ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

About the Institute > Structure and Scope of work > Maintenance and Service Units

Radca Prawny - RP

Zakres prac radcy prawnego regulują odrębne przepisy w szczególności ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. nr 19, poz. 145 z późn. zmianami). Opinii prawnej wymagają decyzje, dotyczące w szczególności:

  • wydania aktu prawnego o charakterze ogólnym, skomplikowanych pod względem prawnym spraw indywidualnych;
  • zawarcia umowy długoterminowej lub nietypowej, albo dotyczącej przedmiotu o znacznej wartości;
  • rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia,
  • odmowy uznania zgłoszonych roszczeń;
  • spraw związanych z postępowaniem z organami orzekającymi;
  • zawarcia i rozwiązania umowy z kontrahentami zagranicznymi,
  • zawarcia ugody w sprawach majątkowych;
  • umorzenia wierzytelności;
  • prawne przygotowanie i aktualizacja wewnętrznych aktów normatywnych, takich jak zarządzenia, pisma okólne, regulamin organizacyjny itp.