ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności podstawowej

Zakład Jakości Wody - ZJW

Zakład prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność wdrożeniową, upowszechnieniową, doradczą, edukacyjną, szkoleniową, promocyjną, wynalazczą i monitoringową w zakresie:

 • zanieczyszczenia i ochrona jakości wód,
 • gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa w zagrodzie i na obszarach wiejskich.

Kierunki badań:

Kształtowanie i ochrona jakości wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach wiejskich, w tym:

 • diagnozowanie zagrożeń jakości wody ze źródeł rolniczych;
 • zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń wody pochodzenia rolniczego oraz ograniczanie ich ilości i eliminowanie;
 • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań przeciwdziałających przedostawaniu się substancji szkodliwych z użytków rolnych i terenu zagród do wody;
 • wyjaśnianie zjawisk i procesów oraz weryfikacja i rozwój metod badawczych, związanych z ochroną jakości wody na obszarach rolniczych.

Zakres prac:

 • identyfikacja źródeł zanieczyszczenia wody pochodzenia rolniczego oraz określanie ich wpływu na jakość wody;
 • rozwój prac naukowo-badawczych nad oznaczaniem, przepływem i przemianami zanieczyszczeń wody pochodzenia rolniczego;
 • opracowywanie, adaptacja i rozwój technik modelowania przepływu substancji biogennych ze źródeł punktowych i obszarowych do wód powierzchniowych i podziemnych;
 • badanie obiegu i bilansowanie składników nawozowych w mikro- i makrosystemach rolniczych na potrzeby oceny oddziaływania rolnictwa na jakość wód;
 • badanie emisji gazowych form azotu z rolnictwa oraz ich depozycji z atmosfery w zakresie związanym z ochroną jakości wody;
 • badania i ocena jakości wody w oparciu o sieci obserwacyjne;
 • rozpoznawanie uwarunkowań środowiskowych w kontekście ich wpływu na jakość wody;
 • badanie tempa migracji, przekształceń i zawartości zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego w glebie w aspekcie ich wpływu na właściwości chemiczne wody;
 • rozwój metod analizy chemicznej gleby na potrzeby badania przepływu składników nawozowych w układzie gleba − woda;
 • doskonalenie metod i sposobów, ograniczających powstawanie i przedostawanie się zanieczyszczeń rolniczych, w tym zwłaszcza azotu i fosforu, do wody;
 • opracowywanie wskaźników, służących do oceny presji i oddziaływania rolnictwa na jakość wody;
 • gromadzenie, systematyzowanie, analizowanie i opracowywanie istniejących wyników badań, dotyczących zanieczyszczenia wody ze źródeł rolniczych w Polsce;
 • opracowywanie i opiniowanie formalnych dokumentów w zakresie ochrony jakości zasobów wody na terenach rolniczych.

Pracownicy Zakładu:

Nazwisko - Stanowisko e-mail Telefon wew. Pokój
Centrala w Falentach: 22 720 05 31 lub 22 735 75 00
dr hab. inż. Stefan Pietrzak, prof. nadzw.
Kierownik Zakładu
22 735 75 62
562 Lab-6
dr inż. Ludmiła Rossa
Gł. specjalista inż.-techn.
22 735 75 67
567 Lab-7
mgr inż. Marek Urbaniak
St. specjalista inż.-techn.
22 735 75 69
569 Lab-4
lic. Zuzanna Majewska
Inżynier
22 735 78 37 837 Lab-8
Piotr Nawalany
Sam. technik
22 735 75 67
567 Lab-7

Kierownik Jednostki
dr hab. inż. Stefan Pietrzak, prof. nadzw.
Falenty
tel. 22 735 75 62