ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

About the Institute > Structure and Scope of work > Maintenance and Service Units

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Odpowiada za całokształt czynności związanych z prawidłowym przeprowadzaniem każdej procedury o zamówienia publiczne zgodnie z ustawą "Prawo zamówień publicznych" oraz nadzór nad realizacją zamówień podprogowych (do 14 000 EU).

Terminowe, rzetelne oraz właściwe pod względem formalno-prawnym i merytorycznym wykonywanie powierzonych zadań, a w szczególności:

 • prowadzenie całokształtu postępowań o zamówieniach publicznych, poczynając od przekazania kopii wniosku o wszczęcie procedury przez dysponenta środków, dokumentacji postępowania do momentu jego zakończenia, czyli zawarcia umowy;
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
 • terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami tworzenie dokumentacji, prowadzonych postępowań przetargowych;
 • przygotowywanie i opracowywanie korespondencji z potencjalnymi wykonawcami (uczestnikami) postępowań przetargowych;
 • przygotowywanie wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
 • stałe uczestniczenie w pracach komisji przetargowych;
 • uczestniczenie wraz z radcą prawnym w rozprawach związanych z odwołaniami i skargami;
 • przygotowywanie rozstrzygnięcia protestów i odwołań o zamówienie publiczne;
 • przygotowywanie do publikacji ogłoszenia o planowanych zamówieniach;
 • opracowywanie i aktualizacja przepisów wewnętrznych, dotyczących zamówień publicznych;
 • kompletowanie i udostępnianie aktów prawnych oraz zarządzeń związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
 • kompletowanie oraz właściwe przechowywanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych postępowań przetargowych;
 • prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych;
 • przestrzeganie postanowień wynikających z regulaminu kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarki finansowej;
 • przygotowywanie oraz prowadzenie planu zamówień publicznych;
 • przestrzeganie postanowień wynikających z regulaminu udzielania zamówień publicznych.