ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności podstawowej

Zakład Inżynierii i Gospodarki Wodnej - ZIGW

Realizowana w Zakładzie IiGW tematyka badawcza i wdrożeniowa obejmuje dziedziny: hydrologię, hydraulikę, gospodarkę wodną oraz inżynierię i budownictwo wodne. Preferowane jest interdyscyplinarne rozwiązywania problemów inżynierii i gospodarki wodnej w układzie zlewniowym. Szczególnym zainteresowaniem objęte są systemy melioracyjne, zlewnie rzeczne użytkowane rolniczo oraz zasilające sztuczne zbiorniki wodne. Pracownicy Zakładu posiadają umiejętności i doświadczenie w zakresie badania i prognozowania ekstremalnych zjawisk hydrologicznych (susza i powódź), kształtowania i ochrony zasobów wód powierzchniowych, precyzowania warunków lokalizacji i określania zasad eksploatacji obiektów hydrotechnicznych oraz ekonomiki gospodarki wodnej. Jednym z głównych celów prac jest określanie zasad zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w warunkach silnej antropopresji ze szczególnym uwzględnieniem zachowania walorów przyrodniczych środowisk związanych z wodą. Jest to realizowane między innymi poprzez opracowywanie zasad kształtowania i ochrony przestrzeni rzek, strumieni i potoków.

Szczegółowa tematyka badawcza Zakładu obejmuje: hydrologię i modelowanie odpływu ze zlewni rolniczych, prognozowanie wpływu urbanizacji zlewni i innych zmian w strukturze jej zagospodarowania na obieg wody, hydraulikę rzek o dnie stałym i ruchomym, transport rumowiska i zanieczyszczeń, hydraulikę budowli wodnych, dynamikę wód powierzchniowych i podziemnych, w tym modelowanie rozwoju powodzi i dynamiki zbiorników wodnych, rozpoznanie i monitoring procesów hydrologicznych w zlewniach badawczych, systemy zbierania, przetwarzania i zarządzania danymi, systemy gospodarki wodnej, ochronę i wykorzystanie zasobów wodnych, modelowanie i planowanie systemów hydrotechnicznych, tworzenie podstaw projektowania nowych i modernizacji istniejących urządzeń wodnych w tym systemów nawadniających i odwadniających, badania stanu technicznego oraz doskonalenie technologii prowadzenia remontów budowli hydrotechnicznych, ocenę tempa zalądowywania zbiorników wodnych, systemy informatyczne i wspomagania decyzji w inżynierii i gospodarce wodnej.

Główne kierunki naukowo-badawcze to: rozwój i zastosowanie modeli współdziałania wód powierzchniowych i podziemnych w skali zlewni i w skali systemu melioracyjnego, ekologiczne podstawy kształtowania odpływu rzecznego, sterowanie odpływem w systemach melioracyjnych dla obniżenia ryzyka zagrożenia powodziowego i ograniczania skutków suszy, ocena ilości i jakości zasobów wodnych oraz metodyczne podstawy oceny zasobów dyspozycyjnych wód powierzchniowych, ochrona przed powodzią, zarządzanie zasobami wodnymi ze szczególnym uwzględnieniem zagwarantowania pokrycia potrzeb rolnictwa, projektowanie kompleksowej zabudowy hydrotechnicznej zlewni z zachowaniem uwarunkowań ekologicznych, ocena stanu technicznego urządzeń wodnych i projektowanie ich modernizacji, opracowanie i wdrażanie innowacyjnych technologii remontowych, zastosowanie technologii informatycznych (modele komputerowe, GIS, CAD, CAM) w ocenie stanu i wykorzystaniu zasobów wodnych oraz w projektowaniu i eksploatacji przedsięwzięć gospodarki wodnej.

Oprócz prac badawczych Zakład IiGW prowadzi prace wdrożeniowe i upowszechnieniowe.

Do bieżących i priorytetowych zadań w tym zakresie zaliczyć należy:

  • utworzenie i prowadzenie Ogólnopolskiej Bazy Obiektów Małej Retencji oraz Centralnej Bazy Danych Melioracyjnych;
  • rozbudowę ogólnopolskiego portalu branżowego, polegającą na prezentacji cyklicznie aktualizowanych i integrowanych zasobów danych w zakresie ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów;
  • opracowanie kodeksu dobrych praktyk melioracyjnych uwzględniających wymagania techniczne, rolnicze i przyrodnicze prowadzenia prac utrzymaniowych na ciekach rolniczych, kanałach melioracyjnych i rowach zaliczanych do urządzeń melioracji szczegółowych.

Zadania te wykonywane są w ramach Programu Wieloletniego pt. Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich (lata 2016-2020) na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Symulacja zasięgu i dynamiki zalewu terenów Kampinoskiego Parku Narodowego powyżej jazu Elżbietów na Dolnej Łasicy na podstawie hydrogramu przepływu dla roku hydrologicznego 2010/2011 i numerycznego modelu terenu


 

Pracownicy Zakładu:

Nazwisko - Stanowisko Telefon wew. e-mail Pokój
dr hab. inż. Tomasz Szymczak
Profesor nadzwyczajny, Kierownik Zakładu
22 735 75 55 555 Pn-5
prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski
Profesor zwyczajny
22 735 75 59 559 Pn-10
prof. dr hab. inż. Szczepan Ludwik Dąbkowski
Profesor zwyczajny
22 735 75 43
543 Lab-206
dr hab. inż. Józef Lipiński
Profesor nadzwyczajny
22 735 75 45
545 Lab-207
dr Sandra Słowińska
Adiunkt
22 735 75 45 545 Pn-4
mgr inż. Katarzyna Krężałek
Asystent
22 735 75 60 560 Pn-11
mgr inż. Bartosz Kierasiński
Inżynier
22 735 75 56 556 Pn-6
mgr Michał Kaźmierczak
Specjalista adm.-techn.
22 735 75 48
548 Lab-204
Lic. Anna Kula
Specjalista adm.-techn.
22 735 75 47 547 Lab-203
Sławomira Klasicka
Sam. technik
22 735 75 57 557 Pn-4
Benedykt Rudnicki
St. specjalista adm.-tech.
22 735 75 58 558 Pn-9

Kierownik Jednostki
dr hab. inż. Tomasz Szymczak, prof. nadzw.
Falenty
tel. 22 735 75 55