ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

About the Institute > Structure and Scope of work > Maintenance and Service Units

Stanowisko ds. Planowania Ekonomicznego i Analiz - PEA

Zakres prac:

 • opracowywanie planów finansowych działalności statutowej Instytutu i wspomagającej badania oraz przygotowywanie budżetów działalności gospodarczej i inwestycyjnej w układzie rocznym i wieloletnim z uwzględnieniem planów i budżetów cząstkowych zakładów doświadczalnych;
 • okresowa analiza wykonania planu finansowego i budżetów zadań oraz weryfikacja założeń planistycznych w korektach planu finansowego, przygotowywanie okresowych raportów, dotyczących prognozowanego wyniku finansowego, analiz opłacalności podejmowanych prac oraz efektywności wykorzystania majątku Instytutu;
 • sprawozdawczość planistyczna dla Dyrekcji, Rady Naukowej i instytucji zewnętrznych:
 • przygotowywanie założeń i parametrów planistycznych dla dyrekcji i RN Instytutu;
 • przedstawianie planu finansowego dla ministra właściwego ds. rolnictwa, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, oraz planu dla Ministerstwa Finansów do opracowania budżetu państwa;
 • prowadzenie analizy stopnia samofinansowania się zakładów naukowych w oparciu o ewidencję pokrycia wpływami kosztów, w tym osobowych, wg kluczy podziałowych przychodów i danych z Działu Finansowo-Księgowego z wykonania przychodów;
 • przygotowywanie części finansowej wniosków o dotację statutową, dotacje inwestycyjne i granty naukowe na podstawie planu zadaniowego, w oparciu o kalkulację kosztów bezpośrednich, zakładowych, kosztów administracyjnych i zarządu, przygotowywanie studiów wykonalności zadań badawczych i inwestycyjnych oraz biznesplanów, w tym przedsięwzięć gospodarczych;
 • doskonalenie procedur planowania ekonomicznego i analiz, z uwzględnieniem ich informatyzacji;
 • prowadzenie scentralizowanego systemu składania sprawozdań do GUS;
 • weryfikowanie godzinowych kart pracy;
 • prowadzenie rejestru umów Instytutu.