ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Organy stanowiące i opiniodawczo-doradcze

Rada Naukowa

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym w zakresie działalności statutowej oraz sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Zadania i zakres działania Rady określa odrębny regulamin. Członków Rady Naukowej w liczbie określonej w statucie wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy Instytutu na okres 4 lat.

LISTA członków Rady Naukowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego
kadencji 2012 -2015

I. Członkowie Rady zatrudnieni w ITP (jako głównym miejscu pracy)

1. Dr hab. Jerzy Barszczewski, prof. nadzw. agronomia - chemia rolna
2. Mgr Katarzyna Biskupska -
3. Prof. dr hab. Franciszek Czyżyk inżynieria i ochrona środowiska - nawodnienia, ochrona środowiska, oczyszczanie ścieków, odwodnienia, rolnicze wykorzystanie ścieków
4. Prof. dr hab. Wiesław Dembek ochrona i kształtowanie środowiska - torfoznawstwo
5. Dr inż. Wiesław Golka inżynieria rolnicza - organizacja i ekonomika transportu
6.   Prof. dr hab. Anna Grzybek inżynieria rolnicza - energetyka w rolnictwie, odnawialne źródła energii
7. Dr hab. Andrzej Eymontt, prof. nadzw. inżynieria rolnicza - mechanizacja prac melioracyjnych i wodno-ściekowych
8. Prof. dr hab. Jerzy Lech Jugowar inżyniera rolnicza - energia odnawialna, mechanizacja produkcji zwierzęcej
9. Prof. dr hab. Edmund Kaca ochrona i kształtowanie środowiska - melioracje wodne, melioracje rolne
10. Prof. dr hab. Edmund Kamiński inżynieria rolnicza - mechanizacja rolnictwa, ochrona roślin
11. Dr hab. Jan Kamionka, prof. nadzw. inżynieria rolnicza - inżynieria rolnicza
12. Dr hab. Zbigniew Kowalewski, prof. nadzw. ochrona i kształtowanie środowiska - melioracje wodne
13. Dr hab. Antoni Kuźniar, prof. nadzw. ochrona i kształtowanie środowiska - gospodarka wodą w rolnictwie, melioracje wodne
14. Dr hab. Tadeusz Liziński, prof. nadzw. ochrona i kształtowanie środowiska - ekonomia i środowisko
15. Prof. dr hab. Leszek Łabędzki ochrona i kształtowanie środowiska - melioracje wodne
16. Dr hab. Zygmunt Miatkowski, prof. nadzw. ochrona i kształtowanie środowiska- melioracji rolnych
17. Prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski ochrona i kształtowanie środowiska - geotechnika i przepływ wód gruntowych
18. Prof. dr hab. Andrzej Myczko inżynieria rolnicza - mechanizacja produkcji zwierzęcej, agroenergetyka
19. Prof. dr hab. Janusz Ostrowski agronomia - gleboznawstwo
20. Dr hab. Stefan Pietrzak, prof. nadzw. agronomia - oddziaływanie rolnictwa na środowisko
21. Prof. dr hab. Wacław Romaniuk inżynieria rolnicza - mechanizacja produkcji zwierzęcej
22. Mgr Wojciech Rzeźnik -
23. Mgr Maria Śmietanka -
24. Prof. dr hab. Joanna Sobczak inżynieria rolnicza - technologia drobiarstwa
25. Prof. dr hab. Aleksander Szeptycki inżynieria rolnicza - technologia produkcji rolniczej
26. Prof. dr hab. Stanisław Twardy agronomia - łąkarstwo
27. Dr hab. Zbigniew Wasilewski agronomia - łąkarstwo
28. Prof. dr hab. Piotr Wesołowski agronomia - łąkarstwo
29. Prof. dr hab. Krzysztof Wierzbicki inżynieria rolnicza - techniczna infrastruktura wsi, melioracje wodne
30. Prof. dr hab. Stanisław Winnicki inżynieria rolnicza - mechanizacja produkcji zwierzęcej

