrażanie technologii oczyszczania ścieków z mycia eksploatacyjnego maszyn w gospodarstwach rolnych;
 • badania nad rolniczym wykorzystaniem technologicznych odpadów uzyskiwanych w trakcie oczyszczania ścieków, związanych z obsługą i użytkowaniem maszyn rolniczych;
 • badania modelowe nad zastosowaniem kory drzewnej jako adsorbentu amoniaku w urządzeniach filtracyjnych, zmniejszających jego emisję z obiektów inwentarskich oraz jej rolniczym wykorzystaniem jako odpadu technologicznego po nasyceniu amoniakiem;
 • badania nad neutralizacją ścieków z mycia urządzeń do stosowania środków ochrony roślin z wykorzystaniem metod biologicznych oraz adsorpcyjno-koagulacyjnych;
 • oceny stanu zagrożenia korozyjnego obiektów, urządzeń i maszyn rolniczych oraz ekspertyzy w tym zakresie;
 • usługi w zakresie doboru środków i metod mycia oraz doboru sposobu zabezpieczeń antykorozyjnych obiektów, urządzeń i maszyn rolniczych;
 • projektowanie instalacji przeciwkorozyjnej ochrony elektrochemicznej dla wybranych obiektów i urządzeń rolniczych.

Laboratorium Badań Materiałowych i Korozyjnych realizuje :

 • oceny elementów roboczych maszyn rolniczych;
 • badania wytrzymałościowe elementów roboczych maszyn rolniczych i dla przemysłu spożywczego;
 • badania odporności korozyjnej materiałów konstrukcyjnych i powłok ochronnych maszyn i urządzeń w agresywnych środowiskach charakterystycznych dla produkcji rolniczej i przemysłu spożywczego;
 • badania i ocena skuteczności stosowania środków ochrony czasowej stosowanych do konserwacji maszyn rolniczych;
 • modyfikacje, badania i oceny właściwości fizykomechanicznych tworzyw sztucznych i gumy w aspekcie zastosowania w maszynach rolniczych i urządzeniach przemysłu spożywczego;
 • badania i oceny skuteczności stosowania środków myjących w aspekcie zastosowania do mycia eksploatacyjnego maszyn rolniczych w trakcie ich użytkowania oraz w procesach obsługowo-naprawczych.

Dolina Torfowa: Złoty Trójkąt (Peat Valley: The Golden Triangle) - numer projektu: 2012-1-NL1-LEO04-08971 5
Projekt realizowany w latach 2012-2014 przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Żuławski Ośrodek Badawczy w Elblągu w ramach Programu Leonardo da Vinci

Pracownicy Ośrodka:

Nazwisko - Stanowisko Telefone-mail
Vacat
Dyrektor Ośrodka
55 232 43 48
dr hab. inż. Tadeusz Marcinkowski, prof. nadzw.
Profesor nadzw.
55 232 47 88
dr inż. Jerzy Terlikowski
Adiunkt
55 232 43 48
mgr inż. Michał Borko
St. Spec. Inż. techn.
55 641-64-46
mgr inż. Hanna Hillar
Sam. Specj. Admin. - techn.
55 232 44 08
mgr inż. Marek Kierończyk
St. Spec. Inż. techn.
55 232 47 88
mgr Anna Martyna
St. Spec. Inż. techn.
   
mgr inż. Krystyna Terlikowska
Sam. Specj. Admin. - techn.
55 232 43 48
mgr Anna Wróblewska
St. Spec. Inż. techn.
55 232-43-48
inż. Mateusz Sławiński
Inżynier
 
Grażyna Madajewska
St. Specj. Admin.- techn.
55 232 47 88
Krzysztof Piekarz
St. Specj. Admin.- techn.
55 232 44 08
Cecylia Rakoczy
St. specjalista. ds adm. i pracow.
   
Jerzy Żołądek
St. Specj. Admin.- techn.
55 232 43 48

Dyrektor Ośrodka
Vacat
Elbląg
tel. 55 232 43 48