II. Członkowie Rady niezatrudnieni w ITP (jako głównym miejscu pracy)

1. Dr hab. inż. Eugeniusz Karol Chyłek agronomia - doradztwo rolnicze, agrobiznes
2. Prof. dr hab. Józef Horabik agronomia - agrofizyka
3. Mgr Artur Ławniczak Burmistrz Gminy i Miasta Szadek
4. Prof. zw. dr hab. Rudolf Michałek inżynieria rolnicza - metodologia nauki, organizacja i ekonomika techniki rolniczej
5. Prof. dr hab. Krzysztof Ostrowski kształtowanie środowiska - melioracje rolne, melioracje wodne
6. Prof. dr hab. Edward Pierzgalski kształtowanie środowiska - melioracje rolne, melioracje wodne
7. Prof. dr hab. Leszek Powierża inżynieria rolnicza - inżynieria eksploatacji, inżynieria przedsiębiorczości, inżynieria systemów
8. Prof. dr hab. Czesław Przybyła ochrona i kształtowanie środowiska - gospodarowanie woda w rolnictwie, kształtowanie środowiska
9. Dr hab. Mikołaj Sikorski, prof. nadzw. ochrona i kształtowanie środowiska - gospodarka odpadami, prawo ochrony i kształtowania środowiska, systemy wodociągowe i kanalizacyjne, technologia wody i ścieków, zaopatrzenie w wodę i sanitacja wsi
10. Dr Czesław Siekierski europoseł
11. Prof. dr hab. Piotr Stypiński agronomia - łąkarstwo
12. Prof. dr hab. Józef Szlachta inżynieria rolnicza - mechanizacja produkcji zwierzęcej, niekonwencjonalne źródła energii
13. Dr hab. Jerzy Wira, prof. nadzw. kształtowanie środowiska - inżyniera i ochrona środowiska, gospodarka wodna

PREZYDIUM i KOMISJE

Prezydium

Przewodniczący prof. zw. dr hab. Rudolf Michałek, Czł. rzecz. PAN
Zastępcy Przewodniczącego prof. dr hab. inż. Waldemar Mioduszewski
  prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki
  dr hab. inż. Eugeniusz Karol Chyłek
Sekretarz dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski, prof. nadzw.

Komisja ds. rozwoju i oceny kadry naukowej:

Przewodniczący prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk
Z-ca Przewodniczącego prof. dr hab. inż. Piotr Wesołowski
Członkowie prof. dr hab. inż. Anna Grzybek
  prof. dr hab. inż. Edmund Kamiński
  prof. dr hab. inż. Leszek Łabędzki
  prof. dr hab. inż. Stanisław Winnicki

Komisja ds. naukowo-badawczych, wdrożeniowych i upowszechniania:

Przewodniczący prof. dr hab. inż. Janusz Ostrowski
Z-ca Przewodniczącego prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbicki
Członkowie prof. dr hab. inż. Anna Grzybek
  prof. dr hab. inż. Edmund Kamiński
  dr hab. inż. Zygmunt Miatkowski, prof. nadzw.
  dr hab. inż. Stefan Pietrzak, prof. nadzw.
  prof. dr hab. inż. Edward Pierzgalski
  prof. dr hab. inż. Piotr Stypiński
  dr hab. inż. Zbigniew Wasilewski, prof. nadzw.

Komisja ds. ekonomiczno-organizacyjnych:

Przewodniczący dr hab. inż. Tadeusz Liziński, prof. nadzw.
Z-ca Przewodniczącego prof. dr hab. inż. Jerzy Lech Jugowar
Członkowie dr hab. inż. Jerzy Barszczewski, prof. nadzw.
  prof. dr hab. inż. Anna Grzybek
  dr inż. Wiesław Golka
  dr hab. inż. Jan Kamionka, prof. nadzw.
  prof. dr hab. inż. Stanisław Twardy